Cad is Droichead ann?

Is creat comhtháite ionduchtaithe é Droichead do mhúinteoirí nuacháilithe (MNCanna). Tá sé ceaptha leis an tábhacht atá leis an gcéim ionduchtaithe ar aistear foghlama an mhúinteora ar feadh an tsaoil a léiriú. Is é an pointe ina gcuirtear fáilte go foirmiúil roimh an múinteoir nua i ngairm na múinteoireachta. agus an chéim oiliúna tosaigh múinteoirí déanta acu.

Áirítear le Droichead idir ghníomhaíochtaí scoilbhunaithe agus ghníomhaíochtaí foghlama gairmiúla chun freastal ar riachtanais mhúinteoirí agus tús á chur acu lena ngairm. Cuirtear ar fáil é i mbunscoileanna, in iar-bhunscoileanna, i scoileanna speisialta agus in Ionaid Oideachais ina bhfuil ábhar (ábhair) de chuid churaclam na hiar-bhunscoile á m(h)úineadh, sa chás ina bhfuil scoileanna nó ionaid den chineál sin cláraithe ag an gClár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM) mar rannpháirtithe sa phróiseas Droichead.

Cad is príómhchuspóir leis an bpróiseas Droichead?

Is é príomhchuspóir an phróisis Droichead tacú le foghlaim ghairmiúil MNCanna sa chéim ionduchtaithe, agus ar an gcaoi sin na bunchlocha a leagan d’fhás agus foghlaim ghairmiúil don chéad chéim eile dá ngairm.

Conas a chomhlíontar an choinníoll Droichead?

D'fhonn an choinníoll Droichead a chomhlíonadh, tá sé de cheangal ar mhúinteoir:

a) Tréimhse de chleachtas gairmiúil a dhéanamh i suíomh incháilithe

b) Gabháil don phróiseas Droichead, a áiríonn teaglaim de ghníomhaíochtaí ionduchtaithe scoilbhunaithe agus gníomhaíochtaí foghlama gairmiúla breise araon

c) Go ndéanfar moladh ina leith ag comhghairmeior(í) le taithí, i ndiaidh an phróisis Droichead, go bhfuil said réidh le gluaiseacht ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile i gcontanam an oideachais múinteoirí.

Tá clárúchán déach ag múinteoir sna suíomhanna bunscoile agus iar-bhunscoile. Má dhéanann sé/sí Droichead i suíomh amháin, an mbainfear an choinníoll sa dá shuíomh?

Nuair atá Droichead déanta in earnáil amháin ní gá é a athdhéanamh sa dara hearnáil do chúiseanna clárúcháin. Is dócha go mbeadh rannpháirtíocht in Droichead sa dara hearnáil ina eispéireas foghlama luachmhar do mhúinteoirí atá ag gabháil don aistriú ó earnáil amháin go hearnáil eile, ach ní ceanglas é de chuid na Comhairle.