Cad iad na poist teagaisc i mbunscoil a aithnítear chun an próiseas Droichead a dhéanamh?

Dé ghnáth, déanfaidh múinteoir bunscoile an próiseas Droichead agus é/í fostaithe mar mhúinteoir ranga príomhshrutha. Mar riail ghinearálta, tá fostaíocht ar phá i gcáil bhuan, shealadach nó mar ionadaí incháilithe, más rud é go bhfuil an múinteoir ag teagasc na 11 ábhar go léir de Churaclam na Bunscoile, Gaeilge san áireamh, chuig rang príomhshrutha de dhaltaí (grád amháin nó ilghrád) don lá scoile iomlán.

Seachas i gcúinsí eisceachtúla, ba chóir do scoileanna MNCanna a úsáid i suíomh príomhshrutha. I gcúinsí áirithe, sa chás inarb é/í an MNC an múinteoir is oiriúnaí chun tacú le riachtanais na ndaltaí, féadfaidh siad an próiseas Droichead a dhéanamh i gceann de na róil seo a leanas:

a) múinteoir ranga speisialta i scoil phríomhshrutha

b) múinteoir i scoil speisialta

c) múinteoir acmhainne lánaimseartha do dhaltaí faoi mhíchumais íosmhinicíochta (mar atá sainithe ag ROS)

d) múinteoir tacaíochta foghlama lánaimseartha

e) ról a mheascann c) agus d) thuas (post LR/RT).

Sna cásanna thuas, ní mór don tréimhse fostaíochta teagasc ar an gcohórt céanna de dhaltaí (ach amháin do chúinsí eisceachtúla). Mar chuid den phróiseas Droichead, ba chóir don scoil iarracht a dhéanamh go bhfuil deiseanna ann don mhúinteoir nuacháilithe teagasc i suíomh príomhshrutha, a áireodh teagasc agus foghlaim na Gaeilge i rang príomhshrutha, i gcomhar leis an múinteoir ranga.

Cad iad na poist teagaisc in iar-bhunscoil a aithnítear chun an próiseas Droichead a dhéanamh?

De ghnáth, déanfaidh múinteoir iar-bhunscoile an próiseas Droichead agus é/í fostaithe in iar-bhunscoil aitheanta ag teagasc ábhair churaclaim (ábhar curaclaim) chuig rang sainithe ar amchlár na scoile.

Féadfaidh múinteoir an próiseas Droichead a dhéanamh freisin más rud é go bhfuil said fostaithe i gceann de na róil seo a leanas:

a) múinteoir iar-bhunscoile i scoil phríomhshrutha atá fostaithe i bpost tacaíochta foghlama, riachtanas speisialta nó tacaíochta teanga

b) scoil speisialta ina bhfuil codán de na daltaí atá ag freastal ar an scoil in aois iar-bhunscoile, agus ina bhfuil an múinteoir ag teagasc ábhair churaclaim (ábhar curaclaim) le daltaí den chineál sin, nó

c) Ionad Oideachais ina bhfuil ábhar curaclaim (ábhair churaclaim) iar-bhunscoile á m(h)úineadh.

An féidir le MNC atá fostaithe i gcáil postroinnte iarratas a dhéanamh ar Droichead?

Maidir le múinteoir bunscoile atá fostaithe i gcáil postroinnte, ní shásóidh sé/sí an riachtanas do chleachtas iarcháilíochta 60 lá leantach agus mar sin ní bheidh sé/sí ábalta páirt a ghlacadh sa phróiseas Droichead. B’fhéidir go mbeidh múinteoir iar-bhunscoile atá fostaithe i bpostroinnt ábalta iarratas a dhéanamh ar Droichead, ar an gcoinníoll go bhfuil siad ag obair i suíomh incháilithe.