1. Cad is grinnfhiosrúchán ann?

Tá grinnfhiosrúchán á rialú ag na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus á riar ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (an Biúró) ar son eagraíochtaí ábhartha ina gcuireann na fostaithe/baill seirbhísí ar fáil do leanaí agus/nó daoine soghonta. Déanann an Biúró cuardach agus cinneann sé cé acu an bhfuil nó nach bhfuil taifid choiriúla agus/nó faisnéis shonraithe (féach ceist 12 do thuilleadh eolais) a mheaitseálann na sonraí pearsanta a thugann an t-iarratasóir ar an bhfoirm iarratais ar ghrinnfhiosrúchán.

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an eagraíocht ábhartha chun grinnfhiosrúchán a riar do mhúinteoirí in Éirinn. Cuirtear toradh an chuardaigh ghrinnfhiosrúcháin, ar a dtugtar an nochtadh grinnfhiosrúcháin, ar fáil do dhuine caidrimh údaraithe na Comhairle Múinteoireachta a chuireann ar fáil ansin é don mhúinteoir agus, más cuí, don scoil. Is féidir leis an múinteoir an nochtadh grinnfhiosrúcháin a chomhroinnt ansin le fostóirí/fostóirí ionchasacha.

Tá cuardaigh ghrinnfhiosrúcháin teoranta do sheoltaí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann. Mar sin féin, i roinnt cásanna, féadfar taifid ó dhlínse thar lear a nochtadh.

2. Conas a théann na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 go 2015 i gcion ar ghrinnfhiosrúchán múinteoirí

Is le dhá phíosa reachtaíochta a cuireadh na ceanglais um ghrinnfhiosrúchán do mhúinteoirí ar bhonn reachtúil.

Faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016, bunaíodh an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (an Biúró) agus tháinig sé san ionad ar Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Tá an Biúró freagrach as nochtuithe grinnfhiosrúcháin a eisiúint faoi shocruithe reachtúla na n-Achtanna.

Leis na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 go 2015 bunaíodh an Chomhairle Mhúinteoireachta mar eagraíocht reachtúil ábhartha do ghrinnfhiosrúchán múinteoirí in Éirinn.                                                            

Le hAlt 12 de na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 ceanglaítear ar údarás scoile, ach amháin más rud é go bhfuil feidhm le díolúintí áirithe (a leagtar amach i roinn 5.3 de Imlitir 0031/2016 na Roinne Oideachais agus Scileanna ), gan tús a chur le fostaí a fhostú (cibé faoi chonradh fostaíochta nó ar shlí eile) chun obair nó gníomhaíochtaí ábhartha a dhéanamh sula bhfaigheann an t-údarás scoile nochtadh grinnfhiosrúcháin ón mBiúró i dtaca leis an duine sin. Tá feidhm leis an gceanglas seo i dtaca le gach cineál ceapacháin d’fhad ar bith lena n-áirítear poist lánaimseartha, páirtaimseartha agus ionadaíochta. Is cion coiriúil a bheidh ann d’fhostóir gan an ceanglas reachtúil seo a chomhlíonadh.

Le hAlt 7(2)(b) de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 go 2015 ceadaítear don Chomhairle Mhúinteoireachta nochtuithe grinnfhiosrúcháin a fháil nó a ghlacadh chun críche a róil mar eagraíocht ábhartha, i.e., do chúiseanna clárúcháin nó Feidhmiúlachta chun Múineadh, nó chun críche a róil mar eagraíocht ábhartha atá mar ionadaí ag eagraíocht ábhartha eile, i.e., fostóirí scoile, chun críche na nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016.

3. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán?

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, atá ina heagraíocht ábhartha atá freagrach as grinnfhiosrúchán a riar do mhúinteoirí in Éirinn. Tá roinnt céimeanna sa phróiseas iarratais ar ghrinnfhiosrúchán, a mhínítear sa Treoir chun Iarratas a dhéanamh ar Ghrinnfhiosrúchán.

4. Conas is eol dom an gcaithfidh mé dul faoi ghrinnfhiosrúchán?

Ní mór do gach múinteoir dul faoi ghrinnfhiosrúchán do chlárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus d’fhostaíocht nua i scoil.

Clárúchán

Ní mór do mhúinteoirí atá déanamh iarratais ar chlárúchán dul faoi ghrinnfhiosrúchán mar chuid den cheanglas a bheith ina nduine cuí oiriúnach le cur ar an gclár mar atá leagtha amach sna hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 go 2015 (mar a leasaíodh) faoi alt 31(5A) agus (5B), agus alt 9.1(b) agus alt 13 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárúchán] 2016. (béarla)

Fostaíocht

Leagtar amach na ceanglais do mhúinteoirí atá ag déanamh iarratais ar ghrinnfhiosrúchán do chúiseanna fostaíochta in Imlitir 0031/2016 ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016.

Grinnfhiosrúchán Cúlghabhálach

Ní mór do mhúinteoirí cláraithe nár rinneadh grinnfhiosrúchán orthu riamh roimhe tríd an gComhairle Mhúinteoireachta iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán mar chuid dá bpróiseas um athnuachan ar chlárúchán. Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag cuidiú le grinnfhiosrúchán cúlghabhálach ar mhúinteoirí, a dhéanfar mar chuid den phróiseas um athnuachan ar chlárúchán múinteoirí i gcomhréir le hAlt 33 de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015. Tá tuilleadh eolais faoi Ghrinnfhiosrúchán Cúlghabhálach ar fáil anseo.

5. An féidir liom tosú ag obair le fostóir nua sula bhfaighim mo nochtadh grinnfhiosrúcháin?

Leagtar amach riachtanais ghrinnfhiosrúchán do chúiseanna fostaíochta i gcuid 5 de Imlitir 0031/2016. ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

6. Is múinteoir cláraithe mé. Chuaigh mé faoi ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána trí Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Tá fostaíocht nua á lorg/tosú agam. An bhfuil toradh mo ghrinnfhiosrúcháin bailí faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin?

In alt 5.3b de Imlitir 0031/2016 ón Roinn Oideachais agus Scileanna deirtear nach bhfuil aon cheanglas faoin Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin ar údarás scoile nochtadh grinnfhiosrúcháin a fháil ón mBiúró i gcás múinteoirí cláraithe a thug litir le toradh grinnfhiosrúcháin na Comhairle Múinteoireachta chuig an údarás scoile roimh 29 Aibreán 2016.

Toisc go mbaineann an díolúine seo go príomha le cásanna ina lorgaítear agus ina fhaightear eolas grinnfhiosrúcháin LGGS mar chuid de phróisis earcaíochta atá ar bun ach nach bhfuil curtha i gcrích go hiomlán ag am tosach feidhme an Achta (29 Aibreán 2016), ní bheidh sé ábhartha ach ar feadh tréimhse ghairid. Ba chóir duit faireachán a dhéanamh ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna www.education.ie do thuilleadh eolais i dtaca le ceanglais ghrinnfhiosrúchán do chúiseanna fostaíochta.

7. Cén fhaisnéis a nochtaítear ar nochtadh grinnfhiosrúcháin?

Déantar nochtuithe ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (NVB) a rangú ar dhá bealach: nochtuithe Dada agus nochtuithe Rian.

Áiríonn an nochtadh grinnfhiosrúcháin Dada:

  • ráiteas nach bhfuil taifead coiriúil nó faisnéis shonraithe i dtaca leis an duine. (féach Ceist 12 le haghaidh tuilleadh eolais faoi Fhaisnéis Shonraithe)

Áiríonn an nochtadh grinnfhiosrúcháin Rian:

  • sonraí faoin taifead coiriúil (más ann dó) a bhaineann leis an duine, agus ráiteas ar an bhfaisnéis shonraithe (más ann di) a bhaineann leis an duine, a chin an Príomhoifigeach Biúró gur chóir a nochtadh i gcomhréir le hAlt 15 den Acht NVB.

Féadfar gan nochtadh a dhéanamh ar mhionchiontuithe áirithe a tharla breis agus seacht mbliana ó shin agus a mheastar a bheith spíonta i gcomhréir leis na forálacha ábhartha den Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe) 2016. (Féach Ceist 16 le haghaidh tuilleadh eolais).

Más cuí, déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta cinneadh faoin ábharthacht atá le nochtadh ar bith a dhéanann an Biúró i dtaca le hoiriúnacht an mhúinteora do chlárúchán. Is é Painéal na Comhairle Múinteoireachta um Fhianaise i dtaobh Carachtair a mheasanna nochtuithe dá leithéid i gcás daoine atá ag déanamh iarratais ar chlárúchán agus do mhúinteoirí cláraithe. Féach Ceist 18 le haghaidh tuilleadh eolais faoin bPróiseas um Fhianaise i dtaobh Carachtair.

8. Cé chomh fada agus a thógann grinnfhiosrúchán?

Tá roinnt céimeanna sa phróiseas iarratais ar ghrinnfhiosrúchán, a mhínítear sa Treoir chun Iarratas a dhéanamh ar Ghrinnfhiosrúchán.

Faoi láthair tá líon ard d’iarratais ar ghrinnfhiosrúchán á fháil againn. Ba chóir do mhúinteoirí fanacht 10 lá oibre ar a laghad ón lá ar a chuir siad a bhFoirm Chuiridh ar Ghrinnfhiosrúchán sa phost roimh dul i dteagmháil leis an gComhairle chun stádas a n-iarratais a sheiceáil. Ón uair a fhaightear foirmeacha atá comhlánaithe i gceart leis na cóipeanna deimhnithe aitheantais riachtanacha, ba chóir do dtógfadh an próiseas thart ar cheithre seachtaine.

9. Conas a gheobhaidh mé mo nochtadh grinnfhiosrúcháin (toradh)?

Cuirfear fógra chugat (tríd an seoladh r-phoist a d’úsáid tú san iarratas ar ghrinnfhiosrúchán) go bhfuil do nochtadh grinnfhiosrúcháin ar fáil le breathnú. Eisítear nochtuithe do mhúinteoirí trí chóras ar líne ar a dtugtar Digitary. Féach ceist 13 do thuilleadh eolais faoi Digitary.

10. Cé chomh fada agus atá grinnfhiosrúchán bailí?

Ní mór do na múinteoirí go léir atá ag glacadh fostaíocht nua i scoil den chéad uair dul faoi ghrinnfhiosrúchán ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin. Is faoi d’fhostóir a bheidh sé a chinneadh cá fhad a bheidh nochtadh ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin bailí.