1. Cad is Grinnfhiosrúchán Cúlghabhálach ann?

Ní mór do mhúinteoirí cláraithe nár rinneadh grinnfhiosrúchán orthu riamh roimhe tríd an gComhairle Mhúinteoireachta iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán mar chuid dá bpróiseas um athnuachan ar chlárúchán. Maidir leis na múinteoirí uile a rinneadh grinnfhiosrúchán orthu roimhe tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, beidh litir le toradh grinnfhiosrúcháin GCVU ón gComhairle Mhúinteoireachta (roimh 29 Aibreán 2016) eisithe dóibh nó Nochtadh ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (i ndiaidh 29 Aibreán 2016).

Faoi théarmaí an Achta um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012-2016, (“na hAchtanna NVB”), ní mór do gach duine atá fostaithe i bpoist ina bhfuil rochtain rialta acu ar leanaí agus daoine soghonta a bheith grinnfhiosraithe ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin. Faoi Alt 21 de na hAchtanna NVB, is cion é d’fhostóir múinteoir a fhostú sa chás nach bhfuil iarratas ar ghrinnfhiosrúchán curtha faoi bhráid an Bhiúró ag an múinteoir faoin 31 Nollaig 2017. Cuireadh síneadh go dtí 30 Aibreán 2018 leis an spriocdháta, ar threoir ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.  

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag cuidiú le grinnfhiosrúchán cúlghabhálach ar mhúinteoirí, a dhéanfar mar chuid den phróiseas um athnuachan ar chlárúchán múinteoirí i gcomhréir le hAlt 33 de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015. Ní miste a nótáil, i gcás múinteoirí le dáta athnuachana clárúcháin roimh 30 Aibreán 2018, nár mhór iad a bheith grinnfhiosraithe tríd an gComhairle Mhúinteoireachta roimh a ndáta athnuachana chun go mbeidh siad i dteideal a gclárú a athnuachan. 

3. Conas is eol dom más rud é go ndearna an Chomhairle Grinnfhiosrúchán orm roimhe seo?

Maidir leis na múinteoirí uile a rinneadh grinnfhiosrúchán orthu roimhe tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, beidh litir le toradh grinnfhiosrúcháin GCVU ón gComhairle Mhúinteoireachta (roimh 29 Aibreán 2016) eisithe dóibh nó Nochtadh ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (i ndiaidh 29 Aibreán 2016). Is féidir le múinteoirí cláraithe a stádas grinnfhiosrúcháin roimhe seo a sheiceáil trí logáil isteach ar roinn Mo Chlárúchán de shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta www.teachingcouncil.ie. I ndiaidh dó/di logáil isteach is féidir leis na múinteoir gabháil scáileáin a ghlacadh den scáileán thíos agus a thabhairt dá bhfostóir in áit na litreach um thoradh grinnfhiosrúcháin GCVU. Is féidir le múinteoirí leanúint de rochtain ar a nochtadh NVB tríd an tairseach doiciméid Digitary.

Is féidir le múinteoirí an stádas seo a bheith acu

  • Ceadaithe
  • Daingnithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair
  • Ceadaithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair
  • Ceadaithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair le Coinníollacha.

Retrospective Vetting image                                          

4. Rinne mé BOO/CGO Grinnfhiosrúchán orm le blianta beaga anuas. An mbeidh orm dul faoi ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach freisin?

Beidh. Mar chuid den phróiseas um athnuachan clárúcháin, tá cinneadh déanta as an gComhairle nochtadh grinnfhiosrúcháin a lorg don athnuachan ar chlárúchán do na múinteoirí go léir nach bhfuair an Chomhairle nochtadh GCVU nó nochtadh grinnfhiosrúcháin ina leith roimhe. Mar sin, ní féidir ach litreacha grinnfhiosrúcháin GCVU ón gComhairle Mhúinteoireachta (eisithe roimh 29 Aibreán 2016) nó Nochtadh ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin a cuireadh ar fáil tríd an gComhairle Mhúinteoireachta (i ndiaidh 29 Aibreán 2016) tú a eisiamh ón bpróiseas um ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach.

Mar sin, tá an Chomhairle ag baint úsáide as a taifid féin le meas cén múinteoirí a bhfuil riachtanas grinnfhiosrúcháin acu. Do chúiseanna athnuachana ar chlárúchán ní mór duit iarratas grinnfhiosrúcháin ón gComhairle a chomhlíonadh.

5. Conas a bheidh a fhios agam nuair a bheidh orm tús a chur leis an bpróiseas grinnfhiosrúcháin?

Scríobhfaidh an Chomhairle chuig gach duine de na múinteoirí cláraithe nár rinneadh grinnfhiosrúchán orthu cheana chun iad a chur ar an eolas faoin riachtanas dul faoi ghrinnfhiosrúchán.

6. An mbeidh mé ábalta mo chlárúchán a athnuachan más rud é nach gcomhlíonaim?

Má theipeann ort iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán nuair a iarrtar ort b’fhéidir nach ndéanfar do chlárúchán a athnuachan agus go mbainfear ón gclár tú. Níl ach múinteoirí a bhfuil stádas clárúcháin reatha acu leis an gComhairle Múinteoireachta incháilithe ar thuarastal íoctha ag an Stát a fháil.

Féadfar múinteoir a fhéachann lena gclárúchán a athnuachan gan cloí le hiarratas grinnfhiosrúcháin faoil Alt 33 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta a bhaint den chlár agus a dtáille athnuachana a aisíoc leo más cuí.

7. An féidir liom grinnfhiosrúchán a chur ar athló?

Ní féidir. Gheobhaidh tú fogra tríd an bpost nuair a bheidh iallach ort iarratas a dhéanamh.

8. Táim ar shos gairme/ag dul ar sos gairme le linn 2017; an gá dom fós dul faoi Ghrinnfhiosrúchán?

Beag beann ar a staid fostaíochta, ní mór do na múinteoirí cláraithe go léir atá ag iarraidh fanacht ar an gClár cloí le hiarratas grinnfhiosrúcháin na Comhairle. Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán nuair a iarrtar ort é sin a dhéanamh d’fhonn do chlárúchán a athnuachan. Má theipeann ort iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán nuair a iarrtar ort é sin a dhéanamh, b’fhéidir nach ndéanfar do chlárúchán a athnuachan agus go mbainfear den chlár tú. Níl ach múinteoirí a bhfuil stádas clárúcháin reatha acu leis an gComhairle Múinteoireachta incháilithe ar thuarastal íoctha ag an Stát a fháil.

9. Táim ag dul ar scor le linn 2018; ar gá dom fós dul faoi ghrinnfhiosrúchán?

Ní miste a nótáil má tá tú le dul ar scor in imeacht mhíonna an tsamhraidh, go gcaithfidh tú a bheith an an gClár go dtí do dháta scoir nó stopfar do thuarastal.

Beag beann ar a staid fostaíochta, ní mór do na múinteoirí cláraithe go léir atá ag iarraidh fanacht ar an gClár cloí le hiarratas grinnfhiosrúcháin na Comhairle. Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán nuair a iarrtar ort é sin a dhéanamh d’fhonn do chlárúchán a athnuachan. Má theipeann ort iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán nuair a iarrtar ort é sin a dhéanamh, b’fhéidir nach ndéanfar do chlárúchán a athnuachan agus go mbainfear den chlár tú. Níl ach múinteoirí a bhfuil stádas clárúcháin reatha acu leis an gComhairle Múinteoireachta incháilithe ar thuarastal íoctha ag an Stát a fháil.

10. Is múinteoir cláraithe mé nach ndeachaigh riamh faoi ghrinnfhiosrúchán. B'fhéidir go ndéanfaidh mé iarratas ar ardú céime nó go mbogfaidh mé chuig scoil eile i mbliana. Ar chóir dom fanacht go dtí go dtabharfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta cuireadh dom chun iarratas a dheanamh ar Ghrinnfhiosrúchán?

Níor chóir. Leanfaidh na riachtanais do ghrinnfhiosrúchán faoi Imlitir 0031/2016 i bhfeidhm ar na múinteoirí go léir atá ag athrú fostaíochta. Leanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta dá nósanna imeachta caighdeánacha i dtaca le grinnfhiosrúchán do chlárúchán agus i dtaca leo siúd atá ag tosú fostaíochta agus ag athrú fostaíochta le linn an togra grinnfhiosrúcháin chúlghabhálaigh. Má dhéanann múinteoir nach ndeachaigh faoi ghrinnfhiosrúchán roimhe iarratas ar ghrinnfhiosrúchán d’athrú san fhostaíocht, ní rachfar i dteagmháil leo mar chuid den togra um ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach.