Conas a chláróidh mé nuair a bheidh an clár oideachais múinteoirí curtha i gcrích agam go sásúil?

Má tá Foirm Toilithe Mhic Léinn comhlánaithe agat, aistreofar do chuid sonraí teagmhála agus cáilíochta ó do choláiste nó ollscoil chuig an gComhairle Mhúinteoireachta. Ansin seolfar amach Foirm Iarratais MNC ar Chlárú mar Mhúinteoir chugat. Líon isteach an fhoirm seo chomh luath agus is féidir leat agus seol ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta í mar aon leis na doiciméid chuí. Ní mór duit a chinntiú freisin go bhfuil próiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána curtha i gcrích agat.

An gá dom mo chuid tras-scríbhinní a chur isteach?

Beidh sé luaite ar d’Fhoirm Iarratais MNC más gá duit tras-scríbhinní a chur ar fáil. De ghnáth, má tá clár seachas Baitsiléir san Oideachas nó clár comhthráthach ceithre bliana d’oideachas múinteoirí curtha i gcrích agat, ní mór duit tras-scríbhinní a chur isteach. Glacfaidh an Chomhairle le seoladh an tsuímh ghréasáin ar a bhféadfar do chuid taifid acadúla a fhíorú ar líne (e.g. Digitary) agus le do chuid sonraí logála.

Tabhair faoi deara go mbíonn moill ann go minic le linn an tsamhraidh maidir le tras-scríbhinní a fháil ó choláistí nó ollscoileanna agus moltar go mbeidh tras-scríbhinní gach bliain de do cháilíocht bunchéime agat sula gcomlánfaidh tú an Fhoirm Iarratais MNC.

Cá bhfaighidh mé m’uimhir thagartha mheasúnaithe?

Ní bheidh gá leis an uimhir thagartha seo ach amháin má chuir tú iarratas isteach roimhe seo chuig an gComhairle Mhúinteoireachta ar mheasúnú a dhéanamh ar do cháilíocht. Beidh an uimhir thagartha mheasúnaithe clóite ar an litir maidir le “toradh an mheasúnaithe” a sheol an Chomhairle amach chugat agus de ghnáth tosaíonn sí leis na litreacha RS.

Cad nach mór dom a dhéanamh nuair a fhaighim post múinteoireachta?

Éilíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna nó an Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO) fianaise dhoiciméadach go bhfuil tú cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Ba chóir duit a bheith cláraithe agus cruthúnas doiciméadach a bheith agat ar do chlárú agus ar ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána nuair atá post múinteoireachta á lorg agat.  Tá tuilleadh mionsonraí maidir le hearcaíocht múinteoirí, clárú agus cáilíochtaí ar fáil i gCiorclán na Roinne Oideachais agus Scileanna 0031/2011.

Cad a chiallaíonn an t-athrú ón ghrinnfhiosrúchán Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (LGGS) go dtí an grinnfhiosrúchán an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Biúró) domsa?

Má tá iarratas ar chlárú á dhéanamh agat i mbliana:

  • tá litir LGGS um ghrinnfhiosrúchán bailí do chúiseanna cláraithe ach beidh deireadh lena bailíocht do chúiseanna fostaíochta nua ar an 29 Aibreán 2016,
  • ní mór duit nochtadh grinnfhiosrúcháin a fháil ón mBiúró sula dtosaíonn tú fostaíocht nua an 29 Aibreán 2016 nó ina dhiaidh sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an leathanach le Forléargas ar Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána [http://www.teachingcouncil.ie/ga/Grinnfhiosru-an-Gharda-Siochana/]

Déanfar na Ceisteanna Coitianta seo a nuashonrú chun na hathruithe i bpróiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a léiriú de réir mar a bhíonn tuilleadh eolais ar fáil.

An féidir liom clárú gan próiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a bheith curtha i gcrích agam?

Ní féidir. Is riachtanas clárúcháin é grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Ní bheidh múinteoir cláraithe gan grinnfhiosrúchán an Gharda a bheith curtha i gcrích aige nó aici go sásúil. Chun críocha cláraithe, ní mór do mhúinteoirí nuacháilithe iarratas ar grinnfhiosrúchán an Gharda a chur isteach tríd an gComhairle Mhúinteoireachta.

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil próiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána curtha i gcrích?

Seolfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta litir chugat le toradh an phróisis ghrinnfhiosrúcháin nuair a chuirtear i gcrích é. Coinnigh an litir seo in áit shábháilte mar go mbeidh sí de dhíth ar fhostóirí féidearthachta nuair a bheidh post múinteoireachta á thairiscint acu duit. Eisítear an litir seo de réir Chiorclán 0063/2010 na Roinne Oideachais agus Scileanna.

An ngearrtar táille ar chlárú?

Gearrtar. Tá táille €90 ag gabháil le clárúchán. Is ionann an táille athnuachana bhliantúil agus €65 faoi láthair.

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuilim cláraithe

Gheobhaidh tú litir ina ndeimhneofar leat go bhfuil tú cláraithe.  

Cad a tharlaíonn má bhíonn orm scrúduithe forlíontacha (athscrúduithe) a chur i gcrích?

Mura n-aistreofar do chuid sonraí chuig an gComhairle Mhúinteoireachta le linn an tsamhraidh mar gheall ar thorthaí neamhiomlána nó más rud é go bhfuil gá scrúduithe (athscrúduithe) forlíontacha a dhéanamh, éileofar ort foirm chaighdeánach iarratais ar chlárú a íoslódáil. Féadfaidh tú an fhoirm sin a sheoladh isteach nuair a bheidh aon scrúduithe forlíontacha críochnaithe go sásúil agat. Ansin, beidh do chuid tras-scríbhinní cáilíochta go léir agus do Theastas Breithe de dhíth.