FÉILTE 2017

Beidh FÉILTE 2017 ar siúl Dé Sathairn 7 Deireadh Fómhair san RDS, Baile Átha Cliath. Is é teáma ócáid na bliana seo na  An Fhoghlaim a Chur Chun Cinn do Gach Duine. Luíonn sé seo leis an gcuspóir uileghabhálach a bhaineann le FÉILTE – An Teagasc a Chomhroinnt, an Fhoghlaim a Chónascadh.

Ag FÉILTE déantar ceiliúradh ar an obair iontach a dhéanann múinteoirí ina seomraí ranga gach lá agus tugtar an deis do mhúinteoirí dul i gcomhar lena chéile le smaointe a chomhroinnt lena chéile agus le foghlaim óna chéile.

Ag FÉILTE 2017 beidh sárthaispeántais (béarla), ceardlainne (béarla), scéalta na sárthaispeántóirí, researchmeet agus Rang Bianca.

Íoslódáil Aip FÉILTE le tuilleadh eolais a fháil ar an méid a bhfuil le tairiscint i mbliana:

App StoreGoogle Play

Beidh Óráid oscailte FÉILTE 2017 a sheachadadh ag Adam Harris le Joanne O’Riordan i láthair ag an seisiún deireanach.

Comhlánaigh an fhoirm seo (béarla) chun do spéis a chlárú le hiarratas a dhéanamh ar thicéad do FÉILTE 2017. Foilseofar sonraí ar conas iarratas a dhéanamh ar thicéid do FÉILTE 2017 i ríomhphost chuig gach múinteoir cláraithe thar na seachtaine amach romhainn. Féach ar an físeán thíos chun tuiscint a fháil ar gach rud a mbeidh ar siúl ar an lá.

Féilte Showcases Sárthaispeántais

Tá a fhios againn go n-oibríonn múinteoirí ar fud na hÉireann go han-dian le taithí foghlama atá ar ardchaigheán a chinntiú dá scoláirí. Is é atá i gceist le FÉILTE ná an obair seo a chomhroinnt agus a cheiliúradh trí bhéim a leagan ar na samplaí den nuálaíocht sa teagasc agus san fhoghlaim.  

Beidh 50 sharthaispeántas faoi cheannas múinteoirí ina gcuirtear béim ar an samplaí den nuálaíocht sa teagasc agus san fhoghlaim.

Tá liosta na sárthaispeántais do FÉILTE 2017 ar fáil anseo. Tá tuilleadh eolas ar gach sárthaispeántais ar Aip FÉILTE atá ar fáil ar an App Store agus Google Play.

Féilte Showcaser Stories Scéalta na Sárthaispeántóirí


I mbliana, den chéad uair ag FÉILTE, is cúis áthais dúinn go mbeidh "Scéalta na Sárthaispeántóirí" a reáchtáil.

Chomh maith le seastán sárthaispeántais a bheith i halla na sárthaispeántas, roghnófar líon beag sárthaispeántas lena gcuid oibre a chur i láthair i gCeoláras an RDS. Beidh gach cur i láthair 20 nóiméad ar a mhéad.

Féilte Workshop Ceardlanna

Beidh líon de 50 ceardlann ag FÉILTE. Má reáchtálann tú ceardlann beidh tú in ann beocht as chur sa scéal faoi do shárthaispeántas.

Beidh na ceardlanna idirghníomhach, agus beidh na rannpháirtithe rannpháirteach san fhoghlaim ghníomhach.

Tá liosta na ceardlanna do FÉILTE 2017 ar fáil anseo. Tá tuilleadh eolas ar gach ceardlann ar Aip FÉILTE atá ar fáil ar an App Store agus Google Play.

Féilte Researchmeet Researchmeet

Ag FÉILTE 2015 bhí reáchtálamar an chéad Researchmeet in Éirinn. Bhí an t-imeacht seo bunaithe ar fhormáid Teachmeet ar éirigh that cion léi, áit a ndearna múinteoirí a bhí rannpháirteach i gcineálacha éagsúla taighde nanailéirithe faoina n-ábhar. Is gné bhuan de chuid FÉILTE é Researchmeet anois.

Ag Researchmeet tosófar le sraith nanailéirithe, ina gcuirfidh múinteoirí a n-ábhar taighde i láthair taobh istigh de 7 nóiméad.

Ceann amháin de na spriocanna de Researchmeet is ea an mhistéir a bhaineann le cúrsaí taighde a bhaint don ghairm agus don phobal i gcoitinne, agus béim ar leith ar na cineálacha éagsúla taighde lena mbíonn múinteoirí rannpháirteach (máistreacht nó dochtúireacht iarchéime, taighde feidhmeach etc.) Ba chóir, mar sin, go mbainfeadh na múinteoirí agus an pobal ciall as na nanailéirithe ar bhealach atá tarraingteach dóibh.

Tar éis na léirithe a dhéanamh, tabharfar áit ar leith sa seomra do na múinteoirí, inar féidir leo tuilleadh plé a dhéanamh faoina gcuid taighde leis na rannpháirtithe, nó fiú comhairle nó cuidiú a thabhairt do na taighdeoirí faoin ábhar atá i gceist. Beidh an chuid seo de Researchmeet neamhfhoirmeálta. Tugtar le tuiscint ón aiseolas a tháinig sna blianta roimhe seo gur bhain na rannpháirtithe an-tairbhe as na comhráite gairmiúla a bhí ar siúl ag an staid seo de Researchmeet.

Tá níos mo eolas maidir leis an Researchmeet i mbliana le fáil ar Aip FÉILTE gur féidir leat íoslódáil ón App Store agus Google Play

Éist le audio gearr ar cur síos taithí muinteoir amháin ag Researchmeet

Féilte Rang Bianca Rang Bianca

Is spás é Rang Bianca do mhúinteoirí a bhfuil smaoineamh acu le taighde a dhéanamh air, ach nach bhfuil cinnte cá háit le dul leis ina dhiaidh seo, nó a chuir tús lena gcuid taighde, agus atá ag lorg tacaíochta nó comhairle chun dul chun cinn breise a dhéanamh. Bunaíodh é mar spas neamhfhoirmeálta ina bhféadfadh múinteoirí labhairt le cleachtóirí ar taighdeoirí iad agus leis an lucht déanta beartas.

Thugamar Rang Bianca ar an spás seo, in ómós do Bianca Ní Ghrógáin. Ba mhúinteoir bunscoile í Bianca a bhí i mbun PhD a fuair bás in 2015. Mhúscail agus spreag sí múinteoirí ar fud an domhain an méid is mó agus is féidir a bhaint amach, ionas go mbeadh daoine eile in ann scríobh agus a gcuid todhchaí féin a bhaint amach.

Clicéail ar na naisc thíos chun breathnú ar roinnt imeachtaí ó FÉILTE roimhe seo.