Droichead: An Chreatlach Ionduchtúcháin Ghairmiúil Chomhtháite

Droichead is ea creatlach ionduchtúcháin  ghairmiúil chomhtháite do mhúinteoirí nuacháílithe.Droichead Logo

Rinneadh Droichead a dhearadh i gcomhar leis an ngairm chun tábhacht an ionduchtúcháin do mhúinteoirí nua a léiriú nuair a chuirtear fáilte rompu go foirmiúil isteach sa ghairm is tábhachtaí sa tsochaí. Tá sé bunaithe ar an bprionsabal gurb é an dream is fearr le tabhairt faoin bhfáilte ghiarmiúil seo ná na comhghleacaihe a bhfuil eolas ábhartha agus mion den teagasc agus foghlaim acu ina scoileanna faoi seach.

In Droichead, aithnítear éifeachtacht na gclár athchoincheaptha den oideachas tosaigh múinteoirí agus go háirithe an socrúchán scoile breisithe, agus na múinteoirí faoi oiliúint á n-ullmhú go gairmiúil. Tógann sé ar an gcéim sin, mar an pointe tosaigh sna réimsí don fhoghlaim bhreise a d’aithin an MNC i gcomhar leis an Institiúid Ardoideachais mar chuid den taithí socrúcháin scoile. Ag an am céanna, aithnítear ann gur céim ar leith é an t-ionduchtú den leanúntas oideachas múinteoirí, próiseas um shóisialú i ngairm na múinteoireachta. San áireamh sa chreatlach chomhtháite seo tá gníomhaíochtaí scoilbhunaithe agus foghlama gairmiúla breise chun tabhairt faoi riachtanais na múinteoirí agus iad ag tosú ina ngairmeacha.

Cad í Droichead?

Féach ar an físeán gearr seo le fáil amach.

Ráiteas na Comhairle Múinteoireachta maidir le polasaí athbhreithnithe Droichead a chur i bhfeidhm 11 Bealtaine 2017

Ag eascairt as soiléiriú ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le hacmhainní a chur ar fáil i dtaca le Droichead, an chreatlach Taisce Coverionduchtúcháin um múinteoirí nuacháilithe (MNCanna), chinnn an Chomhairle Mhúinteoireachta dul ar aghaidh agus a polasaí athbhreithnithe de chuid Droichead a chur i bhfeidhm le heifeacht láithreach.

Ag an gcruinniú a bhí aici ar an 8 Bealtaine, nótáil an Chomhairle na hacmhainní chun tacú le fás agus cur i bhfeidhm Droichead a dheimhnigh an Roinn Oideachas agus Scileanna.

Cliceáil anseo le do thoil chun an ráiteas iomlán a léamh. (béarla)

Cliceáil anseo le do thoil chun polasaí athbhreithnithe Droichead a léamh 

Príomhathruithe ar Droichead

 • Sa pholasaí athbhreithnithe léirítear go soiléir a bhfuil i gceist le Droichead mar phróiseas ionduchtúcháin ghairmiúil nach ndéantar meastóireacht air. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh baint ag príomhoidí, comhghleacaithe scoile ná comhghleacaithe lasmuigh den scoil leis an meastóireacht a dhéantar ar MNCanna chun críche clárúcháin. Ag deireadh an phróisis tugann an MNC agus an Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla dearbhú go raibh said rannpháirteach i bpróiseas teagaisc agus foghlama ardchaighdeáin
 • Tá solúbthacht shuntasach sa pholasaí athbhreithnithe maidir le ról na bpríomhoidí, an bealach inar féidir leis an samhail feidhmiú i scoileanna éagsúla, méid na foirne tacaíochta gairmiúla (FTG), an úsáid a bhaintear as ball seachtrach de chuid an FTG chun gníomhú mar mheantóir nuair is gá
 • Aithnítear ann na cláir bhreisithe den Oideachas Tosaigh Múinteoirí
 • Próiseas athbhreithnithe agus treisithe um dhearbhú cáilíochta
 • Déantar foráil ann nach féidir JobBridge ná aon scéimeanna intéirneachta eiel den chineál céanna a úsáid chun fáil ar chlár Droichead
 • Céim fáis bhrieithe ina mbeidh Droichead mar an bealach ionduchtúcháin do gach MNC faoin scoilbhliain 2020/2021.

Ag glacadh leis an bpolasaí athbhreithnithe, aithníonn an Chomhairle go mbeidh ionchur suntasach ó ghairm na múinteoireachta agus ón gClár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí (CNIM) i gceist le Droichead a chur i bhfeidhm. Sa chomhthéacs sin, is cúis áthais dom a chur in iúl gur dheimhnigh an Roinn na hachainní chun tacú le fás Droichead, agus lena inmharthanacht agus rath a chinntiú. San áireamh anseo tá na nithe soe a leanas:

   • Tréimhse ama scaoilte ceithre lá agus ionadú íoctha chun ligean do bhaill den Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla chun freastal ar oiliúint CNIM
   • Tréimhse ama scaoilte ceithre lá ar a laghad chun freastal ar oiliúint CNIM
   • Tréimhse ama scaoilte bhreise do scoileanna a bhfuil iliomad MNCanna acu
   • Deiseanna forbartha gairmiúla ina dhiaidh
   • Acmhainní breise chun ligean don CNIM tacú le scoileanna ar mian leo bheith rannpháirteach sa phróiseas.

Táimid ag súil le leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth le scoileanna agus leis na páirtithe leasmhara, d’fhonn a chinntiú go leanann Droichead ar aghaidh ag fás chomh héasca agus chomh héifeachtach agus is féidir. 

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le polasaí Droichead atá suas chun data, féach ar:

Táimid ag súil le leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth le scoileanna agus leis na páirtithe leasmhara, d’fhonn a chinntiú go leanann Droichead ar aghaidh ag fás chomh héasca agus chomh héifeachtach agus is féidir. 

Seimineár Gréasáin Droichead 14 Meitheamh 2017

Reáchtáil an Chomhairle Mhúinteoireachta Seimineár Gréasáin Droichead Dé Céadaoin 14 Meitheamh ar 8p.m. Thug an seimineár gréasáin an deis do mhúinteoirí éisteacht le príomhoide, múinteoir nuacháilithe agus ball d'fhoireann tacaíochta gairmiúla a raibh taithí

Cliceáil anseo chun breathnú ar thaifeadadh an tseimineáir ghréasáin.