Clár na gCeardlanna Ionduchtúcháin

Is seirbhís tacaíochta ionduchtúcháin é an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM), a fhaigheann maoiniú ón Stát. I gcomhar le Líonra na nIonad Oideachais (ATECI), éascaíonn an CNIM Clár Ceardlann 20 uair an chloig do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile nuacháilithe (MNCanna).

banner-image-1

Ar an 7 Iúil 2014, cheadaigh an Chomhairle samhail nua do chlár na gceardlanna ionduchtúcháin mar fhreagairt ar éileamh ó MNCanna ar sholúbthacht agus rogha feabhsaithe. Leis an tsamhail nua, is féidir le MNCanna bealach a roghnú leis an gcoinníoll a bhaineann le ceardlanna ionduchtúcháin a chur i gcrích. Cuireadh feabhas breise ar an gclár le linn 2015 chun tuilleadh solúbthachta arís a chruthú. Féach thíos ar eolas breise faoi phríomhghnéithe an chláir.

A. Ceardlanna um Thráthnóna

Is sraith ceardlanna um thráthnóna é seo a reáchtáiltear ar feadh na bliana ag Ionaid Oideachais áitiúla. Is féidir le MNCanna coinníoll clárúcháin na Comhairle Múinteoireachta a chomhlíonadh trí freastal ar 10 gcinn de na ceardlanna seo a mhaireann 2 uair an chloig.

B. Ceardlanna Lae

Tá dhá cheardlann trasearnála i gceist leis an ngné seo, Cosaint agus Sábháilteacht Leanaí (CS) agus Uileghabhálachas (CS) a bheidh ar siúl ar lá nach lá teagaisc é, ar an Sathairn de ghnáth, ag leibhéal Ionaid Oideachais áitiúil. Beidh sé á thairiscint ag deireadh mhí Lúnasa/Meán Fómhair 2015 agus d’fhéadfaí é a chur ar siúl arís ag brath ar éileamh. Tá an lá roghnach agus is féidir le MNCanna freastal ar cheann amháin de na ceardlanna 2-uair an chloig nó an dá cheann, chun 2 uair nó 4 huaire den 20 uair riachtanach a dhéanamh suas.

C. Ionduchtú Scoilbhunaithe

Ní bhaineann an ghné seo ach le MNCanna atá i scoil atá páirteach in Droichead 2015/2016, nó scoil ina bhfuil meantóir oilte CNIM.

Sa chás ina bhfuil MNCanna fostaithe i scoileanna atá ag glacadh páirte sa chlár trialach Droichead in 2015/2016, is féidir leo suas le 6 huaire an chloig d’obair scoil-bhunaithe a dhéanamh lena meantóir nó FGT mar chuid den riachtanas ceardlanna 20 uair an chloig. Is féidir leo freisin suas le sé huaire d’fhreastal ar chruinnithe cnuasaigh Dhroichead (i.e., trí chruinniú cnuasacha) a chur i gcuntas mar chuid den riachtanas sin. Tabharfaidh an CNIM foirm do MNCanna chun na huaireanta sin a thaifeadadh le linn na bliana. Ní mór do MNCanna a bhaineann leas as an rogha sin freastal freisin ar ocht n-uaire an chloig, ar a laghad, de na ceardlanna tráthnóna agus/nó ceardlanna lae, mar atá leagtha amach in A agus B thuas.

Is féidir le MNCanna a bhfuil meantóir oilte CNIM acu, agus a bhfuil a scoil cláraithe leis an CNIM le haghaidh am scaoilte ionduchtaithe do 2014/2015, suas le 6 huaire an chloig d’obair scoil-bhunaithe lena meantóir a chur i gcuntas mar chuid de riachtanas ceardlanna 20 uair an chloig na Comhairle Múinteoireachta. Tabharfaidh an CNIM foirm do MNCanna chun na huaireanta sin a thaifeadadh le linn na bliana. Ní mór do MNCanna a bhaineann leas as an rogha sin freastal freisin ar 14 huaire an chloig, ar a laghad, de na ceardlanna tráthnóna agus/nó ceardlanna lae, mar atá leagtha amach in A agus B thuas. 

D. Clár Ceardlanna do MNCanna ag Teagasc Thar Lear (2015/2016)

D’fhonn tacú le MNCanna atá ag teagasc lasmuigh d’Éirinn, tá an CNIM agus ATECI ag tabhairt deis dóibh clár ceardlanna CNIM a chur i gcrích ar an Satharn in ionaid oideachais le linn na bliana acadúla 2015/2016.

Is féidir le MNCanna atá ag teagasc lasmuigh d’Éirinn clárú ar líne chun freastal ar an gclár ceardlanna ar an Satharn ag www.ateci.ie.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi chlár na gceardlanna ionduchtúcháin, féach www.teacherinduction.ie.