Foirmeacha Droichead

Cliceáil ar na naisc thíos chun rochtain a fháil ar an fhoirm a theastaíonn uait.

Small Droichead logo    Déan iarratas chun tús a chur le próiseas Droichead

Tabhair ar aird le do thoil gurb é an Aoine, an 15 Márta 2019 an lá deireanach chun clárú le haghaidh tús a chur le Droichead sa scoilbhliain 2018/2019.

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar My Registration Login áit a mbeidh ar do chumas iarratas a dhéanamh le tús a chur le próiseas Droichead.

Sparánacht Foghlama Comhroinnte     Déan iarratas ar Sparánacht Foghlama Comhroinnte

Bunaíodh Sparánacht Foghlama Comhroinnte in 2016/2017 chun scoileanna a spreagadh agus tacú leo chun teacht le chéile mar Líonraí Foghlama Comhroinnte Droichead agus le haitheantas a thabhairt d’fhoghlaim comhroinnte na scoileanna a stiúrann, a chomhoibríonn agus a bhíonn rannpháirteach le daoine eile maidir lena dtaithí ar Droichead.

Cuireann an sparánacht €2,000 ar fáil le haitheantas a thabhairt do chomhoibriú gach aon Líonra Foghlama Comhroinnte de chuid Droichead, faoi réir ag uasmhéid de €500 ina aghaidh na scoile a bhíonn rannpháirteach.

Ní leagann an Chomhairle Mhúinteoireachta síos na gníomhaíochtaí nach mór do scoil a bheith rannpháirteach iontu ar mhaithe lena bheith incháilithe. Tugann an Chomhairle Mhúinteoireachta le tuiscint gur dóigh go mbeidh cruinnithe idir phríomhoidí agus foireann an líonra scoileanna, acmhainní agus teimpléid á gcomhroinnt agus tuairimí ó mhúinteoirí nuacháilithe maidir le múinteoirí i líonra scoileanna eile, srl., i gceist leis na líonraí.  

Líonraí Foghlama Comhroinnte:

  • Beidh dhá scoil ar a laghad i gceist
  • Earnála nó trasearnála, lena mbeidh baint ag bunscoileanna agus iarbhunscoileanna
  • Ní mór go mbeidh scoil amháin ar a laghad de chuid Droichead sa líonra. Is ionann scoil Droichead agus scoil:

(a) a bhfuil oiliúint d’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúil tugtha chun críche acu, agus

(b) a bhfuil múinteoir nuacháilithe amháin ar a laghad rannpháirteach i bpróiseas Droichead agus go mbeifear in ann, dá bhrí sin, an taithí maidir le Droichead a chomhroinnt le scoileanna eile.

Ní féidir le scoil iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ach amháin mar chuid den Líonra Foghlama Comhroinnte.

Tá na foirmeacha iarratais ábhartha le fáil anois agus is féidir iad a íoslódáil anseo (Béarla).

Foirm D- Bunscoile     An Próiseas a thabhairt chun Críche - Foirm D (P)

Nuair atá próiseas Droichead críochnaithe agat, comhlánaigh Foirm D le do thoil (atá le fáil anseo) agus seol an fhoirm ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, an Chéad Urlár, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Contae Chill Dara mar aon le do ríomhphost deimhnithe.

 

Foirm D - Iarbhunscoil    An Próiseas a thabhairt chun Críche - Foirm D (PP)

Nuair atá próiseas Droichead críochnaithe agat, comhlánaigh Foirm D le do thoil (atá le fáil anseo) agus seol an fhoirm ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, an Chéad Urlár, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Contae Chill Dara, mar aon le do ríomhphost deimhnithe.

Droihcead External Panel     Painéal Comhaltaí Seachtracha PST

D’fhéadfadh sé gur mhian le príomhoide Foireann Tacaíochta Gairmiúil (PST) a bhunú atá comhdhéanta d’fhoireann inmheánach na scoile agus comhalta seachtrach amháin PST. De ghnáth, is comhaltaí oilte PST ó scoileanna eile Droichead a bhíonn i gceist leis na múinteoirí sin. Is féidir leat rochtain a fháil ar phainéal comhaltaí oilte seachtracha PST trí theagmháil a dhéanamh le hOifigeach Forbartha Réigiúnach NIPT i do réigiún.

Cliceáil anseo do Bhunscoileanna.

Cliceáil anseo d’Iarbhunscoileanna.