Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta a sheol an ríomhphost seo chugat. Lena chinntiú go bhfaighidh tú nuashonruithe ríomhphoist amach anseo, ar mhiste leat teachingcouncil@circulator.ie a chur le do leabhar seoltaí ríomhphoist nó le do liosta sábháilte, le do thoil. Mura bhfuil an ríomhphost seo le feiceáil i gceart féadfaidh tú cliceáil anseo chun breathnú air i do bhrabhsálaí gréasáin »
The Teaching Council
Comhroinn ar
f   in   t
Seol chuig Comhghleacaí »
Sa SST, bronnfar líon sparánachtaí ar iarratasóirí a n-éireoidh leo faoi réir uasmhéid foriomlán de €50,000. Don bhabhta maoinithe reatha, táthar ag súil go mbeidh seacht sparánacht de €2,000 ar fáil do thionscadail aonair agus naoi sparánacht de €4,000 ar fáil do chomhthionscadail.Leagann an SST béim láidir ar ghníomhaíochtaí taighde a neartaíonn na naisc idir taighde, polasaí agus cleachtas, agus ar an gcomhoibriú i measc múinteoirí, agus idir múinteoirí agus taighdeoirí oideachais eile. Cé nach mór gur múinteoirí iad atá ag cleachtadh a dhéanann na hiarratais aonair, is féidir leo siúd ar fad a bhfuil spéis acu tabhairt faoi thaighde oideachais nua na comhiarratais a dhéanamh. Ach, is gá gur múinteoir atá ag cleachtadh a bheith i nduine amháin díobh siúd a dhéanann comhiarratas.

Ní mór go mbeadh an méid seo a leanas san áireamh i ngach iarratas:
 • go bhfuil múinteoir nó múinteoirí atá ag cleachtadh rannpháirteach chun na critéir cháilitheachta a chomhlíonadh agus, mar chuid den phróiseas iarratais, beidh gá le dearbhú a dhéanamh, ag deimhniú;
 • go léirítear cumas suntasach chun cur le taighde, polasaí agus cleachtas i dtaca le ceann amháin nó níos mó de na sé Réimse Foghlama de chuid Cosán:
  • Foghlaim Threoraithe
  • Litearthacht & Uimhearthacht
  • Cuimsiú
  • Ag Tacú le Foghlaim Múinteoirí
  • Folláine
  • TFC
Agus iarratais á meas, tabharfar túis áite dóibh seo a leanas:
 • Taighde a thugann tacaíocht do chuir chuige fhianaisebhunaithe a chur i bhfeidhm ar an gcleachtas seomra ranga;
 • Comhiarratais taighde.
Tá tuilleadh eolais maidir le SST ar fáil sna Nótaí Treorach, agus moltar dóibh siúd a d’fhéadfadh iarratais a dhéanamh na nótaí seo a léamh go cúramach sula gcuireann siad iarratas isteach.
Príomhleathanach »
Cliceáil anseo le do thoil chun athbhreithniú a dhéanamh ar Pholasaí príobháideachais na Comhairle atá tugtha suas chun dáta.
© 2021 An Chomhairle Mhúinteoireachta Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, Éire | W23 Y7X0 | e:info@teachingcouncil.ie | w:www.teachingcouncil.ie
Á chumhachtú ag Circulator
| Díliostáil »