An Riachtanas Béarla

Ón 01 Deireadh Fómhair 2018 ar aghaidh, beidh ar iarratasóirí ar chlárú a bhfuil cáilíochtaí acu ó thíortha lasmuigh d’Éirinn an Chomhairle Mhúinteoireachta a shásamh go bhfuil a ndóthain cur amach ar an mBéarla acu don chumarsáid éifeachtach. Féadfaidh iarratasóirí a léiriú go bhfuil an leibhéal cuí acu trí cheann díobh seo a leanas a chur ar fáil:

I. Cóip dheimhnithe de cháilíocht (oideachais mhúinteora nó bhunchéime) a gnóthaíodh agus a scrúdaíodh trí mheán an Bhéarla.

II. Cóip dheimhnithe de theastas IELTS (International English Language Testing System) a fhianaíonn eolas ar an teanga Bhéarla le scór 7.0 nó níos airde.

Coimeádann an Chomhairle Mhúinteoireachta an ceart aici féin na scóir a fhíorú go neamhspleách le IELTS. Caithfidh gur tugadh faoi na comhchodanna ar fad den tástáil IELTS san aon suí amháin. Caithfidh gur tugadh faoin tástáil tráth nach faide ná cúig bliana roimh an dáta seolta nó caithfidh an t-iarratasóir fianaise a chur ar fáil faoi gur chónaigh sé/sí agus/nó go ndearna sé/sí staidéar ar bhonn lánaimseartha i dtimpeallacht ina raibh an Béarla á labhairt, ó cuireadh an luacháil i gcrích. Caithfear an teastas IELTS (nuair atá sé riachtanach) a chur ar fáil in éineacht leis an bhfoirm iarratais ar chlárú; ní féidir an clárú a chur i gcrích gan an doiciméad sin.

III. Fianaise ar chónaí agus ar chleachtadh i gcomhthéacs gairmiúil trí mheán an Bhéarla i dtír ina bhfuil aitheantas ag an mBéarla mar theanga oifigiúil ar feadh trí bliana as na cúig bliana roimhe sin.

IV. Fianaise ar chónaí agus ar thabhairt faoi chlár foghlama trí mheán an Bhéarla i dtír ina bhfuil aitheantas ag an mBéarla mar theanga oifigiúil ar feadh trí bliana as na cúig bliana roimhe sin.