Clárú iomlán a bhronnadh ar mhúinteoirí a chur promhadh i gcrích i socrú srianta

D’fhéadfadh múinteoirí atá cláraithe faoi Rialachán a Dó (Bunscoil), a chuir promhadh i gcrích i socrú srianta, a bheith incháilithe le hiarratas a dhéanamh ar chlárú iomlán san earnáil sin faoi réir chritéir faoi leith. Aithníonn an Chomhairle go mbíonn múinteoirí i roinnt socruithe oideachais speisialta ag múineadh curaclam iomlán do rang iomlán ar feadh lá iomlán. Mar sin de, bíonn siad ag cleachtadh i gcúinsí atá inchomparáide le múinteoir i rang príomhshrutha. Feictear go mbeidh ceangal ama ag baint leis an bpolasaí seo. Breithneofar múinteoirí a chuir promhadh i gcrích/a chuir tús le promhadh faoi dheireadh na bliana acadúla 2015/2016.

Le go mbeidh tú incháilithe le breithniú ort faoin bpolasaí seo:

  1. Ní mór go mbeidh múinteoirí cláraithe faoi Rialachán a Dó (Bunscoil) de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] agus cláraithe faoi Alt 31(5) de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta
  2. Ní mór nach mbeidh aon choinníoll ag baint le do chlárú ach Promhadh/Droichead i socrú príomhshrutha1
  3. Ní mór go bhfuil/raibh tú ag obair i socrú oideachais speisialta2 agus ag feidhmiú i róil teagaisc a chomhlíonann na critéir agus an riachtanas seirbhíse thíos.

Ní mór na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

  • Tá an curaclam náisiúnta iomlán á theagasc agat, atá mionathraithe de réir na dtreoirlínte mar atá leagtha amach ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA)3
  • Tá tú ag múineadh rang ina bhfuil seisear daltaí4 ar a laghad, ar bhonn lánaimseartha ar feadh an lae5
  • Tá tú iomlán freagrach as foghlaim na ndaltaí agus tá freagrachtaí ort atá inchomparáide leo siúd a bhíonn ag múinteoir rang príomhshrutha6.
  • Éileofar ar mhúinteoirí fianaise a chur ar fáil go bhfuil seirbhís múinteoireachta curtha i gcrích acu nach lú ná 50 lá comhleanúnach sa rang céanna agus sa socrú oideachais speisialta céanna chomh maith leis na critéir thuas. Ní mór go mbeidh an tseirbhís seo sa bhreis ar aon riachtanas seirbhíse a bhaineann le Promhadh/Droichead.

 Le go mbreithneofar tú faoin bpolasaí seo ba chóir Foirm SP-PROB a chomhlánú agus a sheoladh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta. Tá an fhoirm sin ar fáil lena híoslódáil anseo (béarla).  Beidh éifeacht leis an bpolasaí seo ón 01 Meán Fómhair 2016.

 1 Ní mór go mbeidh Promhadh nó an próiseas Droichead curtha i gcrích ag múinteoir i socrú srianta agus ní mór nach mbeidh aon choinníoll eile le comhlíonadh sula measfar é nó í bheith incháilithe.

2 I gcomhthéacs an pholasaí seo áirítear an méid seo leanas le Socruithe Oideachais Speisialta – ranganna Riachtanas Speisialta Oideachais i scoileanna príomhshrutha agus scoileanna oideachais speisialta. Níl taithí ar Thacaíocht Foghlama agus mar Chúntóir Riachtanas Speisialta incháilithe faoin bpolasaí seo.

3 Daltaí faoi Mhíchumas Ginearálta Foghlama – An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

4 Ciorclán 0038/2010 ROS – Socruithe Soláthair Foirne agus ról na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

5 Níl feidhm ag an bpolasaí seo maidir le: teagasc duine-le-duine, teagascóirí baile, scoileanna ospidéil, acmhainn ar bhonn cúlaithe, múinteoirí a mhúineann líon teoranta ábhar ar bhonn rothlach ná obair mar Chúntóir Riachtanas Speisialta.

6 Áirítear leis seo, ach níl sé teoranta do, leanúnachas foghlama, measúnacht, dul chun cinn agus cruinnithe idir mhúinteoirí agus tuismitheoirí.