Dréachtráiteas ón gComhairle maidir le hathshonrú Rialacháin 3 (Montessoir & Catagóirí Eile)

4 Bealtaine 2016:  An 18 Samhain 2009, thug an Chomhairle Mhúinteoireachta isteach na Rialacháin Clárúcháin, 2009. Leis na rialacháin seo tugadh cur síos ar na bealaí éagsúla i dtreo an chlárúcháin thar chatagóirí an bhunoideachais, Montessori agus Catagóirí Eile, an iar-bhunoideachais agus an bhreisoideachais. De thoradh ar athrú reachtúil sa bhliain 2012, thug an Chomhairle faoi athfhorbairt ar na Rialacháin Clárúcháin. Dhírigh an nuashonrú seo ar chlárúchán sa chiall is leithne agus thug sé aghaidh ar réimse de nithe lena n-áirítear grinnfhiosrúchán, fianaise cáile agus athnuachaintí agus cuireadh san áireamh na critéir um oiliúint tosaigh múinteoirí a forbraíodh in 2011. Mar chuid de na hathruithe, athaimníodh Rialacháin 2 go 5 mar “Bhealaí Clárúcháin”. Léiriú ab ea an t-athrú seo (bealaí clárúcháin) ach go háirithe ar fhreagracht na Comhairle as soláthar a dhéanamh do ghairm mhúinteoireachta cáilithe go hiomlán trí Chlár Múinteoirí.

Cuireadh na dréacht-Rialacháin Clárúcháin ar fáil do chomhairliúchán poiblí trí shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta i nDeireadh Fómhair 2014. Scaipeadh na dréacht-Rialacháin Clárúcháin sin ar na príomhpháirtithe leasmhara freisin agus iarradh orthu aiseolas a thabhairt. Rinne an Chomhairle an t-aiseolas uile a chnuasach agus a athbhreithniú agus lorgaíodh comhairle dlí dá mba ghá. Ina dhiaidh sin, glacadh an cinneadh le moill a chur ar na Rialacháin Clárúcháin nua a eisiúint go dtí gur cuireadh an tAcht um Chomhairle Mhúinteoireachta (Leasú) 2015 i gcrích toisc go mbeadh tuilleadh leasuithe de dhíth ar na Rialacháin mar thoradh ar chur i bhfeidhm an Achta leasaithe. Cé gur síníodh an tAcht ina dhlí an 15 Iúil 2015, cuireadh moill ar a thosú.

I bhfianaise na moille idir an comhairliúchán maidir leis na Rialacháin nua agus a dtosú amach anseo, tuigimid go bhfuil imní ar roinnt múinteoirí atá cláraithe faoi Rialachán 3 maidir le cén tionchar a bheidh ag na hathruithe orthu.

Tá áthas orainn a shoiléiriú nach mbíonn aon tionchar ag na hathruithe atá beartaithe i dtaca leis na “Bealaí Clárúcháin” ar chlárúchán múinteora ar bith atá ar Chlár na Múinteoirí faoi láthair. Fanfaidh múinteoirí dá leithéid ar an gClár ar an gcoinníoll go ndéantar a gclárúchán in aghaidh na bliana.

Mar chuid den athainmniú beartaithe seo, tá soláthar do Rialachán 3 (Montessori agus Catagóirí Eile) faoi Bhealach 4. Faoin mbealach clárúcháin seo cuideofar le múinteoirí atá cláraithe faoi láthair faoi Rialachán 3 a gclárúchán a choinneáil. Ina theannta sin, freastalóidh an bealach clárúcháin seo ar mhic léinn atá ag staidéar faoi láthair do cháilíocht leibhéal 8 in oideachas Montessori nó a thosaíonn ar a leithéid ar 1 Deireadh Fómhair 2016 nó roimhe. D’fhonn leas a bhaint as an rogha seo, ní mór dóibh clárú leis an gComhairle ar 31 Nollaig 2021 nó roimhe.

Tá sé tábhachtach a mheabhrú, maidir le céimithe uile san Oiliúint Tosaigh Múinteoirí ó shamhradh 2016 i leith, go mbeidh staidéar déanta acu ar mhodúil a bhaineann le Riachtanais Oideachais Speisialta faoi chaighdeáin na Comhairle do na cláir seo. Bhí riachtanais na leanaí a bhfuil Riachtanais Oideachais Speisialta acu chun túisce i mbreithniú na Comhairle ar an ábhar seo. Tá obair na Comhairle bunaithe ar an gcreideamh go bhfuil na leanaí uile i dteideal a teagasc a fháil, ar an gcéad dul síos, ag múinteoirí atá cláraithe agus cáilithe go hiomlán.

Aithnímid gur réimse chasta atá ag athrú atá i gceist sna Riachtanais Oideachais Speisialta. Agus aird á thabhairt acu ar a bhfreagracht as foghlaim ghairmiúil leanúnach chun a gcleachtas a threorú, le tamall anuas thapaigh neart múinteoirí le deiseanna breisfhoghlama sa réimse seo. Mar sin, tá an Chomhairle sásta breithniú a dhéanamh ar bhealaí is fearr inar féidir freastal ar an oideachas Montessori laistigh de chreat na gcaighdeán atá bunaithe don Oiliúint Tosaigh Múinteoirí agus freisin do Chosán, an creat náisiúnta d’fhoghlaim múinteoirí.

Fuair an Chomhairle roinnt fiosruithe maidir le tionchar athainmniú Rialacháin 3 (Montessori agus Catagóirí Eile) mar Bhealach 4, an próiseas comhairliúcháin agus fealsúnacht Montessori agus tá súil againn go bpléifidh na ceisteanna agus freagraí seo a leanas le roinnt de na hábhair imní ar leith. Is iad seo a leanas na príomhphointí le nótáil:

1.      Má tá tú cláraithe faoi láthair faoi Rialachán 3, ní athróidh na Rialacháin nua an stádas clárúcháin sin. Fiú má imíonn tú ón gClár ag am ar bith sa todhchaí, faoi na Rialacháin leasaithe atá beartaithe, beidh tú i dteideal iarratas a dhéanamh ar an mbealach clárúcháin a bhí i bhfeidhm nuair a chláraigh tú ar dtús. I bhfocail eile, beidh feidhm leis an bprionsabal “an méid atá agat, coinneoidh tú é”, do mhúinteoirí atá cláraithe faoi láthair faoi Rialachán 3.

2.      Má tá tú ag staidéar faoi láthair do cháilíocht leibhéal 8 san oideachas Montessori, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chlárúchán faoi Rialachán 3 suas le 31 Nollaig 2021. Beidh sé seo i bhfeidhm freisin dóibh siúd a thosaíonn ar an gclár seo ar 1 Deireadh Fómhair 2016 nó roimhe.

3      Laistigh de paraiméadair imlitreacha ón Roinn Oideachais agus Scileanna, níl aon tionchar ag na hathruithe seo ar na Rialacháin ar sheansanna fostaíochta nó ardú céime na múinteoirí atá cláraithe faoi Rialachán 3.

4     Ní bhaineann an t-athrú seo an bonn de sheasamh an teagaisc Montessori. Léiríonn sé an scéal go múintear fealsúnachtaí éagsúla oideachais ar na cláir um Oiliúint Tosaigh Múinteoirí atá creidiúnaithe ag an gComhairle. Tugann na Rialacháin nua beartaithe seo deis chuí chun aon mhíthuiscint a cheartú i dtaca le seasamh coibhneasta na bhfealsúnachtaí éagsúla seo ó thaobh na gcaighdeán gairmiúil. Leis an athbhreithniú atá ag teacht ar na caighdeáin d’Oiliúint Tosaigh Múinteoirí, chomh maith leis an gcéim forbartha do Chosán, tugtar deiseanna freisin d’fhiosrú cén chaoi is fearr is féidir oideachas Montessori a shuíomh i gcontanam an oideachais múinteoirí, agus í d’aidhm, sa deireadh thiar thall, tacú le foghlaim na mac léinn.