Grinnfhiosrúchán Cúlghabhálach ar Mhúinteoirí Cáilithe

Gné lárnach de fhreagracht ghairmiúil múinteoirí is ea folláine leanaí agus daoine soghonta. Is chuige sin a bhfuil riachtanas ar ghrinnfhiosrúchán curtha san áireamh ag an gComhairle Mhúinteoireachta mar chuid den phróiseas clárúcháin ó 2007 i leith.

Faoi láthair, tá beagán os cionn 32,000 múinteoir cláraithe nach bhfuil grinnfhiosrúchán déanta ag an gComhairle orthu. Tá sé ríthábhachtach go ndéanaimid deimhin de go gcuirfear na múinteoirí cláraithe go léir faoi ghrinnfhiosrúchán d’fhonn a chinntiú go mbíonn muinín agus iontaoibh leanúnach ag an bpobal sa ghairm.

Tá foráil sa dlí anois don riachtanas le dul faoi ghrinnfhiosrúchán do chúiseanna fostaíochta agus do chúiseanna clárúcháin freisin, faoin Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012-2016 agus faoin Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015. Toisc gur próiseas tromchúiseach dlíthiúil é, tá roinnt gnéithe nach mór a mhíniú go soiléir duit.

Má tá litir grinnfhiosrúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta agat nó má tá grinnfhiosrúchán déanta agat ón 29 Aibreán 2016 tríd an gComhairle, tá díolúine agat ón bpróiseas grinnfhiosrúcháin chúlghabhálaigh seo.

Beidh grinnfhiosrúchán cúlghabhálach nasctha le próiseas bliantúil na Comhairle um athnuachan ar chlárúchán. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfaighidh tú fógra faoi athnuachan ar chlárúchán sa ghnáthbhealach.

Thar an mbliain seo atá ag teacht, i bpróiseas céimnithe, gheobhaidh na múinteoirí go léir ar an gClár, nár rinneadh grinnfhiosrúchán orthu fós tríd an gComhairle, litir ón gComhairle. Ciallaíonn sé seo go mb’fhéidir nach bhfaighidh tú litir go ceann roinnt míonna.

Nuair a fhaigheann tú do litir, beidh eolas inti faoi na riachtanais i dtaca leis an bpróiseas nua grinnfhiosrúcháin agus nochtadh nach mór a dhéanamh chun clárúchán a athnuachan. Beidh spriochdháta dlíthiúil ann chun iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán nach mór a chomhlíonadh do chúiseanna athnuachana ar chlárúchán. Mar sin, tá sé tábhachtach go n-osclóidh tú agus go léifidh tú an litir seo a luaithe agus a fhaigheann tú í.

Foilseofar nuashonruithe rialta ar shuíomh gréasáin na Comhairle.

Leanfaidh na riachtanais do ghrinnfhiosrúchán faoi Imlitir 0031/2016 de bheith i bhfeidhm do na múinteoirí go léir atá ag athrú fostaíochta. Eiseoidh an Roinn Oideachais agus Scileanna imlitir bhreise sna seachtainí seo atá ag teacht ag díriú ar Ghrinnfhiosrúchán Chúlghabhálach.

Féach roinn Ceisteanna Coitianta ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta  (béarla) do thuilleadh eolais faoin bpróiseas um ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach.