Lá Comhfhoghlama Socrúchán Scoile

I dTreoirlínte na Comhairle Múinteoireachta faoi Shocrúchán Scoile cuirtear struchtúr ar fáil do shocrúchán scoile agus tá sé mar aidhm againn an comhoibriú agus cothromaíocht na freagrachta idir na soláthraithe cláir d’oideachas tosaigh múinteoirí agus na scoileanna a chur chun cinn.

 D’eagraigh an Chomhairle Mhúinteoireachta Lá Comhfhoghlama maidir le socrúchán scoile i mí Eanáir. I rith an lae bhí na daoine a bhí i láthair rannpháirteach i bplé comhoibríoch, agus roinn siad cleachtais nuálacha sa réimse socrúcháin scoile.

 I láthair ag an ócáid bhí múinteoirí comhoibritheacha, múinteoirí faoi oiliúint, príomhoidí scoile, baill foirne oideachais as na hInstitiúidí Ardoideachais (IAOanna) a chuireann cláir d’oideachas tosaigh múinteoirí ar fáil agus na seirbhísí tacaíochta.  

 Chuir cúig cinn de na IAOanna cleachtais nuálacha éagsúla sa socrúchán scoile i láthair agus tháinig ionchur ó na scoileanna agus múinteoirí comhoibritheacha. Bhí na daoine a bhí i láthair rannpháirteach i stáisiúin plé ansin, agus ina dhiaidh sin chuir an Chomhairle Mhúinteoireachta léargas ginearálta i láthair maidir leis na naisc idir an socrúchán scoile agus Droichead.

 Ag deireadh an lae bhí plé spleodrach agus spéisiúil ag an bpainéal maidir leis an gcomhpháirtíocht idir na scoileanna agus na páirtithe leasmhara eile. Ba na daoine an-sásta leis an lá agus cheap siad gur eispéireas fiúntach agus eolasach a bhí ann ina ndearnadh naisc inláimhsithe dóibh siúd a bhí i láthair trí chomhoibriú agus tríd an bhfoghlaim a chomhroinnt.

“Ba iontach an rud é an méid sin smaointe agus léirithe den scoth a fheiceáil chun sinn a spreagadh, agus na naisc chomhoibrithe thairbheacha a rinneadh i rith an lae.”

 

“Ócáid iontach a bhí ann a thug na príomhsmaointe le chéile faoi shocrúchán scoile.”

Tá an Chomhairle fós tiomanta don chomhoibriú agus éascú leanúnach atá ar siúl faoi shocrúchán scoile agus faoin gcomhpháirtíocht.