Plean Straitéiseach na Comhairle Múinteoireachta 2015-2017

Tá a plean straitéiseach don tréimhse trí bliana ó 2015 go 2017 foilisthe ag an gComhairle Mhúinteoireachta. Leagtar amach sa phlean cuspóirí straitéiseacha na Comhairle don chéad trí bliana eile,  agus féachtar ar chomhthéacs níos leithne na gcuspóirí sin. Cuirtear treoir straitéiseach ar fáil ann do chláru, don mhúinteoireacht, d'fhoglaim agus taighde, agus don inniúlacht chun teagaisc.    

Leagtar amach sa phlean ceithre chuspóir straitéiseach atá le baint amach thar thréimhse an phlean. Pléann na cuspóirí seo le rannpháirtíocht páirtithe leasmhara, le caighdeáin oideachas múinteoirí a fhorbairt agus a chur chun cinn, agus le cinntiú go mbainfear amach na caighdeáin sin trí chlárú éifeachtach, trí feabhas ar chultúr foghlama gairmiúla a threorú, agus trí cinnte a dhéanamh go gcuireann forbairt na bpróiseas Oiriúnacht don Chleachtas feabhas breise ar mhuinín an phobail as an bpróiseas.  

Maidir le rannpháirtíocht páirtithe leasmhara, tá an méid seo ráite sa phlean:  

Tá an Chomhairle ann chun deimhniú agus dúshlán a sholáthar. Féachann sí le tuismitheoirí agus daltaí a chur ar a suaimhneas maidir le cáilíocht an teagaisc agus na foghlama a d'fhéadfadh siad a bheith ag dréim leo i scoileanna. Féachann sí le tacú leis an ngairm chun go bhféadfaidh múinteoirí na deiseanna a chuireann an obair ar fáil dóibh a thapú. Déanann an Chomhairle a dícheall freisin dúshlán a chur faoi mhúinteoirí, tuismitheoirí, daltaí agus gach páirtí leasmhar le feabhas a chur a mbealaí chun oibriú le chéile le tuilleadh feabhais a chur ar an gcáilíocht sin thar am. Aithníonn an Chomhairle go bhfuil ról aici in éascú na gcomhráití gairmiúla a bheidh riachtanach idir na páirtithe leasmhara éagsúla leis an fhís seo a thabhairt chun críche. Tá sé ríthábhachtach, i ndáil leis sin, go bhforbrófar foclaíocht nua a léiríonn go cruinn an tuiscint níos forbartha atá againn den ngairm choimpléascach seo, agus go dtacófar leis an bhfoclaíocht sin.  

Féachann an Chomhairle le feabhas leanúnach a bhaint amach i ngach a ndéanann muid.

Cliceáil anseo leis an Plean Straitéiseach 2015-2017 a íoslódáil