Ráiteas ón gComhairle Mhúinteoireachta faoin soláthar múinteoirí

Ag an gcruinniú is déanaí dá cuid rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta plé an-domhain ar cheist an tsoláthair múinteoirí mar gur aithníodh go soiléir na dúshláin thromchúiseacha atá ann do scoileanna agus iad ag iarraidh teacht ar mhúinteoirí ionaid ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile araon, agus folúntais bhuana a líonadh in ábhair áirithe ag leibhéal na hiar-bhunscoile. 

Ba shuntasach an chloch mhíle í in Eanáir 2014 le tosach feidhme Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, gairm láncháilithe múinteoireachta a bheith ar an bhfód, léiriú go bhfuil stádas na múinteoireachta ar na gairmeacha is tábhachtaí inár sochaí. Tá aitheantas idirnáisiúnta againn faoi gur daoine den scoth a théann le gairm na múinteoireachta in Éirinn gach bliain. Creidimid go bhfuil sé fíorthábhachtach an seasamh sin a choinneáil lena chinntiú maidir lenár gcuid daltaí agus mac léinn ar fad, iad siúd is mó atá i ngátar go háirithe, go bhfaighidh siad an mhúinteoireacht ar ardchaighdeán agus na heispéiris foghlama atá ag dul dóibh. Tá ardmheas ar an oideachas agus ar ghairm na múinteoireachta in Éirinn le 200 bliain anuas agus beidh sármhúinteoirí de dhíth orainn amach anseo freisin.

Na páirtithe leasmhara ar fad, ceardchumainn na múinteoirí, bainistíocht scoileanna, tuismitheoirí agus Institiúidí Ard-Oideachais, is cúis imní dóibh uile na deacrachtaí atá tagtha chun cinn sa soláthar múinteoirí agus san éileamh ar mhúinteoirí. Cúis imní dúinne sa Chomhairle na deacrachtaí sin freisin. Aithnítear gur ceisteanna casta iad agus nach leor aon ghníomh amháin mar réiteach orthu uile.

I Mí na Nollag 2015 agus an Chomhairle ag tacú leis na moltaí in “Striking the Balance”, an tuarascáil deiridh faoin soláthar múinteoirí, b’in a comhairle maidir leis an gceist.  Chuireamar an tuarascáil sin le chéile i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Údarás um Ard-Oideachas. Phléigh an tuarascáil saincheisteanna faoin soláthar múinteoirí sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma, agus tugadh samhail de mhodh oibre féideartha maidir leis an soláthar múinteoirí bunscoile. Aibhsíodh freisin a thábhachtaí atá sé comhordú níos fearr a dhéanamh ar na sonraí soláthair agus éilimh i gcás múinteoirí trí Ghrúpa Seasta a bhunú. 

 

Fáiltimid roimh ráitis an Aire le deireanas faoin soláthar múinteoirí, agus Grúpa Stiúrtha don Soláthar Múinteoirí a chur ar bun san áireamh. Tá súil againn comhoibriú leis an Roinn agus leis na páirtithe leasmhara eile, Institiúidí Ard-Oideachais san áireamh, maidir le réitigh phraiticiúla ar shaincheisteanna an tsoláthair múinteoirí san fhadtéarma.

In Aibreán 2014, dhearbhaigh Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna:

“Beidh gá le cur chuige níos spriocdhírithe uathu siúd ar fad a sholáthraíonn oiliúint tosaigh múinteoirí ionas go gcuirfear múinteoirí ar fáil a mbeidh na tacair scileanna acu a theastaíonn chun freastal ar na riachtanais shainaitheanta sa chóras.” Nótáilimid gur leag an tAire béim agus é ag caint ar an 26 Eanáir ar an ngá le breathnú ar chuótaí ábhar don mhúinteoireacht iar-bhunscoile. Cé gur cúram casta dúshlánach a bheas ansin ní féidir neamhshuim a dhéanamh den fhírinne, go bhfuil neart scoileanna ann nach féidir leo múinteoirí a earcú i limistéir eochairábhair.

Tá sé tráthúil mar sin go bhfuil an chéad chruinniú eile den Fhóram Sainchomhairleachta faoin Soláthar Múinteoirí á eagrú againn don Chéadaoin seo chugainn, 7 Feabhra. Sceidealaíodh an cruinniú sin le haghaidh Bealtaine i dtosach agus tugadh ar aghaidh é de bhrí go n-aithnítear a thromchúisí atá an tsaincheist seo. Aithnítear eochair-shaincheisteanna i gclár an chruinnithe, ina measc: conairí i dtreo láncháiliú mar mhúinteoir, earcaíocht, coinneáil, comhionannas pá, ionadú, painéil soláthair, an chorrfhostaíocht agus cultúr na n-uaireanta, sonraí iontaofa suas chun dáta a bheith ar fáil i dtaca le soláthar agus éileamh de i gcás múinteoirí, dreasachtaí chun caighdeán agus líon na múinteoirí inár bhfórsa scoile a choinneáil, agus feachtas cumarsáide cuimsitheach chun tacú le stádas ghairm na múinteoireachta agus a chinntiú freisin go mbeidh daoine ar an eolas faoin rogha atá á dhéanamh acu agus iad ag dul leis an ngairm. 

Creidimid sa Chomhairle go bhfuilimid ag pointe cinniúnach i bhforbairt ghairm na múinteoireachta. Táimid ag tnúth, sa chomhthéacs sin, le fáiltiú roimh an Roinn agus roimh na páirtithe leasmhara go dtí an Fóram ar an 7 Feabhra ionas go mbeimid ar fad in ann tacaíocht a thabhairt don cheist fhíorthábhachtach seo agus bonn eolais a chur fúithi, ceist an tsoláthair múinteoirí i scoileanna na hÉireann.

I bhfianaise na ndúshlán tromchúiseach roimh an gcóras oideachais maidir leis an soláthar múinteoirí, tá sé fíor-riachtanach go n-oibreoimid ar fad as lámh a chéile chun réitigh phraiticiúla a fhorbairt laistigh d’amlínte soiléire ionas gur féidir linn tarraingt siar ón ngéarchéim atá ag bagairt. Táimid an-sásta ar an ábhar sin leanúint dár gcomhoibriú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na páirtithe leasmhara ar fad agus oibriú i dtreo ár sprioc chomónta: a chinntiú go mbeidh soláthar leordhóthanach múinteoirí ardghráid ann chun freastal ar riachtanais aitheanta an chórais oideachais, agus riachtanais ár lucht foghlama go háirithe, anois agus amach anseo.

Eolas breise:

Bunaíodh an Chomhairle Mhúinteoireachta chun caighdeáin ghairmiúla a chothú agus a fheabhsú sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim.  Breis agus 98,000 múinteoir atá ar ár gclár faoi láthair. Tá ionadaíocht ar an gComhairle ó na páirtithe leasmhara ar fad sa mhúinteoireacht, ina measc múinteoirí agus príomhoidí, cumainn bhainistíochta scoileanna, ceardchumainn mhúinteoirí, cumainn tuismitheoirí agus Institiúidí Ard-Oideachais a thairgeann cláir san Oiliúint Tosaigh Múinteoirí (cáilíochtaí múinteoireachta). Tá ról reachtúil againn sa soláthar múinteoirí lena n-áirítear comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Scileanna, mar aon lenár sainordú dlíthiúil níos leithne, gairm na múinteoireachta a chur chun cinn agus a rialáil.