Tá tosach feidhme curtha ag an Aire Gníomhach Dlí agus Cirtagus Comhionannais leis an Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012

Tá tosach feidhme curtha ag an Aire Gníomhach Dlí agus Cirt agus Comhionannais leis an Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 le feidhm ón 29 Aibreán 2016. Leis an reachtaíocht seo cuirfear ar bhonn reachtúil an riachtanas do gach duine a bhíonn ag obair le leanaí agus daoine soghonta dul faoi nochtadh grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Bunófar an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin faoin reachtaíocht agus tagann sé san ionad ar Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána mar a bhí.

Ina theannta sin tá tosach feidhme curtha ag an Aire Gníomhach Oideachais agus Scileanna le roinnt leasuithe ar an Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta a chuireann ról na Comhairle maidir le grinnfhiosrúchán múinteoirí ar bhonn reachtúil.

Leanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta mar an gcomhlacht a fheidhmíonn mar idirghabhálaí do ghrinnfhiosrúchán do chúiseanna fostaíochta agus do chlárú mar mhúinteoir leis an gComhairle. Beidh roinnt athruithe sa phróiseas grinnfhiosrúcháin nach mór do mhúinteoirí cláraithe, daoine atá ag iarraidh a bheith cláraithe mar mhúinteoirí agus scoileanna ina ról mar fhostóirí a bheith ar an eolas fúthu. Áirítear sna hathruithe is suntasaí:

  • Beidh an próiseas chun iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán, agus chun toradh an ghrinnfhiosrúcháin (nochtadh) a fháil, ar líne;
  • In áit na litreacha grinnfhiosrúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta um ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, cuirfear an nochtadh grinnfhiosrúcháin ar fáil trí thairseach slán ar líne;
  • Ní eiseoidh an Chomhairle Mhúinteoireachta litreacha um ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a thuilleadh;
  • Beidh ar iarrthóirí ar ghrinnfhiosrúchán cruthúnas aitheantais a sholáthar; agus,
  • In áit na n-imlitreacha roimhe seo ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le fostú múinteoirí i scoileanna agus grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, tá imlitir nuafhoilsithe 0031/2016. Moltar go láidir do bhainistíochtaí scoile agus do mhúinteoirí an imlitir nua a léamh.

Sna seachtainí seo atá romhainn beidh an Chomhairle Mhúinteoireachta ag díriú ar ghrinnfhiosrúchán a chur i gcrích do mhúinteoirí nuacháilithe agus múinteoirí atá ag bogadh chuig fostaíocht nua i scoileanna áit nach bhfuil a litir um ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána roimhe seo ar chomhad. Tabharfar tús áite freisin do mhúinteoirí a chuir foirmeacha GV02 isteach an samhradh seo caite. I gcoitinne, ní bheidh ar mhúinteoirí atá ag fanacht ina bhfostaíocht reatha dul faoin bpróiseas grinnfhiosrúcháin nua neastodhchaí.

Tá Eolas agus Ceisteanna Coitianta maidir le próiseas grinnfhiosrúcháin an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin nua ar fail anseo (béarla).

Is féidir fiosruithe a sheoladh ar aghaidh chuig an seoladh r-phoist seo a leanas: vetting@teachingcouncil.ie