Alt 30

Cad is Alt 30 ann?

Is riachtanas é Alt 30 in Acht na Comhairle Múinteoireachta, 2001, gur gá do mhúinteoir a bheith cláraithe d’fhonn tuarastal a bheith íoctha as cistí an Stáit. Chuir an tAire Oideachais agus Scileanna tosach feidhme le hAlt 30 ar an 28 Eanáir 2014.

Cé atá faoi thionchar Alt 30?

Bíonn tionchar ag Alt 30 ar gach duine atá fostaithe mar mhúinteoir i scoil aitheanta.

Cad is scoil aitheanta ann?

Is ionann scoil aitheanta agus scoil atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna faoi alt 10 den Acht Oideachais 1998. Ní scoileanna aitheanta iad Lárionaid Oideachais, a bhfuil sainmhíniú tugtha dóibh freisin faoi Acht 1998.

An gá dom clárú mura bhfuil mo thuarastal maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna nó ag Bord Oideachais agus Oiliúna?

Ní bhaineann Alt 30 ach le tuarastail atá maoinithe ag an Stát. Má íoctar tuarastal múinteora as cistí na scoile féin, níl aon riachtanas ar leith a bheith cláraithe leis an gComhairle. Molann an Chomhairle go láidir gur chóir do gach múinteoir a bheith cláraithe lena gcomhlacht gairmiúil.

Cad a tharlóidh do mhúinteoirí nach bhfuil cláraithe anois go bhfuil tosach feidhme curtha le hAlt 30?

Ní féidir múinteoir nach bhfuil cláraithe atá fostaithe i scoil aitheanta a íoc as cistí an Stáit i leith a f(h)ostaíochta mar mhúinteoir. Tá cosc curtha de réir dlí ar an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) ó dhuine ar bith a íoc atá fostaithe mar mhúinteoir i scoil aitheanta nach bhfuil cláraithe. Tá eisceachtaí an-teoranta ann atá srianta do riachtanais foirne láithreacha nó práinneacha i scoileanna a chomhlíonadh. Toisc nach bhfuil aon ról ag an gComhairle maidir le múinteoirí a íoc, ba chóir duit aon cheisteanna a bhaineann le tuarastail a dhíriú chuig do phámháistir, cibé acu an é an Roinn Oideachais agus Scileanna nó BOO.

Conas a bheidh a fhios ag mo phámháistir má bhím cláraithe?

Éilíonn an tAcht Oideachais (Leas) 2012 ar an gComhairle Mhúínteoireachta an t-eolas a bhíonn aici a roinnt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna nó na Boird Oideachais agus Oiliúna ar bhonn rialto. Cuirfear an t-eolas seo ar fáil lena dheimhniú an bhfuil múinteoir cláraithe nó nach bhfuil.

Mura mbím cláraithe, cathain a chuirfear stop le mo thuarastal?

Ní bheidh duine a stopann de bheith cláraithe mar mhúinteoir i dteideal tuarastal a fháil mar mhúinteoir i scoil aitheanta ón dáta nuair a imíonn a c(h)lárúchán i léig leis an gComhairle. Tuigeann an Chomhairle go ndéanfaidh gach pámháistir stádas clárúcháin múinteoirí a fhaigheann tuarastal go rialta a sheiceáil. Má bhíonn duine neamhchláraithe cláraithe ina dhiaidh sin leis an gComhairle, ní bheidh aon chumhacht ag an Roinn ná ag an BOO íoc as an tréimhse nuair a bhí sé nó sí neamhchláraithe.  Ba chóir aon fhiosrúcháin maidir le gnóthaí tuarastail a chur chuig do phámháistir agus d’fhéadfadh gur an Roinn Oideachais agus Scileanna nó Bord Oideachais agus Oiliúna a bheidh i gceist.

Bhí mé cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta cheana. An féidir liom táille a íoc agus a bheith curtha ar ais ar an gclár?

Éilíonn an reachtaíocht atá mar bhunús le feidhmeanna agus dualgais na Comhairle nach féidir le múinteoir, a luaithe agus a bhíonn sé/sí bainte den chlár, athcheadú a fháil isteach ar an gclár ach nuair a leanann sé/sí lánphróiseas an chlárúcháin.  Ciallaíonn sé seo go gcaithfear gnáthfhoirm iarratais mar aon le Foirm Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a chomhlánú i ngach cás.  Má bhíonn múinteoir tar éis tras-scríbhinní a c(h)áilíochtaí a sholáthar cheana féin, ní bheidh gá dó/di iad a sholáthar an dara huair.

Bhí mé fostaithe mar mhúinteoir ach diúltaíodh clárúchán dom cheana ón gComhairle Mhúinteoireachta. Cad a tharlaíonn anois?

Má tá tú fostaithe mar mhúinteoir agus má dhiúltaigh an Chomhairle Mhúinteoireachta do chlárúchán, ba chóir duit é sin a chur in iúl gan mhoill don scoil nó don BOO lena mbaineann tú.

Táim ar tí dul ar scor. An féidir liom ligean do mo chlárú dul i léig?

Chun tuarastal a fháil le linn do thréimhse fostaíochta, caithfidh tú fanacht cláraithe agus tú fostaithe mar mhúinteoir. Déan teagmháil le do thoil le do phámháistir maidir le haon ghnóthaí tuarastail. Tabhair faoi deara go n-éilíonn Coimisiún na Scrúdaithe Stáit go mbeidh gach múinteoir atá fostaithe mar Fheitheoirí Scrúdaithe cláraithe leis an gComhairle.

Táim ag smaoineamh ar bhriseadh gairme a ghlacadh. An gá dom leanúint le mo chlárúchán?

Foilsíodh Imlitir (Imlitir 10/2011) ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir leis an ábhar seo. Go bunúsach, caithfidh múinteoir a bheith cláraithe ionas go mbeidh sé/sí incháílithe do bhriseadh gairme agus a bheith cláraithe sula bhfilltear ar sheirbhís mhúinteoireachta.

Táim ar iasacht, nó ar saoire le híocaíocht. An gá dom leanúint le mo chlárúchán?

Caithfidh múinteoir fanacht cláraithe le linn dó/di a bheith ag fáil tuarastail óna f(h)ostóir.