Conas is féidir liom a sheiceáil go bhfuilim cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta

Is féidir leat do stádas clárúcháin agus do mhionsonraí go léir a sheiceáil anseo: Mo Chlárú

An gá pasfhocal a bheith agam chun rochtain a dhéanamh ar an gClár ar líne?

Is gá. Ní mór d'uimhir chláraithe agus do phasfhocal a bheith agat chun úsáid a bhaint as an áis Mo Chlárú

Mura bhfuil do phasfhocal agat is féidir leat ceann nua a chruthú trí úsáid a bhaint as dhá cheann nó níos mó díobh seo a leanas:

  • d’uimhir chláraithe
  • d’uimhir PSP
  • do dháta breithe.

Caithfidh 7 gcarachtar nó níos mó a bheith i bpasfhocail, agus litreacha agus uimhreacha san áireamh ann, e.g. Seoirse27.

Conas is féidir liom mo tháille athnuachana clárúcháin a íoc?

Is féidir an táille athnuachana clárúcháin a íoc mar seo a leanas: 

  • Le cárta creidmheasa nó cárta dochair (Vias nó MasterCard) - modh is fearr
  • Seic, ordú poist nó dréacht bainc atá iníochta leis an gComhairle Mhúinteoireachta

Cliceáil anseo, le do thoil, le do chlárú a athnuachan ar líne.

Tá iarracht déanta agam mo tháille athnuachana a íoc ar líne ach is cosúil go bhfuil fadhb theicniúil ann. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Má bhíonn deacrachtaí ar bith agat maidir le do chlárú a athnuachan ar líne, déan teagmháil lenár bhfoireann tacaíochta teicniúla ag renewals@teachingcouncil.ie. Déan d’uimhir chláraithe mar aon le gach mioneolas is féidir leat maidir leis na deacrachtaí teicniúla atá tagtha chun cinn a chur sa ríomhphost.

Cad a tharlóidh mura ndéanaim mo chlárú a athnuachan?

Mura ndéanann tú do chlárú a athnuachan, rachaidh do chlárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta i léig agus bainfear d’ainm den Chlár.

Cén fáth a gcaithfidh mé táille clárúcháin a íoc?

Ní mór táille a íoc toisc gur eagraíocht fhéinmhaoinithe í an Chomhairle nach bhfaigheann maoiniú ar bith ón Stát. Úsáidtear na táillí chun obair na Comhairle a mhaoiniú, díreach mar a mhaoiníonn comhaltaí gach comhlachta ghairmiúil eile an comhlacht gairmiúil sin. Cuireann an táille bonn agus taca faoi stádas na Comhairle mar chomhlacht rialála na gairme múinteoireachta.

Cliceáil anseo chun tuilleadh a fháil amach faoi ról na Comhairle Múinteoireachta.

Cén fáth ar gá dom mo chlárú a athnuachan gach bliain?

De réir Achtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2015 caithfidh gach múinteoir a gclárú a athnuachan gach bliain. Tugann athnuachan bhliantúil deis do mhúinteoirí freisin a mionsonraí a sheiceáil agus a nuashonrú ar an gClár. Cuireann sé ar chumas na Comhairle leanúint de bheith ag feidhmiú mar stór luachmhar eolais do ghairm na múinteoireachta in Éirinn.

Mura ndéanann tú athnuachan, rachaidh do chlárú i léig agus bainfear d’ainm den Chlár.

Má scoireann duine de bheith ina m(h)úinteoir cláraithe ní bheidh sé nó sí i dteideal tuarastal a fháil mar mhúinteoir i scoil aitheanta ón dáta a imíonn a chlárú nó a clárú leis an gComhairle i léig.

Le hathnuachan a dhéanamh arís, ní mór dóibh iarratas iomlán a dhéanamh arís. Áirítear leis sin tras-scríbhinní iomchuí a sholáthar agus dul faoi grinnfhiosrúchán tríd an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (an Biuró).

An bhfuil faoiseamh cánach ar fáil i leith na táille athnuachana bliantúla?

Tá faoiseamh cánach ar fáil i leith tháille athnuachana clárúcháin bhliantúil na Comhairle Múinteoireachta. Cuirtear an creidmheas cánach leis an liúntas costas cothromráta a chuirtear ar fáil do mhúinteoirí. Dá bhrí sin, cé gurb é €65 an táille athnuachana clárúcháin bhliantúil (dóibh siúd a dhéanfaidh a gclárú a athnuachan ó mhí Eanáir 2013 ar aghaidh), tá fíorchostas na táille níos cosúla le €38 in aghaidh na bliana i gcás daoine a íocann an t-ardráta cánach.

Cad is gá dom a dhéanamh chun an creidmheas cánach a éileamh?

Ba chóir do gach múinteoir féachaint ar a Dheimhniú nó ar a Deimhniú Creidmheasa Cánach chun a chinntiú go ndearnadh an Liúntas Costas Cothromráta a mhéadú faoi mhéid tháille athnuachana clárúcháin bhliantúil na Comhairle Múinteoireachta. Féach ar www.revenue.ie, le do thoil, le haghaidh tuilleadh mionsonraí ar chostais Chothromráta agus ar na méideanna atá ceadaithe do chatagóirí éagsúla múinteoirí. I gcás nár cuireadh an liúntas ceart leis an deimhniú, ní foláir duit dul i dteagmháil le d'oifig áitiúil cánach.

Conas a chaitheann an Chomhairle an t-airgead a thagann ó tháillí na múinteoirí?

Úsáidtear an t-airgead a fhaightear ó tháillí athnuachana clárúcháin chun obair na Comhairle a mhaoiniú agus a dualgais reachtúla á gcomhlíonadh aici. Tá ráitis airgeadais iniúchta na Comhairle ar fáil anseo.