Droichead

Droichead, céard é féin?

Creat comhtháite ionduchtúcháin is ea Droichead, do mhúinteoirí nua-cháilithe (MNC - NQT). Agus dearadh é as tuiscint ar thábhacht na tréimhse ionduchtúcháin san aistear foghlama feadh an tsaoil a dhéanann múinteoir. Aithníonn sé go bhfuiltear ag fáiltiú go foirmiúil roimh mhúinteoir nua go dtí gairm na múinteoireachta tar éis dó/di an ghné tosaigh in oiliúint múinteora a chur i gcrích.

Baineann gníomhaíochtaí scoilbhunaithe agus gníomhaíochtaí breise san fhoghlaim ghairmiúil araon le Droichead chun freastal ar riachtanais múinteoirí agus iad ag tosú ina ngairm. Cuirtear Droichead ar fáil i mbunscoileanna, in iar-bhunscoileanna, i scoileanna speisialta agus in Ionaid Oideachais ina bhfuil ábhar curaclaim iar-bhunscoile amháin nó níos mó á m(h)úineadh, ach na scoileanna/ na hIonaid sin a bheith cláraithe leis an gClár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM - NIPT) mar rannpháirtithe sa phróiseas Droichead.

Céard é príomhchuspóir an phróisis Droichead?

Is é príomhchuspóir an phróisis Droichead, tacú le foghlaim ghairmiúil na múinteoirí nua-cháilithe le linn tréimhse an ionduchtúcháin, agus sa tslí sin bunsraith a leagan síos don fhorbairt ghairmiúil amach rompu agus don fhoghlaim sa chéad tréimhse eile dá ngairm.

Cé na poist mhúinteoireachta i mbunscoil a aithnítear chun críche an próiseas Droichead a dhéanamh?

Tabharfaidh múinteoir bunscoile faoin bpróiseas Droichead sa ghnáth shlí agus é/í fostaithe mar mhúinteoir ranga príomhshrutha i mbunscoil aitheanta.  Bíonn fostaíocht íoctha incháilithe de ghnáth, is cuma an fostaíocht bhuan, fostaíocht shealadach nó fostaíocht ionaid í, a fhad is go bhfuil 11 ábhar déag an Churaclaim Bunscoile, Gaeilge san áireamh, á múineadh ag an múinteoir do rang príomhshrutha (aonghráid nó ilghráid), an lá scoile ar fad.

Ba cheart do scoileanna múinteoirí nua-cháilithe a chur i mbun ranganna príomhshrutha, seachas i gcásanna eisceachtúla. I gcásanna áirithe, más é an múinteoir nua-cháilithe an múinteoir is oiriúnaí chun tacaíocht a thabhairt do riachtanais daltaí, d’fhéadfadh múinteoir an próiseas Droichead a chur i gcrích i gceann de na róil seo a leanas:

a) mar mhúinteoir ranga speisialta i scoil phríomhshrutha

b) mar mhúinteoir i scoil speisialta

c) mar mhúinteoir acmhainne lánaimseartha do dhaltaí faoi mhíchumas íseal-leibhéil (de réir mar a shainítear sa Roinn Oideachais agus Scileanna)

d) mar mhúinteoir tacaíochta foghlama lánaimseartha

e) i ról ina bhfuil c) agus d) thuas (post tacaíochta foghlama/ múinteoir acmhainne).

Sna cásanna thuas, caithfidh an cohórt céanna daltaí a bheith á múineadh i gcaitheamh thréimhse na fostaíochta (seachas i gcás asláithreachtaí eisceachtúla). Ba cheart do scoil, mar chuid den phróiseas Droichead, a chinntiú go mbeidh deiseanna ag múinteoir nua-cháilithe múineadh i gcomhthéacs príomhshrutha, agus múineadh agus foghlaim na Gaeilge i rang príomhshrutha ina chuid de, i gcomhar leis an múinteoir ranga.

Cé na poist mhúinteoireachta in iar-bhunscoil a aithnítear chun críche an próiseas Droichead a dhéanamh?

Tabharfaidh múinteoir iar-bhunscoile faoin bpróiseas Droichead sa ghnáthshlí agus é/i fostaithe i scoil aitheanta agus ag múineadh ábha(i)r curaclaim iar-bhunscoile do rang ainmnithe ar amchlár na scoile.

D’fhéadfadh múinteoir an próiseas Droichead a dhéanamh freisin agus é/í fostaithe i gceann de na róil seo a leanas:

a)       mar mhúinteoir iar-bhunscoile i scoil phríomhshrutha agus é/í fostaithe i bpost tacaíochta foghlama, i bpost riachtanais speisialta nó i post tacaíochta teanga

b)      i scoil speisialta ina bhfuil céatadán de na daltaí atá ag freastal ar an scoil in aois iar-bhunscoile, agus ina bhfuil an múinteoir ag múineadh ábha(i)r curaclaim iar-bhunscoile do na daltaí sin, nó

c)      in Ionad Oideachais ina bhfuil ábha(i)r curaclaim iar-bhunscoile á m(h)úineadh.

Nuashonraíodh téarmaíocht i gcás comhthéacsanna Riachtanais Speisialta Oideachais, agus is ról an Mhúinteora Oideachais Speisialta a bhíonn i gceist anois, de réir Chiorclán 14/2017. An féidir Droichead a dhéanamh nuair atá múinteoir fostaithe i ról dá leithéid?

Is féidir. Tá múinteoirí atá fostaithe mar Mhúinteoir Oideachais Speisialta incháilithe chun cur isteach ar Droichead.

An bhféadfadh Múinteoir Nua-cháilithe iarratas le haghaidh Droichead a chur isteach má tá sé/sí fostaithe i ról múinteoireachta Oideachais Speisialta lánaimseartha atá roinnte?

D’fhéadfadh múinteoir nua-cháilithe iarratas Droichead a chur isteach má tá sé/sí:

 

(1) fostaithe i scoil* amháin Droichead ar a laghad agus 

(2) ag fáil tacaíochta ón bhFoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG - PST) chéanna i gcaitheamh an phróisis**.

 

*Scoileanna Droichead ar fad a bheadh i gceist, go hidéalach.

 

**Ba cheart dul i dteagmháil leis an gClár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM - NIPT) agus a chinntiú gur féidir an próiseas a chur i gcrích má tá an fhostaíocht roinnte idir scoileanna. 

An bhféadfadh múinteoir nua-cháilithe cur isteach ar Droichead má tá sé/sí fostaithe i gcomhthéacs réamhscoile i scoil phríomhshrutha, Tús Luath san áireamh?

Ní fhéadfadh, ní post incháilithe é sin chun Droichead a dhéanamh.

An bhféadfaí an próiseas Droichead a dhéanamh i scoil a mhaoinítear go príobháideach?

D’fhéadfaí. Is féidir an próiseas Droichead a chur i gcrích i scoil phríobháideach atá ina ball den Aontas Scoileanna Sóisearacha Neamhspleácha (Association of Independent Schools - AJIS), má thoilíonn bainistíocht na scoile leis an bpróiseas agus má tá fáil ar mhúinteoirí cláraithe don Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG - PST).

An bhféadfadh Múinteoir Nua-cháilithe cur isteach ar Droicheadmá tá sé/sí fostaithe mar mhúinteoir a mhúineann Béarla mar Theanga Bhreise (BTB - EAL)?

D’fhéadfadh múinteoir cur isteach ar Droichead má tá sé/sí fostaithe mar mhúinteoir Béarla mar Theanga Bhreise (BTB - EAL), i gcomhthéacs scoil aitheanta.

An bhféadfadh Múinteoir Nua-cháilithe Droichead a dhéanamh má tá sé/sí fostaithe i scoil ospidéil?

Áirítear scoil ospidéil mar chomhthéacs oideachais speisialta agus ar an ábhar sin d’fhéadfadh Droichead a bheith ar siúl sa chomhthéacs sin, a fhad is go sásaítear na critéir cháilitheachta ar fad.

Is múinteoir bunscoile mé. Cén íosmhéid ama a mhaireann an próiseas Droichead?

Caithfidh múinteoir bunscoile íosbhloc 60 lá as a chéile a chur i gcrích i gcomhthéacs incháilithe ón dáta a céadcheapadh é/í i bpost a aithnítear chun críche Droichead i mbunscoil.

Is fiú a nótáil nach bhfuil ansin ach fíor-íostréimhse cleachtaidh; agus is dóigh leis an gComhairle, más rud é go dtéann do thréimhse cleachtaidh i scoil thar an tairseach sin, gurbh fhiú críochnú an phróisis a chur siar, go dtí níos gaire do dheireadh do thréimhse sa scoil. 

Is múinteoir iar-bhunscoile mé. Cén íosmhéid ama a mhaireann an próiseas Droichead?

Caithfidh múinteoir iar-bhunscoile íosmhéid 200 uair an chloig d’fhostaíocht múinteoireachta a chur i gcrích i gcomhthéacs incháilithe, ón dáta a céad cheapadh é/í i bpost a aithnítear chun críche Droichead in iar-bhunscoil.

Is fiú a nótáil nach bhfuil ansin ach fíor-íostréimhse cleachtaidh; agus is dóigh leis an gComhairle, más rud é go dtéann do thréimhse cleachtaidh i scoil thar an tairseach sin, gurbh fhiú críochnú an phróisis a chur siar, go dtí níos gaire do dheireadh do thréimhse sa scoil.

An áirítear, chun críche Droichead, uaireanta an chloig a chaitear ag múineadh ceann amháin nó níos mó de na cúrsaí gearra don Teastas Sóisearach?

Áirítear.

Tá déchlárú ag múinteoir, é/í cláraithe faoi dhó, i mbunscoil agus in iar-bhunscoil. Má chríochnaíonn sé/sí an próiseas Droichead i scoil amháin díobh, an leor sin don dá chás?

Ach Droichead a bheith déanta in earnáil amháin ní gá é a dhéanamh arís sa dara hearnáil chun críche clárúcháin. Gach seans gurb fhiú do mhúinteoirí atá ag aistriú as earnáil amháin agus isteach in earnáil eile tabhairt faoin eispéireas foghlama Droichead arís sa dara hearnáil, ach ní riachtanas de chuid na Comhairle é.

Cén chaoi a gcuirfidh mé isteach air?

Chun tosú ar Droichead, is féidir leat iarratas leictreonach a chuir chuig an gComhairle Mhúinteoireachta anseo. Nuair a phróiseáiltear d'iarratas gheobhaidh tú r-phost ón gComhairle Mhúinteoireachta ag deabhnú gur féidir tús a chur leis an bpróiseas Droichead.

Cén uair ba cheart dom iarratas a chur chuig an gComhairle Mhúinteoireachta chun tús a chur leis an bpróiseas Droichead?

Ba cheart duit iarratas a chur chuig an gComhairle Mhúinteoireachta laistigh de chúig lá oibre i ndiaidh duit tosú i bhfostaíocht i scoil Droichead:

  • i socrú incháilithe agus
  • i bpost incháilithe a mhaireann 60 lá scoile as a chéile, ar a laghad (i gcás bunscoile), nó ina bhfuil bloc 200 uair an chloig (i gcás iar-bhunscoile).

An bhfuil spriocdháta ann don chlárú chun tús a chur leis an bpróiseas Droichead?

Beidh spriocdháta ann do na hiarratais a bheith faighte. Postálfar réamhfhógra faoin spriocdháta ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta sa dara leath den scoilbhliain. 

Tá obair ghearrthéarma agam mar mhúinteoir ionaid, ach níl mé cinnte cé chomh fada is a mhairfidh sí. Ar cheart dom iarratas a chur chuig an gComhairle Mhúinteoireachta chun tús a chur leis an bpróiseas Droichead?

Ná déan. Ní ceart iarratas a chur chuig an gComhairle Mhúinteoireachta chun tús a chur leis an bpróiseas  Droichead ach amháin:

(1) má tá tú fostaithe i scoil Droichead agus

(2) má tá tú i gcomhthéacs incháilithe agus

(3) más post é le híosmhéid 60 lá scoile as a chéile (ag leibhéal na bunscoile), nó le bloc 200 uair an chloig (ag leibhéal na hiar-bhunscoile).

Céard a tharlaíonn má aistrím ón scoil ar chúis ar bith sula mbeidh an próiseas Droichead curtha i gcrích agam?

Má aistríonn tú ón scoil sula mbeidh an próiseas curtha i gcrích beidh ort dul i dteagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta ag conditions@teachingcouncil.ie agus d’Iarratas Droichead a chealú, mar beidh ort an próiseas Droichead a thosú arís.  Tabharfaidh sé sin deis duit athchlárú agus tosú ar an bpróiseas Droichead, nuair a thosaíonn tú i bpost múinteoireachta a cháilíonn, i scoil Droichead.

Bhí cuid den chlár ceardlainne ionduchtúcháin curtha i gcrích agam roimh Mheán Fómhair 2016. Céard a tharlóidh má thosaím Droichead?

Tá lánchead agat leanúint den chlár ceardlainne, agus dar le go leor de na múinteoirí nua-cháilithe gur fiú é. Ach ní riachtanas de chuid na Comhairle é dóibh siúd a chuir tús le Droichead le linn nó i ndiaidh na scoilbhliana 2016/2017.

Deirtear i mbeartas Droichead go mbíonn múinteoirí nua-cháilithe páirteach i gcnuaschruinniú amháin sa téarma. Má tá mé fostaithe sa scoil ar feadh bliana, agus má chríochnaíonn mo phróiseas Droichead i ndeireadh théarma 2, ar chóir dom freastal ar an gcnuaschruinniú i dtéarma 3?

Is próiseas Ionduchtúcháin é Droichead do mhúinteoirí nua-cháilithe (MNC - NQT) faoi cheannas comhghleacaithe níos oilte ar an bhFoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG - PST). Baineann gach gné den phróiseas le fáiltiú roimh na múinteoirí nua-cháilithe agus tacú leo i gcaitheamh a gcéad bhliana, agus iad ag dul i mbun freagracht iomlán a ghlacadh as eispéiris foghlama na mac léinn agus na ndaltaí. Is é ár dtaithí go dtí seo, go dtugann na cnuaschruinnithe deiseanna fiúntacha do mhúinteoirí nua-cháilithe foghlaim óna bpiaraí faoina gcuid taithí i scoileanna eile, agus comhairle agus tacaíocht a thabhairt dá chéile, agus an méid sin á éascú ag an gClár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí. Sin an fáth a bhfuil siad ina gcuid chomh lárnach sin de phróiseas ionduchtúcháin Droichead.

Dá réir sin, a luaithe a sheoltar an Fhoirm D ar aghaidh go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta, ní riachtanas é feasta do mhúinteoirí nua-cháilithe freastal ar chnuaschruinnithe. Sin ráite, agus bunaithe ar an aiseolas ó mhúinteoirí nua-cháilithe ina dtaobh, molaimid go láidir do mhúinteoirí freastal ar aon chnuaschruinnithe atá ar siúl idir an pointe ama sin agus deireadh na scoilbhliana. Bíonn neart le tairiscint ag múinteoirí nua-cháilithe a bhfuil an próiseas Droichead curtha i gcrích acu dá gcomh-mhúinteoirí nua-cháilithe atá ag tosú ar an bpróiseas, agus má bhíonn siad rannpháirteach i gcnuaschruinnithe breise d’fhéadfaí deis foghlama fiúntach a chruthú dá bhfuil i láthair.  Go deimhin, d’fhéadfadh múinteoirí nua-cháilithe a bhfuil clárú iomlán faighte acu breathnú ar a rannpháirtíocht sna cnuaschruinnithe ina dhiaidh sin mar chuid dá n-aistear foghlama, agus iad ag bogadh go réidh ó Droichead i dtreo Cosán. D’fhéadfaidís a bheith ina gcuid den phróiseas forbartha Cosán sa tslí sin agus cuidiú le múnlú an chreata a fhorbairt tuilleadh, agus aitheantas a fháil dá réir as a bheith ag tacú le foghlaim na múinteoirí eile.

An bhféadfainn Droichead a dhéanamh má cháiligh mé mar mhúinteoir lasmuigh d’Éirinn, agus an choinníoll Cáilíocht Easnamhach ar mo chlárú?

Is féidir. Is creat ionduchtúcháin gairmiúil é Droichead. Ceadaítear do mhúinteoirí Droichead a chur i gcrích a luaithe a théann siad i mbun fostaíochta, agus a gcuid easnamh ó thaobh cáilíochtaí de a réiteach san am céanna, nó ina dhiaidh.  Maidir leis na múinteoirí ar fad a bhfuil clárú coinníollach acu, bíonn trí bliana acu de ghnáth chun na coinníollacha atá ag gabháil lena gclárúchán a réiteach.

Rinne mé Ceardlann Ionduchtúcháin cheana, an mbeinn in ann í a chur ar m’Fhoirm D mar Ghníomhaíocht Foghlama Gairmiúla?

Is féidir glacadh leis an gceardlann ionduchtúcháin mar Ghníomhaíocht Foghlama Gairmiúla a fhad is go luíonn sí i dtréimhse ama do phróisis Droichead, agus gur aontaíodh le d’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG/PST) go bhfeileann sí do do chuid riachtanas.  Má rinne tú an cheardlann sular cláraíodh don phróiseas Droichead thú, ní áireofar gurb í an Ghníomhaíocht Foghlama Gairmiúla í.

Sular thosaigh mé Droichead bhí na 10 gCeardlann Ionduchtúcháin ar fad déanta agam. An mbeinn in ann iad a chur ar m’Fhoirm D mar Ghníomhaíocht Foghlama Gairmiúla?

Bheifeá, de réir na Socruithe Eatramhacha i gcás Droichead, féadfaidh tú na 10 gceardlann ionduchtúcháin a chur síos mar chúiteamh ar an riachtanas Gníomhaíocht Foghlama Gairmiúla a bheith déanta.

Cén difríocht atá idir an Clár Ceardlann Ionduchtúcháin agus Cnuaschruinniú?

Sraith 10 gcruinniú dhá uair an chloig atá sa Chlár Cheardlann Ionduchtúcháin, cuid den “phróiseas ionduchtúcháin traidisiúnta”, i.e. Promhadh & Ceardlanna Ionduchtúcháin do mhúinteoirí bunscoile agus Fostaíocht Iar-Cháilíochta  & Ceardlanna Ionduchtúcháin do mhúinteoirí iar-bhunscoile. Bíonn na ceardlanna ar siúl sna hionaid oideachais áitiúla, agus cuid díobh ar fáil ar líne. Ón mbliain acadúil 2016/2017 ar aghaidh, ní gá do mhúinteoirí a théann go hiomlán leis an bpróiseas Droichead an Clár Ceardlann Ionduchtúcháin a dhéanamh, ós rud é go gcomhlíontar coinníoll an ionduchtúcháin mar chuid den phróiseas comhtháite Droichead. Baintear an coinníoll faoin gCeardlann Ionduchtúcháin nuair a sheoltar an Fhoirm D Droichead agus í comhlánaithe.

Tá Cnuaschruinnithe ina gcuid de na gníomhaíochtaí foghlama gairmiúla breise a theastaíonn mar chuid de Droichead, an próiseas ionduchtúcháin nua do mhúinteoirí. An Clár Ionduchtúcháin Náisiúnta do Mhúinteoirí (CINM/NIPT) a dhéanann iad a éascú in Ionaid Oideachais áitiúla. Caithfidh Múinteoirí Nua-Cháilithe freastal ar chnuaschruinniú (2 uair an chloig) amháin sa téarma mar chuid dá bpróiseas Droichead. Bíonn an sceideal náisiúnta cnuaschruinnithe ar siúl i gcaitheamh na scoilbhliana. Fógraítear dátaí, ionaid agus amanna cnuaschruinnithe ar shuíomhanna gréasáin na n-ionad oideachais.

Céard a dhéanfaidh mé má chuirim isteach ar Droichead ach má shocraím ar ball gan dul leis an bpróiseas?

Beidh ort ríomhphost a sheoladh chuig an gComhairle,  chuig conditions@teachingcouncil.ie  á rá go dteastaíonn uait d’iarratas ar Droichead a chealú, agus an chúis le do chinneadh a thabhairt.  Ligfidh sé sin duit iarratas nua a dhéanamh amach anseo, más mian leat.

Céard a tharlaíonn nuair a sheolaim an Fhoirm D ar aghaidh?

Más múinteoir bunscoile thú agus má sheolann tú an Fhoirm D ar aghaidh, baintear na coinníollacha maidir le Droichead/Promhadh agus Ionduchtú (más cuí).

Más múinteoir iar-bhunscoile thú agus má sheolann tú an Fhoirm D ar aghaidh, baintear na coinníollacha maidir le Droichead, Fostaíocht Iar-cháiliúcháin (FIC - PQE) agus Ionduchtú (más cuí).

Céard a chaithfidh mé a dhéanamh agus Droichead curtha i gcrích agam?

Nuair a bheidh an próiseas Droichead curtha i gcrích agat, déanann an Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla agus an Múinteoir Nua-cháilithe an Fhoirm D a chomhlanú. Is féidir an Fhoirm D a íoslódáil ó shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta anseo. Ní mór an fhoirm sin, mar aon leis an admháil ríomhphoist, a sheoladh go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta.

An gá dom aon rud a chur in éineacht le Foirm D – Droichead, atá comhlánaithe agam?

Má chláraigh tú le haghaidh Droichead roimh mhí Mheán Fómhair 2017 déan cinnte de go gcuireann tú cóip atá priontáilte amach den deimhniú ríomhphoist a fuair tú ó Ionad Oideachais Luimnigh ina ndeimhnítear gur chláraigh tú le haghaidh Droichead trí úsáid a bhaint as an DRI.

Má chláraigh tú le Droichead i ndiaidh mhí Mheán Fómhair 2017, áfach, déan cinnte de go gcuireann tú cóip atá priontáilte amach den deimhniú ríomhphoist a fuair tú ón gComhairle Mhúinteoireachta ina ndeimhnítear go bhfuil tú cláraithe le haghaidh Droichead.

Tharla, téarma áirithe, nár éirigh liom freastal ar an gcnuaschruinniú ar chúiseanna eisceachtúla. Céard ba chóir dom a dhéanamh?

Ba cheart duit do fhreastal don téarma sin a chur siar ar an tuiscint go ndéanfaidh tú freastal ar an gcnuaschruinniú i gcaitheamh téarma(í) eile. I gcásanna áirithe, b'fhéidir go mbeadh ort freastal ar dhá chnuaschruinniú i gcaitheamh téarma amháin, agus ar an tríú ceann fiú más rud é go bhfuil na trí théarma á gclúdach ag do phróiseas Droichead.

Más cuinsí eisceachtúla faoi deara tú a bheith as láthair ón gcnuaschruinniú dualgais sa téarma ábhartha agus go bhfuil deireadh leis an gconradh fostaíochta, is féidir freastal ar an gcnuaschruinniú nár fhreastail tú air go fóill, taobh amuigh de thréimhse an chonartha.

Má bhaineann ceachtar den dá chás thuas leatsa, caithfidh tú an scéal a phlé le d'Fhoireann Tacaíochta Ghairmiúil (FTG), agus caithfidh sibh comhaontú gur cúis eisceachtúil a bhí ann. Caithfidh tú Foirm Iarchuir Cnuaschruinnithe (Cluster Meeting Deferral form) a líonadh. Gheofar an fhoirm ar shuíomh NIPT ar www.teacherinduction.ie agus caithfidh do FTG í a fhíorú chomh luath agus is féidir i ndiaidh thráth an chúinse eisceachtúil. Ba cheart an Fhoirm Iarchuir a cheangal den Fhoirm D agus í a sheoladh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta i ndeireadh do phróiseas Droichead.

Níor cheart an fhoirm D a shíniú ná a sheoladh isteach go dtí go mbeidh an dualgas cnuaschruinnithe ar fad comhlíonta.

Is múinteoir iar-bhunscoile mé, múinteoir nuacháilithe (MNC) ar chonradh lánaimseartha/páirtaimseartha, agus ábhar scoile á mhúineadh agam nach bhfuil mé cláraithe lena aghaidh. An bhfuil mé fós i dteideal iarratas a chur isteach le haghaidh Droichead?

Tá, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh le haghaidh Droichead ar choinníoll go ndéanfaidh tú 200 uair a chloig múinteoireachta, ar a laghad, ag múineadh ábhair curaclaim iar-bhunscoile i dtimpeallacht incháilithe. B’fhearr áfach dá mba é an t-ábhar a bhfuil tú cláraithe lena aghaidh a bheadh á mhúineadh agat.

Is MNC Ghrúpa 3 mé, agus níor éirigh liom an bhreathnóireacht ar fad a dhéanamh agus/nó na comhráite gairmiúla a dhéanamh leis an bhFoireann Tacaíochta Ghairmiúil sa bhliain acadúil 2019/2020. Cé mhéad seisiún breathnóireachta a chaithfear a dhéanamh? Cé chomh fada is a chaithfidh mé a bheith ag múineadh?

Gné an-tábhachtach de Droichead iad na seisiúin bhreathnóireachta freisin. Breathnaíonn an múinteoir nuacháilithe (MNC) ar mhúinteoir(í) níos sinsearaí ag múineadh agus bíonn an Fhoireann Tacaíochta Ghairmiúil (FTG) ag breathnú fad a bhíonn an MNC i mbun cleachtadh ar a bheith ag múineadh. Déantar socruithe roimh ré don dá shaghas breathnóireachta, agus is deiseanna iad don MNC chun a bheith ag foghlaim ó chomhghleacaithe ar múinteoirí gairmiúla iad. Nuair a bhíonn an FTG ag breathnú an MNC i mbun cleachtadh múinteoireachta, ba cheart díriú ar réimsí ina mbraitheann an MNC go bhfuil comhairle, cuidiú agus tacaíocht ar leith ag teastáil. Ba cheart, mar sin, go molfaí don MNC a bheith ag múineadh i gceann de na réimsí ina mbeadh an méid is mó le foghlaim aige/aici. D’fhéadfaí comhrá gairmiúil a bhunú air níos faide anonn. Moltar go mbeadh dhá sheisiún ann ar a laghad, de gach cineál breathnóireachta seomra ranga ar leith (an MNC ag breathnú, agus an FTG ag breathnú ar an MNC i mbun cleachtadh múinteoireachta), agus go mbeadh an uimhir chruinn, agus an líon ranganna a dhéanfaí a bhreathnú, bunaithe ar phléití idir an MNC agus an FTG. Más rud é gur tharla briseadh sa phróiseas Droichead le linn na scoilbhliana 2019/2020, déanfar cinneadh i gcomhairle le do FTG faoin líon seisiún breathnóireachta a chaithfidh tú a dhéanamh agus faoi chomh fada is a chaithfidh tú a bheith ag múineadh. Más rud é go gcreideann an FTG go raibh tú ag plé go hiomlán i bpróiseas ionduchtúcháin ardcháilíochta, go bhfuil go leor breathnóireachta déanta acusan ar do chleachtadh múinteoireachta, agus go raibh go leor comhráite gairmiúla ann, féadfaidh siad d’Fhoirm D a shíniú.

Tá mé ar Phainéal do Mhúinteoirí Ionaid. An mbeidh mé in ann Droichead a chur i gcrích?

Ní féidir Droichead a chur i gcrích mura mbeidh ach seisiúin ionaid ghearrthéarma á ndéanamh, mar nach dtabharfar deis cheart don MNC a bheith ag plé leis na gníomhaíochtaí ar fad a bhaineann le ról múinteora, e.g. pleanáil fhadtéarmach, measúnú, dul chun cinn na ndaltaí a mheas, cruinnithe idir múinteoirí agus tuismitheoirí etc.

Bíonn ar mhúinteoir Bunscoile múineadh ar feadh bloc 60 lá scoile as a chéile i dtimpeallacht incháilithe. Nuair a dhéanann múinteoir bunscoile an próiseas Droichead sa ghnáthshlí, bíonn sé/sí fostaithe mar mhúinteoir ranga príomhshrutha. Bíonn fostaíocht íoctha incháilithe de ghnáth, is cuma an fostaíocht bhuan, fostaíocht shealadach nó fostaíocht ionaid í, a fhad is go mbeidh gach réimse den Churaclaim Bunscoile, Gaeilge san áireamh, á mhúineadh ag an múinteoir, do rang príomhshrutha, bíodh na daltaí ar fad sa rang céanna nó i ranganna éagsúla, agus go mbeidh an múinteoir in ann na ceanglais íosta a shásamh ó thaobh tréimhse múinteoireachta de, le linn don mhúinteoir a bheith sa scoil. Sna cásanna thuas, caithfidh an cohórt céanna daltaí a bheith á múineadh i gcaitheamh thréimhse na fostaíochta.

Bíonn ar mhúinteoir iar-bhunscoile 200 uair a chloig d’fhostaíocht mhúinteoireachta a dhéanamh i dtimpeallacht incháilithe, agus ábha(i)r ón gCuraclam iar-bhunscoile a mhúineadh do rang ainmnithe ar amchlár na scoile, nó a bheith fostaithe i bpost tacaíochta foghlama, i bpost riachtanais speisialta nó i post tacaíochta teanga. Tá an riachtanas ama ann chun deis a thabhairt do mhúinteoirí díriú ar an bpleanáil fhadtéarmach, ar an bhfoghlaim a dhéanann scoláirí agus ar a bhforbairt, ar an measúnú, etc. Agus chun go mbeidh siad in ann go leor tacaíochta agus treoraíochta a chur ar fáil do na scoláirí.