Ghrinnfhiosrú an Gharda Síochána

1. Cad is grinnfhiosrúchán ann?

Tá grinnfhiosrúchán á rialú ag na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus á riar ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (an Biúró) ar son eagraíochtaí ábhartha ina gcuireann na fostaithe/baill seirbhísí ar fáil do leanaí agus/nó daoine soghonta. Déanann an Biúró cuardach agus cinneann sé cé acu an bhfuil nó nach bhfuil taifid choiriúla agus/nó faisnéis shonraithe (féach ceist 12 do thuilleadh eolais) a mheaitseálann na sonraí pearsanta a thugann an t-iarratasóir ar an bhfoirm iarratais ar ghrinnfhiosrúchán.

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an eagraíocht ábhartha chun grinnfhiosrúchán a riar do mhúinteoirí in Éirinn. Cuirtear toradh an chuardaigh ghrinnfhiosrúcháin, ar a dtugtar an nochtadh grinnfhiosrúcháin, ar fáil do dhuine caidrimh údaraithe na Comhairle Múinteoireachta a chuireann ar fáil ansin é don mhúinteoir agus, más cuí, don scoil. Is féidir leis an múinteoir an nochtadh grinnfhiosrúcháin a chomhroinnt ansin le fostóirí/fostóirí ionchasacha.

Tá cuardaigh ghrinnfhiosrúcháin teoranta do sheoltaí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann. Mar sin féin, i roinnt cásanna, féadfar taifid ó dhlínse thar lear a nochtadh.

2. Conas a théann na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 go 2015 i gcion ar ghrinnfhiosrúchán múinteoirí

Is le dhá phíosa reachtaíochta a cuireadh na ceanglais um ghrinnfhiosrúchán do mhúinteoirí ar bhonn reachtúil.

Faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016, bunaíodh an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (an Biúró) agus tháinig sé san ionad ar Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Tá an Biúró freagrach as nochtuithe grinnfhiosrúcháin a eisiúint faoi shocruithe reachtúla na n-Achtanna.

Leis na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 go 2015 bunaíodh an Chomhairle Mhúinteoireachta mar eagraíocht reachtúil ábhartha do ghrinnfhiosrúchán múinteoirí in Éirinn.                                                            

Le hAlt 12 de na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 ceanglaítear ar údarás scoile, ach amháin más rud é go bhfuil feidhm le díolúintí áirithe (a leagtar amach i roinn 5.3 de Imlitir 0031/2016 na Roinne Oideachais agus Scileanna ), gan tús a chur le fostaí a fhostú (cibé faoi chonradh fostaíochta nó ar shlí eile) chun obair nó gníomhaíochtaí ábhartha a dhéanamh sula bhfaigheann an t-údarás scoile nochtadh grinnfhiosrúcháin ón mBiúró i dtaca leis an duine sin. Tá feidhm leis an gceanglas seo i dtaca le gach cineál ceapacháin d’fhad ar bith lena n-áirítear poist lánaimseartha, páirtaimseartha agus ionadaíochta. Is cion coiriúil a bheidh ann d’fhostóir gan an ceanglas reachtúil seo a chomhlíonadh.

Le hAlt 7(2)(b) de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 go 2015 ceadaítear don Chomhairle Mhúinteoireachta nochtuithe grinnfhiosrúcháin a fháil nó a ghlacadh chun críche a róil mar eagraíocht ábhartha, i.e., do chúiseanna clárúcháin nó Feidhmiúlachta chun Múineadh, nó chun críche a róil mar eagraíocht ábhartha atá mar ionadaí ag eagraíocht ábhartha eile, i.e., fostóirí scoile, chun críche na nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016.

3. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán?

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, atá ina heagraíocht ábhartha atá freagrach as grinnfhiosrúchán a riar do mhúinteoirí in Éirinn. Tá roinnt céimeanna sa phróiseas iarratais ar ghrinnfhiosrúchán, a mhínítear sa Treoir chun Iarratas a dhéanamh ar Ghrinnfhiosrúchán.

4. Conas is eol dom más rud é go ndearna an Chomhairle Grinnfhiosrúchán orm roimhe seo?

Maidir leis na múinteoirí uile a rinneadh grinnfhiosrúchán orthu roimhe tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, beidh litir le toradh grinnfhiosrúcháin GCVU ón gComhairle Mhúinteoireachta (roimh 29 Aibreán 2016) eisithe dóibh nó Nochtadh ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (i ndiaidh 29 Aibreán 2016). Is féidir le múinteoirí cláraithe a stádas grinnfhiosrúcháin roimhe seo a sheiceáil trí logáil isteach ar roinn Mo Chlárúchán de shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta www.teachingcouncil.ie. I ndiaidh dó/di logáil isteach is féidir leis na múinteoir gabháil scáileáin a ghlacadh den scáileán thíos agus a thabhairt dá bhfostóir in áit na litreach um thoradh grinnfhiosrúcháin GCVU. Is féidir le múinteoirí leanúint de rochtain ar a nochtadh NVB tríd an tairseach doiciméid Digitary.

Is féidir le múinteoirí an stádas seo a bheith acu

 • Ceadaithe
 • Daingnithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair
 • Ceadaithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair
 • Ceadaithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair le Coinníollacha.

Retrospective Vetting image

5. Conas is eol dom an gcaithfidh mé dul faoi ghrinnfhiosrúchán?

Ní mór do gach múinteoir dul faoi ghrinnfhiosrúchán do chlárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus d’fhostaíocht nua i scoil.

Clárúchán

Ní mór do mhúinteoirí atá déanamh iarratais ar chlárúchán dul faoi ghrinnfhiosrúchán mar chuid den cheanglas a bheith ina nduine cuí oiriúnach le cur ar an gclár mar atá leagtha amach sna hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 go 2015 (mar a leasaíodh) faoi alt 31(5A) agus (5B), agus alt 9.1(b) agus alt 13 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárúchán] 2016. (béarla)

Fostaíocht

Leagtar amach na ceanglais do mhúinteoirí atá ag déanamh iarratais ar ghrinnfhiosrúchán do chúiseanna fostaíochta in Imlitir 0031/2016 ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016.

Grinnfhiosrúchán Cúlghabhálach

Ní mór do mhúinteoirí cláraithe nár rinneadh grinnfhiosrúchán orthu riamh roimhe tríd an gComhairle Mhúinteoireachta iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán mar chuid dá bpróiseas um athnuachan ar chlárúchán. Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag cuidiú le grinnfhiosrúchán cúlghabhálach ar mhúinteoirí, a dhéanfar mar chuid den phróiseas um athnuachan ar chlárúchán múinteoirí i gcomhréir le hAlt 33 de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015. Tá tuilleadh eolais faoi Ghrinnfhiosrúchán Cúlghabhálach ar fáil anseo.

6. An féidir liom tosú ag obair le fostóir nua sula bhfaighim mo nochtadh grinnfhiosrúcháin?

Leagtar amach riachtanais ghrinnfhiosrúchán do chúiseanna fostaíochta i gcuid 5 de Imlitir 0031/2016. ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

7. Is múinteoir cláraithe mé. Chuaigh mé faoi ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána trí Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Tá fostaíocht nua á lorg/tosú agam. An bhfuil toradh mo ghrinnfhiosrúcháin bailí faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin?

In alt 5.3b de Imlitir 0031/2016 ón Roinn Oideachais agus Scileanna deirtear nach bhfuil aon cheanglas faoin Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin ar údarás scoile nochtadh grinnfhiosrúcháin a fháil ón mBiúró i gcás múinteoirí cláraithe a thug litir le toradh grinnfhiosrúcháin na Comhairle Múinteoireachta chuig an údarás scoile roimh 29 Aibreán 2016.

Toisc go mbaineann an díolúine seo go príomha le cásanna ina lorgaítear agus ina fhaightear eolas grinnfhiosrúcháin LGGS mar chuid de phróisis earcaíochta atá ar bun ach nach bhfuil curtha i gcrích go hiomlán ag am tosach feidhme an Achta (29 Aibreán 2016), ní bheidh sé ábhartha ach ar feadh tréimhse ghairid. Ba chóir duit faireachán a dhéanamh ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileannawww.education.ie do thuilleadh eolais i dtaca le ceanglais ghrinnfhiosrúchán do chúiseanna fostaíochta.

8. Cén fhaisnéis a nochtaítear ar nochtadh grinnfhiosrúcháin?

Déantar nochtuithe ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (NVB) a rangú ar dhá bealach: nochtuithe Dadaagus nochtuithe Rian.

Áiríonn an nochtadh grinnfhiosrúcháin Dada:

 • ráiteas nach bhfuil taifead coiriúil nó faisnéis shonraithe i dtaca leis an duine. (féach Ceist 12 le haghaidh tuilleadh eolais faoi Fhaisnéis Shonraithe)

Áiríonn an nochtadh grinnfhiosrúcháin Rian:

 • sonraí faoin taifead coiriúil (más ann dó) a bhaineann leis an duine, agus ráiteas ar an bhfaisnéis shonraithe (más ann di) a bhaineann leis an duine, a chin an Príomhoifigeach Biúró gur chóir a nochtadh i gcomhréir le hAlt 15 den Acht NVB.

Féadfar gan nochtadh a dhéanamh ar mhionchiontuithe áirithe a tharla breis agus seacht mbliana ó shin agus a mheastar a bheith spíonta i gcomhréir leis na forálacha ábhartha den Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe) 2016. (Féach Ceist 16 le haghaidh tuilleadh eolais).

Más cuí, déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta cinneadh faoin ábharthacht atá le nochtadh ar bith a dhéanann an Biúró i dtaca le hoiriúnacht an mhúinteora do chlárúchán. Is é Painéal na Comhairle Múinteoireachta um Fhianaise i dtaobh Carachtair a mheasanna nochtuithe dá leithéid i gcás daoine atá ag déanamh iarratais ar chlárúchán agus do mhúinteoirí cláraithe. Féach Ceist 18 le haghaidh tuilleadh eolais faoin bPróiseas um Fhianaise i dtaobh Carachtair.

9. Cé chomh fada agus a thógann grinnfhiosrúchán?

Tá roinnt céimeanna sa phróiseas iarratais ar ghrinnfhiosrúchán, a mhínítear sa Treoir chun Iarratas a dhéanamh ar Ghrinnfhiosrúchán.

Faoi láthair tá líon ard d’iarratais ar ghrinnfhiosrúchán á fháil againn. Ba chóir do mhúinteoirí fanacht 10 lá oibre ar a laghad ón lá ar a chuir siad a bhFoirm Chuiridh ar Ghrinnfhiosrúchán sa phost roimh dul i dteagmháil leis an gComhairle chun stádas a n-iarratais a sheiceáil. Ón uair a fhaightear foirmeacha atá comhlánaithe i gceart leis na cóipeanna deimhnithe aitheantais riachtanacha, ba chóir do dtógfadh an próiseas thart ar cheithre seachtaine.

10. Conas a gheobhaidh mé mo nochtadh grinnfhiosrúcháin (toradh)?

Cuirfear fógra chugat (tríd an seoladh r-phoist a d’úsáid tú san iarratas ar ghrinnfhiosrúchán) go bhfuil do nochtadh grinnfhiosrúcháin ar fáil le breathnú. Eisítear nochtuithe do mhúinteoirí trí chóras ar líne ar a dtugtar Digitary. Féach ceist 13 do thuilleadh eolais faoi Digitary.

11. Cé chomh fada agus atá grinnfhiosrúchán bailí?

Ní mór do na múinteoirí go léir atá ag glacadh fostaíocht nua i scoil den chéad uair dul faoi ghrinnfhiosrúchán ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin. Is faoi d’fhostóir a bheidh sé a chinneadh cá fhad a bheidh nochtadh ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin bailí.

12. Táim ag déanamh iarratais ar chlárúchán agus chónaigh mé thar lear níos mó ná trí bliana (36 mí) i ndiaidh aois 18. An gclúdaíonn grinnfhiosrúchán seoltaí thar lear?

Faoi láthair, déanann an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin grinnfhiosrúchán ar sheoltaí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann amháin. Toisc go bhfuil tú ag déanamh iarratais ar chlárúchán agus go raibh cónaí ort thar lear i ndiaidh aois 18 do thréimhse charnach trí bliana (36 mí) ní mór duit cóip dheimhnithe a sholáthar d’imréiteach póilíní do gach tír ina raibh cónaí ort. Ní mór do dheimhnithe tréimhse iomlán an chónaí i ngach tír a chlúdach.

Riachtanais i dtaca le cáipéisí ó thar lear

Ní gá do mhúinteoirí cláraithe deimhnithe imréitigh póilíní ó thar lear a sholáthar mar chuid den phróiseas grinnfhiosrúcháin.

13. Cad is brí le faisnéis shonraithe (bhog)?

Ciallaíonn faisnéis shonraithe faisnéis i dtaca le cinneadh nó líomhain dochair do dhuine eile, atá taifeadta ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin i ndiaidh imscrúdaithe ag an nGarda Síochána, TUSLA (an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach), Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó eagraíocht sonraithe eile. Tá an próiseas do nochtadh faisnéise sonraithe ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin chuig an gComhairle Múinteoireachta do chúiseanna clárúcháin agus chuig an bhfostóir scoile do chúiseanna fostaíochta leagtha amach sna hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016. Ní mór don Phríomhoifigeach Biúró a bheith sásta go bhfuil nochtadh riachtanach, comhréireach agus réasúnach sna cúinsí d’fhonn leanaí agus daoine soghonta a chosaint.

Tugann an Biúró fógra don iarrthóir ar ghrinnfhiosrúchán go bhfuil sé ar intinn aige fhaisnéis shonraithe a nochtadh agus tá sé de cheart aige/aici an nochtadh a achomharc leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin i gcomhréir le nósanna imeachta reachtaíochta.

14. Cad í áis dhaingean ar líne grinnfhiosrúcháin na Comhairle Múinteoireachta (Digitary)?

Eiseoidh an Chomhairle Mhúinteoireachta do nochtadh grinnfhiosrúcháin (toradh grinnfhiosrúcháin) trí thairseach daingean ar líne a chuirtear ar fáil ag comhlacht darbh ainm Digitary. Is réiteach gréasán-bhunaithe é Digitary a chuireann ar chumas institiúidí cáipéisí oifigiúla a eisiúint ar líne go daingean.

Is féidir le múinteoirí a dtoradh grinnfhiosrúcháin a rochtain trí thairseach daingean ar líne. Uaidh sin, is féidir leis an toradh grinnfhiosrúcháin a chomhroinnt ar líne le tríú páirtithe a bhealach rialaithe agus iniúchta. Féadfaidh na tríú páirtithe (e.g. an fostóir) cáipéisí comhroinnte a dheimhniú le cead úinéir na cáipéise i.e. an múinteoir. Cuireann an áis seo ar chumas na Comhairle Múinteoireachta:-

 • cáipéisí leictreonacha atá daingean agus dílis a eisiúint
 • ardán daingean leictreonach a sholáthar chun cur ar do chumas do thoradh grinnfhiosrúcháin a chomhroinnt le tríú páirtithe agus
 • rochtain 24/7 a bheith ar do thoradh grinnfhiosrúcháin.

Is réiteach fíor-dhaingean, comh-inoibritheach agus insínte do cháipéisí leictreonacha é an réiteach ar líne. Baineann sé úsáid as Sínithe Leictreonacha Ardleibhéil XML (XAdES) agus comharthaí cripteagrafacha deimhnithe FIPS 140-3 leibhéal 3 chun Sínithe Leictreonacha Cáilithe a tháirgeadh faoi Threoir an AE um Shíniú Digiteach 1999/CE/93.Tá tuilleadh eolais faoin réiteach ar líne ar fáil anseo

15. An féidir liom diúltú dul faoi ghrinnfhiosrúchán?

Faoi láthair ní mór duit dul faoi ghrinnfhiosrúchán sna cúinsí seo a leanas:-

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar chlárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta nó;

ag glacadh fostaíochta i scoil nach raibh tú fostaithe inti roimhe seo.

Ní mór do mhúinteoirí cláraithe nár rinneadh grinnfhiosrúchán orthu riamh roimhe tríd an gComhairle Mhúinteoireachta iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán mar chuid dá bpróiseas um athnuachan ar chlárúchán nuair a iarrann an Chomhairle orthu é sin a dhéanamh. Níl ach múinteoirí a bhfuil stádas clárúcháin reatha acu leis an gComhairle Mhúinteoireachta incháilithe ar thuarastal íoctha ag an Stát a fháil. Tá tuilleadh eolais faoi Ghrinnfhiosrúchán Cúlghabhálach ar fáil anseo.

16. An bhfuil táille ar ghrinnfhiosrúchán?

Níl aon táille ar ghrinnfhiosrúchán.

17. An gá dom gach ciontú a nochtadh?

Nuair atá iarratas ar nochtadh grinnfhiosrúchán á chur faoi bhráid an Bhiúró ní mór duit sonraí a thabhairt faoi gach ciontú mar chuid den iarratas, ach amháin do chiontuithe lena mbaineann Alt 14A de na hAchtanna NVB. Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo. Má tá tú éiginnte faoi do sheasamh i dtaca le cion ar leith, déan an chomhairle dlí chuí a lorg.

18. Cé a dhéanann an Chomhairle Mhúínteoireachta iarratas ar ghrinnfhiosrúchán ar a shon?

Nuair atá duine ag lorg grinnfhiosrúcháin do chúiseanna clárúcháin, déanann an Chomhairle iarrtas ar ghrinnfhiosrúchán ar a son féin le toiliú an mhúinteora/iarratasóra.

Má tá duine ag lorg grinnfhiosrúcháin do chúiseanna fostaíochta déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta iarratas ar ghrinnfhiosrúchán ina ról mar ‘eagraíocht ábhartha’ ar son scoile aitheanta / fostóra le toiliú an mhúinteora do chúiseanna na nósanna imeachta grinnfhiosrúcháin faoin Acht um an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin. Ciallaíonn sé sin nach mór don Chomhairle an nochtadh grinnfhiosrúcháin a chur ar fáil don scoil/fostóir ar iarratas.

19. Cad iad na céimeanna atá i gceist leis an bpróiseas um fhianaise i dtaobh carachtair?

Má fhaigheann an Chomhairle Mhúinteoireachta Nochtadh Riain ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin, ansin b’fhéidir go mbeidh an múinteoir cláraithe lena mbaineann faoin réir Phróiseas na Comhairle um Fhianaise i dtaobh Carachtair faoi Alt 33 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015.

 1. Cuirtear in iúl don mhúinteoir le litir go bhfuil a gcás á cur faoi bhráid an Phainéil um Fhianaise i dtaobh Carachtair le meas agus lorgaíonn an Painéal tuilleadh faisnéise ón múinteoir i bhfoirm chuntais phearsanta i dtaca leis na cúínsí a bhaineann leis an nochtadh chomh maith le teistiméireachtaí carachtair agus fostaíochta. Is féidir leis an bPainéal tuilleadh faisnéise a lorg ar a lánrogha féin.
 2.  Nuair atá an Painéal sásta go bhfuil dóthain faisnéise aige, déanann an Painéal cinneadh faoi chás an mhúinteora. Is féidir leis an bPainéal cinneadh a dhéanamh clárúchán a dheonadh, clárúchán a dheonadh faoi réir ag coinníoll, nó diúltú clárúchán a dheonadh. Cuirtear cinneadh an Phainéil in iúl don mhúinteoir i scríbhinn laistigh de 21 lá ón gcinneadh.
 3. Má dhiúltaíonn an Painéal clárúchán a dheonadh nó má dheonann sé clárúchán faoi réir ag coinníoll, is féidir leis an múinteoir achomharc a dhéanamh agus Athbhreithniú ar Chinneadh agus Éisteacht ó Bhéal a lorg. Nuair a fhaigheann sé cinneadh an Phainéil, déanann Grúpa Athbhreithnithe an Choiste Clárúcháin breithniú ar thuairisc an Phainéil, déanann Grúpa Athbhreithnithe an Coiste Clárúcháin breithniú ar thuairisc an Phainéil, aighneachtaí breise ar bith ón múinteoir agus an cás a chuirtear i láthair ag an éisteacht ó Bhéal.
 4. Má dhiúltaíonn Grúpa an Choiste Clárúcháin do chlárúchán nó má cheadaíonn sé clárúchán le coinníollacha, is féidir leis an múinteoir achomharc a dhéanamh leis an Ard-Chúirt laistigh de 21 lá ó dháta seirbheála fógra faoi chinneadh na Comhairle. Féadfaidh an Ard-Chúirt cinneadh na Comhairle a dhearbhú/a leasú/a chur ar ceal.
 5. Féadfaidh an Chomhairle, ag féachaint don fhaisnéis atá sa nochtadh grinnfhiosrúcháin do mhúinteoir cláraithe, sa chás ina bhfuil sí sásta gur chun leis an phobail é a dhéanamh, iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt faoi Alt 47 ar ordú go ndéanfar a chlárúchán nó a clárúchán a chur ar fionraí le linn na tréimhse a shonrófar san ordú.