1. Is príomhoide/bainisteoir scoile mé, cén ról atá agam sa phróiseas grinnfhiosrúcháin?

Tá sé de cheangal ar scoileanna grinnfhiosrúchán a bheith déanta ar na fostaithe uile faoin 31 Nollaig 2017 chun Alt 21 den Acht Grinnfhiosrúcháin a chomhlíonadh. Cuireadh síneadh go dtí 30 Aibreán 2018 leis an spriocdháta, ar threoir ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Sa chás ina bhfuil múinteoir fostaithe ag an scoil ach nach bhfuil nochtadh grinnfhiosrúcháin nó litir ghrinnfhiosrúcháin faighte acu ón gComhairle beidh ar an múinteoir seo anois iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán mar chuid den phróiseas um ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach. Do mhúinteoirí cláraithe, tá an próiseas seo á éascú ag an gComhairle ag obair leis an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) mar chuid den phróiseas um athnuachan ar chlárúchán.

D’fhonn cuidiú leis an bpróiseas seo ba chóir duit

  • seiceáil le do mhúinteoirí chun a fheiceáil cé acu nár chuaigh faoi ghrinnfhiosrúchán ag an gComhairle riamh. Is féidir le múinteoirí a stádas grinnfhiosrúcháin a fheiceáil ar an roinn “Mo Chlárúchán” de shuíomh gréasáin na Comhairle. Má deir sé “Ceadaithe” ansin tá an múinteoir sin díolmhaithe ó phróiseas an ghrinnfhiosrúcháin chúlghabhálaigh toisc go bhfuil na riachtanais reachtúla sásaithe.
  • fógra a thabhairt dod’ fhoireann teagaisc faoin bpróiseas agus iarraidh orthu fanacht go dtí go bhfaigheann siad fógra ón gComhairle chun iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán. Sa chás ina bhfuil iarrtha ar mhúinteoirí iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán is den tábhacht é go gcuirfidh siad an próiseas le dhá chéim i gcrích laistigh den fhráma ama 28 lá.

Más rud é nach gcomhlíontar iarratas grinnfhiosrúcháin, b’fhéidir nach n-athnuafar clárúchán múinteora. Ó Eanáir 2014, ní féidir le múinteoirí nach bhfuil cláraithe leis an gComhairle tuarastal maoinithe ag an stát a fháil. Cé gur ag an múinteoir aonair atá an fhreagracht as iarratas ar ghrinnfhiosrúchán, creidimid gur chun ár leas uile a chinntiú go dtarlaíonn an próiseas seo chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir. Bheimis fíorbhuíoch as do chomhoibriú san ábhar seo, agus chuideodh sé go mór leis an gcur isteach ar theagasc agus foghlaim i do scoil a choinneáil chomh beag agus is féidir.

2. Is príomhoide/bainisteoir scoile mé, conas a bheidh a fhios agam cén baill foirne a cuireadh faoi ghrinnfhiosrúchán roimhe?

Maidir leis na múinteoirí uile a chuaigh faoi ghrinnfhiosrúchán tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, beidh litir le toradh grinnfhiosrúcháin GCVU ón gComhairle Mhúinteoireachta (roimhe 29 Aibreán 2016) nó Nochtadh ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (i ndiaidh 29 Aibreán 2016) eisithe chucu.

Is féidir le Múinteoirí Cláraithe a stádas grinnfhiosrúcháin roimhe a sheiceáil trí logáil isteach ar an roinn Mo Chlárúchán de shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta www.teachingcouncil.ie. I ndiaidh dóibh logáil isteach is féidir leis an múinteoir gabháil scáileáin a ghlacadh den scáileán thíos agus í a thabhairt dá bhfostóir san ionad ar litir le toradh an ghrinnfhiosrúcháin GCVU. Tá díolúine ag múinteoirí leis an stádas faofa ar phróiseas an ghrinnfhiosrúcháin chúlghabhálaigh toisc go bhfuil grinnfhiosrúchán déanta acu san am atá thart agus gur chloígh siad leis an reachtaíocht chuí.

Is féidir le múinteoirí leanúint den rochtain ar a nochtaithe NVB tríd an tairseach doiciméid Digitary.

Is féidir le múinteoirí an stádas seo a bheith acu

  • Ceadaithe
  • Daingnithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair
  • Ceadaithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair
  • Ceadaithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair le Coinníollacha.

Retrospective Vetting image

3. Is príomhoide/bainisteoir scoile mé, conas a bheidh a fhios agam cén chéim ar a bhfuil m'fhoireann sa phróiseas grinnfhiosrúcháin?

Nuair atá iarratas ar ghrinnfhiosrúchán déanta ag múinteoir, tá siad ábalta a stádas iarratais a rianú ar líne, próiseas atá siad ábalta a thaispeáint dá mBainisteoir Scoile. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach féidir leis an gComhairle Mhúinteoireachta an stádas atá ag iarratas ar ghrinnfhiosrúchán a phlé go díreach le Príomhoide/Bainisteoir Scoile.

Nuair a dhéantar an t-iarratas chuig an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin, filleann 80% de na nochtaithe chuig an gComhairle laistigh de 5 lá oibre. Don 20% eile, áfach, tarlóidh moillithe de réir mar a chuireann na Gardaí a bpróisis i gcrích. Tabhair faoi deara nach féidir leis an gComhairle idirghabháil a dhéanamh chun luas an tseolta ar ais de nochtadh ar bith a thapú. Is féidir le múinteoirí a ndul chun cinn féin a sheiceáil trí logáil isteac ar an nasc atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle. Nuair a sheoltar na nochtaithe ar ais, cuireann an Chomhairle ar fáil iad chuig na múinteoirí laistigh de 72 uair an chloig tríd an réiteach slán ar líne ar a dtugtar Digitary. Uaidh seo, is féidir le múinteoirí nochtaithe a chomhroinnt le scoileanna

Más rud é go gcuirfear nochtadh rian ar ais, i.e. nochtadh ina bhfuil ciontuithe nó faisnéis shonraithe (bhog), déanfaidh an Chomhairle é a bhreithniú i gcomhréir leis na próisis agus nósanna imeachta a leagtar amach faoin reachtaíocht. Tabhair faoi deara nach féidir leis an gComhairle na húdaráis scoile a chur ar an eolas go díreach ach amháin i gcásanna ina luann an nochtadh cúrsaí a bhaineann le cosaint leanaí.

4. Is príomhoide/bainisteoir scoile mé, cad iad na tosca grinnfhiosrúcháin na chóir dom a chur san áireamh agus baill foirne a bhfostú agam?

Ba chóir do scoileanna a mheabhrú nach bhfuil aon tréimhse bailíochta ann ar nochtaithe grinnfhiosrúcháin ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúchán atá dátaithe i ndiaidh an 29 Aibreán 2016. Leanann Imlitir 31/2016  (béarla) ó ROS, a thugann cur síos ar na riachtanais do thosú na riachtanais reachtúla do Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, de bheith i bhfeidhm ar fhostaithe nua.

Tá sé beartaithe Imlitir eile a eisiúint sna seachtainí seo atá ag teacht a bhaineann go sonrach le Grinnfhiosrúchán Cúlghabhálach.

Ó foilsíodh an Ciorclán sin chuir an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais síneadh leis an spriocdháta, go dtí 30 Aibreán 2018. 

Ní miste do scoileanna/d’fhostóirí a nótáil, maidir le múinteoirí le dáta athnuachana clárúcháin roimh an 30 Aibreán 2018, nár mhór iad a bheith grinnfhiosraithe tríd an gComhairle Mhúinteoireachta roimh a ndáta athnuachana chun go mbeidh siad i dteideal a gclárú a athnuachan.