Cad iad na riachtanais atá ann le clárú mar mhúinteoir Bunscoile faoi Rialachán a Dó (Bunleibhéal)?

Tá na rialacháin chun clárú mar mhúinteoir bunscoile leagtha amach i Rialachán a Dó de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta, 2009.

Tá dhá bhealach ann le clárú:

 • Baitsiléir creidiúnaithe san Oideachas (Bunoideachas) a bhaint amach

 • clár iarchéime nó Ard-Dioplóma san Oideachas a bhaint amach tar éis cáilíocht fochéime ag leibhéal 8 a bhaint amach.

Ní mór don dá cháilíocht oideachais múinteoirí seo an curaclam bunscoile iomlán ó na naíonáin shóisearacha go dtí rang a sé a chlúdach (de ghnáth is raon aoise idir 4 agus 12 bhliain atá i gceist).

Féach ceist 3 le haghaidh eolais faoi chláir faofa.  

Más rud é gur cuireadh tús le Baitsiléir san Oideachas roimh 2014, ba chóir go mbeadh tréimhse de thrí bliana ar a laghad de staidéar lánaimseartha (nó a chomhionann) i gceist leis agus go mbeadh 180 creidiúint ECTS ag gabháil dó. Má cuireadh tús leis tar éis an 1 Eanáir 2014, ba chóir go mbeadh 240 creidiúint ECTS ar a laghad ag gabháil dó.

Má cuireadh tús le clár iarchéime nó Ard-Dioplóma san Oideachas roimh 2014, ba chóir go mbeadh tréimhse de 18 mhí de staidéar lánaimseartha nó staidéar páirtaimseartha comhionann i gceist leis agus 90 creidiúint ECTS ag gabháil dó. Má cuireadh tús le clár iarchéime tar éis an 1 Eanáir 2014, ní mór go mbeadh 120 creidiúint ECTS ag gabháil dó. 

Le haghaidh tuilleadh mionsonraí i ndáil le riachtanais, féach Rialachán a Dó sna Rialacháin Clárúcháin (béarla). I Sceideal a hAon atá ag gabháil leis na Rialacháin leagtar amach mionsonraí breise maidir le Staidéir Bhundisciplíní Oideachais, Staidéir Ghairmiúla agus an Clár Múinteoireachta Praiticiúla.

Dóibh siúd a chuireann iarratas isteach tar éis an 01 Aibreán 2013, ní mór go mbeadh bunchéim ag Leibhéal 8 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) acu.

Féadfaidh an Chomhairle aitheantas a thabhairt do cháilíochtaí oideachais múinteoirí bunscoile atá ar an gcaighdeán céanna leis na cáilíochtaí thuasluaite agus sna critéir atá leagtha amach i Sceideal a hAon. San áireamh anseo tá cáilíochtaí múinteoirí bunscoile a d’aithin an tAire Oideachais agus Scileanna cheana féin, ar an gcoinníoll gur baineadh na cáilíochtaí amach sular ritheadh Rialacháin um Chlárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Cad iad na riachtanais atá ann le clárú faoi Rialachán a Trí (Montessori agus Catagóir eile)?

Le clárú faoi Rialachán a Trí, ní mór go mbeadh ceann de na cáilíochtaí Montessori seo a leanas agat:

 • Baitsiléir Ealaíon in Oideachas Montessori, Coláiste Montessori San Nioclás, Baile Átha Cliath

 • Dioplóma in Oideachas Montessori, Association Montessori Internationale, Baile Átha Cliath (AMI) (cúrsa lánaimseartha 3 bliana)

Tabhair faoi deara, le do thoil, go gcaithfidh na cáilíochtaí sin a bheith mar mhór-dhámhachtain ag Leibhéal 8 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí i gcás daoine a dhéanfaidh iarratas ar chlárú i ndiaidh an 1 Aibreán 2013.

Murach sin, le clárú faoi Rialachán a Trí, caithfidh cáilíocht in oideachas múinteoirí bunscoile chomh maith le cáilíocht aitheanta in Oideachas Speisialta a bheith agat. Tá liosta de chúrsaí oideachais speisialta aitheanta ar fáil i gCiorclán 13/2012 ón Roinn Oideachais agus Scileanna. Is féidir an ciorclán a íoslódáil óna suíomh gréasáin, www.education.ie.

Conas a dhéanaim iarratas le go mbeidh mo cháilíochtaí aitheanta?

Má tá aon cheann de na cáilíochtaí seo a leanas agat, meastar go gcomhlíonann tú na riachtanais cháilíochta do chlárúchán agus ní gá measúnú a dhéanamh ar do cháilíochtaí:

Cáilíochtaí Fochéime Bunmhúinteoireachta

 • Baitsiléir san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC 9 
 • Baitsiléir san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach
 • Baitsiléir san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), Coláiste Oideachais Froebel, Cnoc Síon, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Baitsiléir san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), Coláiste Mhuire, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, BÁC 9
 • Baitsiléir san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, Bóthar Ráth Maonais Uachtarach, BÁC 6.

Tabhair faoi deara, dóibh siúd atá ag déanamh iarratais tar éis an 1 Aibreán 2013, ní mór gur cáilíocht ag Leibhéal 8 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochta a bheidh i gceist.

Cáilíochtaí Iarchéime Bunmhúinteoireachta

 • Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bunoideachas), Coláiste Phádraig Droim Conrach, BÁC 9
 • Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bunoideachas), Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach
 • Ard-Dioplóma san Oideachas (Bunoideachas), Coláiste Oideachais Froebel, Cnoc Síon, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Ard-Dioplóma san Oideachas (Bunoideachas), Coláiste Mhuire, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, BÁC 9
 • Ard-Dioplóma san Ealaíon i mBunmhúinteoireacht, Coláiste ar líne Hibernia,  www.hiberniacollege.net.

Má tá cáilíocht eile agat seachas iad siúd thuasluaite nó cáilíochtaí a bronnadh lasmuigh d’Éirinn, is féidir leat iarratas a dhéanamh measúnú a fháil déanta ar do cháilíochtaí chun críocha clárúcháin trí fhoirm PRQA-01 a chomhlánú.

Moltar d’iarratasóirí a chinntiú go gcomhlíonann siad na riachtanais chlárúcháin do bhunmhúinteoirí sula dtéann siad ar aghaidh lena n-iarratas. Tá siad seo ar fáil ar ár suíomh gréasáin anseo

Déantar clárú faoi réir riachtanas Fianaise ar Charachtar freisin, lena n-áirítear Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána. Téigh i dteagmháil lenár n-oifigí ar 01 651 7906 chun foirm iarratais ar Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a fháil.

An gá dom iarratas a dhéanamh chun measúnú a fháil ar mo cháilíochtaí más rud é go ndearna an Roinn Oideachais agus Scileanna measúnú orthu cheana?

Ní gá. Más rud é go ndearna an Roinn Oideachais agus Scileanna measúnú ar do cháilíochtaí roimh mhí an Mhárta 2006, ní gá duit iarratas a dhéanamh go ndéanfaí measúnú ar do cháilíochtaí arís.

Ina ionad sin, ní mór duit an litir chinnidh ón Roinn Oideachais agus Scileanna ina ndéantar cur síos ar thorthaí do mheasúnaithe a chur faoi iamh nuair a dhéanann tú iarratas ar chlárú chuig an gComhairle Mhúinteoireachta. Rogha eile is ea an scáileán de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna ar a ndearbhaítear go ndearnadh measúnú ar do cháilíochtaí, agus gur glacadh leo, a phriontáil amach agus é sin a chur faoi iamh. Déan teagmháil, le do thoil, leis an rannóg um Cháilíochtaí Múinteoirí Bunscoile sa Roinn Oideachais agus Scileanna i mBaile Átha Luain trí ghlaoch a chur ar + 353 (0) 906 483600.

Déan foirm PR-01 a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh ar chlárú.

Is múinteoir cáilithe mé i mballstát eile san AE/LEE atá aitheanta faoi Threoir 2005/36/CE den AE. An aithneoidh an Chomhairle Mhúinteoireachta mo cháilíochtaí?

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an t-údarás ainmnithe in Éirinn le measúnú a dhéanamh ar iarratais ar chlárú ó dhaoine atá aitheanta mar mhúinteoirí i dtíortha eile san AE/LEE.

Baineann Treoir 2005/36/CE an AE le haitheantas ar cháilíochtaí gairmiúla. De réir na Treorach sin, tá daoine atá aitheanta chun críocha teagaisc i mballstát EU/LEE amháin i dteideal aitheantais ar na cáilíochtaí sin i ngach mballstát eile.   

Tá cead ag an mballstát aíochta (sa chás seo, Éire) measúnú a dhéanamh ar na cáilíochtaí. Má mheastar go bhfuil na cáilíochtaí éagsúil go mór le riachtanais na hÉireann, is féidir leis an gComhairle Mhúinteoireachta coinníollacha a chur le haon chlárú a bhronntar, lena n-áirítear easnaimh cháilíochtaí agus Riachtanas na Gaeilge. 

Tabhair faoi deara nach mór dóibh siúd a thosaigh clár oideachais múinteoirí ón 1 Eanáir 2011 ar aghaidh agus ar mian leo anois iarratas a dhéanamh ar chlárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi Threoir 2005/36/CE an AE, clárú iomlán a bheith acu sa stát inar cháiligh siad. D’fhéadfadh go mbeadh tréimhse ionduchtúcháin/promhaidh agus cearta soghluaiseachta san áireamh le clárú iomlán faoi Threoir an AE agus ní bhronnfar é go mbeidh an riachtanas comhlíonta.  

Tá uasmhéid de thrí bliana ceadaithe d’iarratasóirí chun aghaidh a thabhairt ar aon easnaimh a aithníodh i ndáil le cáilíocht. Le linn na tréimhse sin déanfar an t-iarratasóir a chlárú ar choinníoll agus beidh cead acu a bheith fostaithe. Nuair atá gach easnamh réitithe, beidh tréimhse bhreise promhaidh le cur isteach ag an iarratasóir, ach amháin sa chás go gcuirfear isteach fianaise lena léirítear go bhfuil tréimhse ionduchtúcháin/promhaidh curtha i gcrích acu sa Stát inar cháiligh siad.

Conas is féidir liom Riachtanas na Gaeilge a chomhlíonadh?

Tá múineadh na Gaeilge ina dhlúthchuid de Churaclam na Bunscoile agus is riachtanas é do gach múinteoir  bunscoile. Déanfar gach múinteoir a bhain cáilíocht amach lasmuigh d’Éirinn agus nach ndearna staidéar ar an nGaeilge mar chuid dá cháilíocht nó dá cáilíocht in oideachas tosaigh múinteoirí a chlárú faoi réir an choinníoll Riachtanas na Gaeilge.

Is féidir aghaidh a thabhairt ar an gcoinníoll seo trí Thriail Inniúlachta (An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge – SCG) nó Tréimhse Oiriúnaithe (Oiriúnú le hAghaidh Cailíochta sa Ghaeilge – OCG) a thabhairt chun críche. Déanann Institiúid Oideachais Marino an dá rogha sin a éascú.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.ilrweb.ie

Beidh trí bliana ón dáta Clárúcháin ag iarratasóirí a dhéanfaidh iarratas faoi théarmaí Threoir 2005/36/CE an AE chun aghaidh a thabhairt ar an gcoinníoll sin.

Mura gcomhlíontar an coinníoll sin le linn na tréimhse forordaithe, lena n-áirítear cúrsa faofa trí seachtaine sa Ghaeltacht, rachaidh an clárú in éag.

Conas a thugaim cead don Roinn Oideachais agus Scileanna breathnú ar mo chuid mionsonraí ar an gClár?

Éilítear leis an Acht Oideachais (Leasú), 2012 go roinnfidh an Chomhairle Mhúinteoireachta faisnéis atá aici maidir le múinteoirí cláraithe leis an Roinn Oideachais agus Scileanna nó le Boird Oideachais agus Oiliúna go rialta. Úsáidtear na sonraí seo lena dhearbhú an bhfuil múinteoir cláraithe nó nach bhfuil.

Mar gheall ar reachtaíocht cosanta sonraí, caithfidh múinteoirí cláraithe cead a thabhairt chun gur féidir an rochtain theoranta seo ar an gclár a éascú. Ligeann an nasc seo a leanas duit an rochtain seo a cheadú.

Más múinteoir cláraithe thú, is féidir leat an rochtain sin a cheadú ar líne – cliceáil anseo le do thoil.

Is féidir freisin teagmháil a dhéanamh linn ón Luan go dtí an Aoine idir 9.00am agus 5.00pm.

T: +353 1 651 7900,  Íosghlao: 1890 224 224 nó seol ríomhphost chuig: info@teachingcouncil.ie