Cad iad na cáilíochtaí atá de dhíth chun clárú mar mhúinteoir Iarbhunscoile (cáilithe in Éirinn)?

Ní mór do na múinteoirí uile atá fostaithe i bpoist teagaisc i scoileanna aitheanta in Éirinn a fhaigheann maoiniú ón Stát a bheith cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta d’fhonn tuarastal a bheith íoctha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna nó ag Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO).

Tá na riachtanais le hiontráil ar Chlár na Múinteoirí leagtha amach i Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2009 (béarla).  Déileálann Rialachán a Ceathair go príomha leis na cáilíochtaí atá de dhíth le clárú mar mhúinteoir iarbhunscoile.

Sa rialachán seo deimhnítear nach mór d’iarratasóirí 

 • Céim Onóracha Bhaitsiléara (An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) Leibhéal 8) a bheith aige nó aici nó a comhionann a mheasann an Chomhairle Mhúinteoireachta a bheith oiriúnach chun críocha ábhar curaclaim amháin a theagasc ag an leibhéal iarbhunscoile

AGUS

 • Cáilíocht oideachais tosaigh múinteoirí den Chomhairle Mhúinteoireachta a bheith aige nó aici atá ag díriú ar bhliain a haon go bliain a sé (mic léinn idir 12 bhliain d’aois agus 18 mbliana d’aois de ghnáth);

 • Cáilíocht céime comhthráthaí creidiúnaithe den Chomhairle Mhúinteoireachta a bheith aige nó aici san iarbhunoideachas tosaigh múinteoirí ina bhfuil staidéar d’ábhar curaclaim amháin nó níos mó in éineacht le staidéar oideachais múinteoirí atá ag díriú ar bhliain a haon go bliain a sé (mic léinn idir 12 bhliain d’aois agus 18 mbliana d’aois de ghnáth).

Conas iarratas a dhéanamh ar chlárú

 1. Má tá tú i mbun staidéar faoi láthair agus/nó má tá i gceist agat iarratas a dhéanamh ar an 1 Eanáir 2017 nó ina dhiaidh sin, faigh amach tuilleadh eolais anseo.
 2. Má tá iarratas á dhéanamh agat ar chlárú anois nó má tá i gceist agat iarratas a dhéanamh ar an 31 Nollaig 2016 nó roimhe sin, faigh amach tuilleadh eolais anseo.

Tá an Clárú faoi réir na riachtanas Fianaise ar Charachtar agus Grinnfhiosrú an Gharda Síochána/imréiteach na bPéas Thar Lear san áireamh. Is féidir foirm ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a íoslódáil agus a phriontáil ón áit seo

Tá tuilleadh mioneolais maidir le clárú múinteora le fáil anseo.

Táim ag smaoineamh ar PGCE a chur i gcrích sa Ríocht Aontaithe/thar lear. An mbeidh mé in ann clárú a dhéanamh má fhillim ar Éirinn?

Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí láncháilithe a bhain cáilíocht amach lasmuigh d’Éirinn. Má tá i gceist agat taisteal thar lear chuig stát AE/LEE chun cáilíocht oideachais múinteoirí a bhaint amach agus má tá i gceist agat filleadh ar Éirinn chun clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta, tá tú i dteideal é sin a dhéanamh faoi théarmaí Threoir 2005/36/CE den AE.

I líon mór stát AE, an Ríocht Aontaithe san áireamh, ní dhéantar an t-aitheantas faoi threoir an AE a dheimhniú ach amháin má chuirtear tréimhse ionduchtúcháin iarcháilíochta (scoilbhliain amháin de ghnáth) tar éis duit do cháilíocht oideachais tosaigh múinteoirí a bhaint amach.

I gcás na múinteoirí a bhaineann cáilíocht amach lasmuigh den AE/LEE, ní mór dóibh fianaise a chur ar fáil go bhfuil siad láncháilithe agus cláraithe/ go bhfuil ceadúnas iomlán múinteoireachta acu (gan aon choinníollacha ceangailte) sa tír inar bhain siad amach cáilíocht mar mhúinteoir.

A luaithe is a chuirtear fianaise aitheantais ar fáil faoin Treoir nó ó na húdaráis rialála chuí/ón Roinn Oideachais, déanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta measúnú ar na cáilíochtaí ag tagaird do Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2009. (béarla)

Baineann Rialachán a Ceathair le clárú iarbhunscoile agus tá sé briste síos in dhá chuid (a) Riachtanais Céime agus (b) Riachtanais Oideachais Múinteoirí.

Riachtanais Céime

Ba chóir go gcomhlíonfadh do cháilíocht céime na riachtanais d’ábhar curaclaim amháin ar a laghad. Foilsíodh riachtanais nua i mí Mheán Fómhair 2013 agus beidh siad i bhfeidhm do dhaoine a dhéanann iarratas le clárú a dhéanamh tar éis an 1 Eanáir 2017. Tá mionsonraí de na riachtanais nua agus na cinn reatha leagtha amach thíos:

 1. Má tá tú i mbun staidéar faoi láthair agus/nó má tá i gceist agat iarratas a dhéanamh ar an 1 Eanáir 2017 nó ina dhiaidh sin, faigh amach tuilleadh eolais anseo (béarla).
 2. Má tá iarratas á dhéanamh agat ar chlárú anois nó má tá i gceist agat iarratas a dhéanamh ar an 31 Nollaig 2016 nó roimhe sin, faigh amach tuilleadh eolais anseo (béarla).

Riachtanais Oideachais Múinteoirí

Le héifeacht ó 2014 tá na riachtanais oideachais múinteoirí le clárú a dhéanamh tar éis athrú agus tá measúnú á dhéanamh ar iarratasóirí ó thar lear ag tagairt do na riachtanais fheabhsaithe nua seo.

San áireamh sna critéir nua tá riachtanas ann nach mór go mbeadh cáilíocht mhúinteoireachta iarchéime (e.g. P.G.C.E.) mar an gcéanna le 120 creidiúint den Chóras Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS) (tabhair faoi deara: is ionann é seo agus 240 CATS ar Chóras Creidiúna na Ríochta Aontaithe). Ní mór go mbeadh a comhionann de 240 creidiúint ECTS ag cáilíocht mhúinteoireachta chomhthráthach (e.g. Baitsiléir Oideachais) (tabhair faoi deara: is ionann é seo agus 480 CATS ar Chóras Creidiúna na Ríochta Aontaithe).

Má aithnítear, tar éis measúnú a dhéanamh ar na cáilíochtaí, go bhfuil difríochtaí suntasacha ann, beidh siad seo i bhfeidhm mar choinníollacha ar chlárú múinteora, nach mór tabhairt fúthu laistigh de thréimhse ama ar leith, nach rachaidh thar 3 bliana.

Fógra Tábhachtach - Nuashonrú i dtaca le measúnú ar cháilíochtaí oideachais do mhúinteoirí a fuarthas lasmuigh d'Éirinn

Mar údarás inniúil don aitheantas ar cháilíochtaí oideachais do mhúinteoirí a fuarthas i mBallstáit AE/LEE i gcomhréir le Treoir AE 2013/55/Ae agus stáit lasmuigh den AE/LEE, d'fhógair an Chomhairle Mhúinteoireachta an fógra seo (béarla) sa bhliain 2013 chun béim a leagan ar an scéal go mbeadh le riachtanais nuashonraithe na Comhairle do chláir oiliúna tosaigh múinteoirí ar gach duine ag tosú ar chláir oiliúna tosaigh múinteoirí lasmuigh den Stát ón 1 Eanáir 2014.

Tá córas nuashonraithe do mheasúnú ar cháilíochtaí á fhorbairt ag an gComhairle, lena n-áirítear raon de roghanna trialach inniúlacha agus tréimhsí glactha, d'fhonn na riachtanais nuashonraithe OTM a chur san áireamh. Meastar go mbeidh an córas nuashonraithe seo ar bun go luath sa bhliain 2017. Idir an dá linn, tá an córas reatha á choinneáil ag an gComhairle le linn na hidirthréimhse.

Táim cláraithe cheana féin ach ba mhaith liom go ndéanfaí measúnú ar mo cháilíocht(aí) lena fháil amach an gcomhlíonann sí/siad na riachtanais clárúcháin d’ábha(i)r b(h)reise

I Rialachán a Ceathair de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2009  (béarla) leagtar amach na riachtanais clárúcháin don mhúinteoireacht iarbhunscoile. Sonraítear ann nach mór go mbeadh cáilíochtaí ag na hiarratasóirí ina bhfuil an duine leis na cáilíochtaí in ann ábhar curaclaim iarbhunscoile amháin ar a laghad a theagasc.

Ós rud é gur chomhlíon tú an riachtanas seo, ní riachtanas clárúcháin é a bheith aitheanta le haghaidh ábha(i)r b(h)reise.

Má iarrtar a leithéid a dhéanamh, is féidir leis an gComhairle measúnú a dhéanamh ar do cháilíocht(aí) lena fháil amach an gcomhlíonann sí/siad na riachtanais d’ábhair bhreise. Beidh na measúnuithe bunaithe ar na riachtanais ábhair mar atá leagtha amach i ngach ceann den dá rogha thíos:

Más mian leat go ndéanfar measúnú ort d’ábhar breise ba chóir duit an fhoirm iarratais PPQA-02 a chomhlánú.

Tá táille measúnaithe €200 i gceist. 

Cad is Creidiúintí ECTS agus conas atá a fhios agam cé mhéad díobh a chuir mé i gcrích i mo chéim?

An Córas Eorpach Aistrithe agus Bailithe Creidiúna (ECTS) is ea caighdeán le comparáid a dhéanamh maidir le gnóthachtáil staidéir agus feidhmíocht na mac léinn san ardoideachas ar fud an Aontais Eorpaigh agus tíortha Eorpacha eile comhoibríocha. Do staidéir a cuireadh i gcrích go rathúil, bronnadh creidiúintí ECTS. Is ionann bliain acadúil amháin agus 60 creidiúint ECTS atá mar an gcéanna le 1500–1800 uair an chloig staidéir i ngach tír i leith an chaighdeáin nó an chineáil cháilíochta agus baintear úsáid as chun éascú a dhéanamh ar aistriú agus dul chun cinn ar fud an Aontais.

Dá bhrí sin, is ionann céim onóracha trí bliana agus 180 ECTS, agus is ionann céim ceithre bliana agus 240 ECTS. Ina dhiaidh sin is faoi na hInstitiúidí Ardoideachais lena dheimhniú do na hiarratasóirí más rud é go bhfuil an t-ualú céanna ag gach modúl nó go bhfuil ualú difriúil acu go deimhin (léirítear an t-eolas seo de ghnáth ar thras-scríbhinní torthaí an iarratasóra) e.g. is ionann 10 modúl leis an ualú céanna in aghaidh na bliana agus 6 ECTS do gach modúl, nó is ionann 6 mhodúl in aghaidh na bliana agus 10 gcreidiúint ECTS do gach modúl etc.

Táim cláraithe cheana féin mar mhúinteoir iarbhunscoile ach is mian liom a fháil amach conas a thabhairt faoi cáilíocht chun ábhar breise curaclaim a mhúineadh

Mar mhúinteoir iarbhunscoile cláraithe, chomhlíon tú an riachtanas clárúcháin le cáilíochtaí a bheith agat ina bhfuil tú in ann ábhar curaclaim iarbhunscoile amháin ar a laghad a theagasc. Is ceist do na húdaráis scoile ar leith é an t-imlonnú laistigh de scoileanna le gach ábhar a theagasc. Ní riachtanas clárúcháin é a bheith aitheanta d'ábhair bhreise.

Mar sin féin, más mian leat go ndéanfar ábhar curaclaim breise a thaifeadadh ar Chlár na Múinteoirí ní mór duit a thaispeáint gur chuir tú cúrsa staidéir i gcrích ag leibhéal 8 agus/nó leibhéal 9 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) a chomhlíonann na critéir don ábhar. Ní mór modheolaíocht ábhair ar leith a chur i gcrích freisin d'ábhair churaclaim ina sonraítear é mar riachtanas. Cliceáil anseo le do thoil, chun féachaint ar na riachtanais ábhair churaclaim.

Cad iad na hábhair churaclaim ina n-éilítear ort modheolaíocht/ cúrsa toghthach san ábhar a chur i gcrích mar chuid de do chlár oideachais tosaigh múinteoirí?

Cé go mbeadh an Chomhairle Mhúinteoireachta ag súil leis go gcuirfeadh múinteoirí faoi oiliúint cúrsa modheolaíochta múinteoireachta i gcrích ina n-ábhar teagaisc mar chuid dá gcáilíocht oideachais múinteoirí, b’fhéidir nach mbeifí in ann é seo a dhéanamh i roinnt cásanna. Ach, tá líon ábhar ann ina bhfuil sé éigeantach, mar seo a leanas: Ealaín, OSSP, Ceol, Oideachas Reiligiúnach, Corpoideachas, Innealtóireacht (Miotalóireacht – Teastas Sóisearach), Teicneolaíocht, Líníocht Theicniúil, Eacnamaíocht Bhaile agus Staidéar Foirgníochta.

Do mhúinteoirí a chláraíonn i ndiaidh an 1 Eanáir 2017 beidh modheolaíocht mhúinteoireachta éigeantach freisin do na hábhair seo a leanas: Matamaitic, Matamaitic Fheidhmeach, Bitheolaíocht, Ceimic, Fisic, Fisic agus Ceimic agus Eolaíocht Talmhaíochta.

Conas a dhéanaim iarratas ar chead iontrála sa Chlár um Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas?

Is é soláthraí an chláir a shocraíonn an iontráil sa Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (PME) agus ba chóir na iarratais a dhéanamh díreach chuig an Institiúid Ardoideachais (HEI) atá i gceist agus gan iad a dhéanamh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta.

I gcás an PME sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Ollscoil Mhaigh Nuad, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath déantar iad a phróiseáil go lárnach sa Lárionad Iarratas Iarchéime (PAC) i nGaillimh www.pac.ie. Is féidir gach iarratas eile a dhéanamh díreach chuig an HEI atá i gceist.

Cliceáil anseo le haghaidh liosta na gclár atá creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta.

I ngach cás an t-íosriachtanas ná céim Leibhéal 8 ar Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann (nó a comhionann) a chomhlíonann riachtanais clárúcháin na Comhairle Múinteoireachta le haghaidh ábhair churaclaim iarbhunscoile amháin ar a laghad. Cliceáil anseo le haghaidh mionsonraí maidir leis na riachtanais ábhair churaclaim uile.

Nuair a dhéanann tú iarratas ar an PME, iarrfaidh an HEI atá i gceist ort dearbhú a chomhlánú ina dtugann tú achoimre ar an áit inar chomhlíon tú na riachtanais uile, agus ina leagann tú amach go soiléir líon na gcreidiúintí ECTS a chuir tú i gcrích agus gur clúdaíodh gach réimse éigeantach staidéir. Cliceáil anseo (Béarla) le haghaidh samplaí d’fhoirmeacha dearbhaithe. Ba chóir go mbeifí in ann a shoiléiriú agus an fhoirm dhearbhaithe comhlánaithe agat go cruinn cibé ar chomhlíon tú na riachtanais ábhair.   

Breathnóidh soláthraithe an PME ar na mionsonraí sa dearbhú/sna dearbhuithe ábhair agus tairiscintí le haghaidh áiteanna á socrú acu. A luaithe is a chuireann tú tús le do PME, ag deireadh an chéad Seimeastair, cuirfear d’fhoirm/foirmeacha dearbhaithe ar aghaidh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta, a dheimhneoidh má chomhlíonann tú na riachtanais le clárú a dhéanamh agus cad é/iad an t-ábhar/na hábhair a dhéanfar a thaifeadadh ar Chlár na Múinteoirí. Dá bhrí sin tá sé ríthábhachtach go ndéanann tú dearbhú cruinn, más gá treoir a lorg ó do sholáthraí bunchéime maidir leis an ábhar/na torthaí foghlama de na modúil ar leith. Ba chóir go ndéanfaí aon dearbhuithe a dhéanann tú ó thaobh creidiúintí ECTS agus/nó topaicí a ndearna tú staidéar orthu a léiriú ar do thras-scríbhinní torthaí.

Tá céim Leibhéal 7 agam. An féidir liom staidéir bhreise a dhéanamh le go mbeidh mo chéim incháilithe le clárú a dhéanamh?

Le clárú a dhéanamh mar mhúinteoir iar-bhunscoile, ní mór Céim Onóracha Bhaitsiléara (An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) Leibhéal 8) a bheith agat, ina bhfuil tú in ann ábhar curaclaim iarbhunscoile amháin ar a laghad a theagasc. Tá na riachtanais do gach ábhar leagtha amach in A agus B thíos. Roghnaigh rogha bunaithe ar cathain atá i gceist agat iarratas a dhéanamh ar chlárú.

Más rud é go bhfuil Gnáthchéim Bhaitsiléara (NFQ Leibhéal 7) agat is féidir leat cur le do chuid staidéar reatha trí cheann amháin de na bealaí seo a leanúint:

 1. Staidéar breise de bhliain amháin eile a dhéanamh le Céim Onóracha Bhaitsiléara (NFQ Leibhéal 8) a bhaint amach.
 2. Más rud é go ndearna tú staidéar ag leibhéal na bunchéime 10 gcreidiúint ECTS ar a laghad a bhaineann le hábhar curaclaim, is féidir leat é seo a chur in éineacht le dámhachtain iarchéime, e.g.  Máistreacht, Ard-Dioplóma, Dioplóma Iarchéime nó PhD ina bhfuil 60 creidiúint ECTS ar a laghad san ábhar curaclaim céanna.
 3. Mura bhfuil staidéar déanta agat ar ábhar curaclaim ag an leibhéal bunchéime, is féidir leat staidéir iarchéime a chur i gcrích sa réimse curaclaim sin, e.g. Máistreacht, Ard-Dioplóma, Dioplóma Iarchéime nó PhD ina bhfuil 60 creidiúint ECTS ar a laghad agus 10 gcreidiúint ECTS bhreise a chur i gcrích ag an leibhéal bunchéime. 
 4. Más rud é go ndearna tú staidéar ag leibhéal na bunchéime 10 gcreidiúint ECTS ar a laghad a bhaineann le hábhar curaclaim, is féidir leat scrúduithe a chur i gcrích agus a bhaint amach i staidéir bhreise ag an leibhéal bunchéime den chéad, dara agus tríú bliain sa réimse ábhair sin ina bhfuil 60 creidiúint ECTS ar a laghad ag deireadh do chuid staidéar.

I ngach ceithre chás thuas ní mór go léireofar i do chuid staidéar le chéile gur chomhlíon tú na riachtanais le haghaidh ábhair churaclaim amháin ar a laghad, mar atá leagtha amach i Rogha A nó Rogha B thíos.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na riachtanais chun clárú a dhéanamh in Éirinn agus conas iarratas a dhéanamh.

Táim cáilithe mar mhúinteoir thar lear (Tír lasmuigh den AE). Conas a dhéanaim iarratas ar chlárú?

Ní mór do na múinteoirí uile atá fostaithe i bpoist teagaisc i scoileanna aitheanta in Éirinn a fhaigheann maoiniú ón Stát a bheith cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta d’fhonn tuarastal a bheith íoctha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna nó ag Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO).

Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta fáilte roimh iarratais ar chlárú ó mhúinteoirí a cháiligh lasmuigh d’Éirinn ar an gcoinníoll go bhfuil siad láncháilithe agus cláraithe / go bhfuil láncheadúnas múinteoireachta (gan aon choinníollacha ceangailte) aige nó aici sa tír ina bhfuil sé nó sí cáilithe mar mhúinteoir.

Tar éis don Chomhairle Mhúinteoireachta measúnú a dhéanamh ar do cháilíochtaí, féadfar clárú a bhronnadh faoi réir coinníollacha, e.g. easnaimh cáilíochta.

Cliceáil anseo chun breathnú ar na riachtanais le clárú a dhéanamh in Éirinn agus conas iarratas a dhéanamh ar chlárú.

Tá an Clárú faoi réir na riachtanas Fianaise ar Charachtar agus Grinnfhiosrú an Gharda Síochána/imréiteach na bPéas Thar Lear san áireamh. Is féidir foirm ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a íoslódáil agus a phriontáil anseo.

Tá tuilleadh mioneolais maidir le clárú múinteora le fáil anseo.

Táim cáilithe mar mhúinteoir thar lear (I dTír san AE). Conas a dhéanaim iarratas ar chlárú?

Ní mór do na múinteoirí uile atá fostaithe i bpoist teagaisc i scoileanna aitheanta in Éirinn a fhaigheann maoiniú ón Stát a bheith cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta d’fhonn tuarastal a bheith íoctha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna nó ag Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO).

Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta fáilte roimh iarratais ar chlárú ó mhúinteoirí a cháiligh lasmuigh d’Éirinn i mballstát den AE/LEE, ar an gcoinníoll go bhfuil siad láncháilithe agus aitheanta faoi théarmaí Threoir AE 2005/36/CE sa stát ina bhfuil sé nó sí cáilithe mar mhúinteoir.

Tar éis don Chomhairle Mhúinteoireachta measúnú a dhéanamh ar do cháilíochtaí, féadfar clárú a bhronnadh faoi réir na gcoinníollacha, e.g. easnaimh cáilíochta.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais maidir le Treoir an AE, na riachtanais le clárú in Éirinn agus conas iarratas a dhéanamh ar chlárú.

Tá an Clárú faoi réir na riachtanas Fianaise ar Charachtar agus Grinnfhiosrú an Gharda Síochána/imréiteach na bPéas Thar Lear san áireamh. Is féidir foirm ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a íoslódáil agus a phriontáil anseo.