Conas Clárú?

Braitheann an próiseas clárúcháin do Bhealach 1 (Bunscolaíocht), Bealach 2 (Iarbhunscolaíocht), agus Bealach 4 (Eile) ar cé acu in Éirinn nó taobh amuigh d'Éirinn a bhain an t-iarratasóir cáilíocht amach. Ba chóir d'iarratasóirí faoi Bhealach 3 Breisoideachas na roghanna thíos do Cháilithe in Éirinn a leanúint (gan bheann ar an áit ar baineadh an cháilíocht amach).

 1. Ní mór do gach iarratasóir na riachtanais chlárúcháin a chomhlíonadh atá leagtha amach i Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016 (béarla).
 2. Mar chuid den phróiseas clárúcháin, déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta fianaise ar charachtar a bhreithniú. Ní mór do gach iarratasóir ar chlárú:
  • Foirm Teistiméireachta ar Charachtar a fháil deimhnithe ag duine atá cáilithe go cuí.
  • Próiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a chur i gcrích. D’fhéadfadh sé seo suas le 6 seachtaine a thógáil, mar sin moltar d’iarratasóirí iarratas ar chlárú a dhéanamh ar a laghad sula bhfuil sé beartaithe acu filleadh ar an mhúinteoireacht (nó tús a chur léi).

Cáilithe in Éirinn le linn na Bliana Reatha

Bunoideachas

(Bealach 4 san áireamh - Eile)

Nua-cháilithe (cáilíochtaí bronnta in Éirinn)

 Na Príomhchoinníollacha le haghaidh Cead Isteach ar an gClár

Próiseas Iarratais

Iar-bhunoideachas

Nua-cháilithe (cáilíochtaí bronnta in Éirinn)

 Na Príomhchoinníollacha le haghaidh Cead Isteach ar an gClár

 Próiseas Iarratais

Breisoideachas

Ní mór d'iarratasóirí atá ag iarraidh clárú mar mhúinteoir in earnáil an Bhreisoideachais na riachtanais mar a leagtar amach i mBealach 3 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016 a shásamh (béarla). 

Príomhchoinníollacha Chun Bheith curtha leis an gClár

Cáilíochtaí

Fianaise Carachtair – lena n-áirítear Grinnfhiosrúchán (éigeantach).

Próiseas Iarratais

Ba chóir do mhúinteoirí úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais REG-01 chun clárú.

Ní mór iad seo a leanas a bheith in éineacht le foirmeacha iarratais comhlánaithe:

• cóipeanna deimhnithe de thras-scríbhinní

• fianaise dhoiciméadach eile (féach an fhoirm iarratais)

• táille chlárúcháin €90

Ba chóir d'iarratasóirí a chinntiú go bhfuil an fhoirm iarratais comhlánaithe go hiomlán sula ndéantar í a chur ar aghaidh, trí thagairt do na Nótaí Treorach agus don seicliosta atá ar an bhfoirm. Nuair a bheidh d'iarratas faighte againn, scrúdóidh foireann na Comhairle Múinteoireachta é lena chinntiú go bhfuil sé comhlánaithe go hiomlán agus go bhfuil gach cáipéisíocht atá de dhíth ann. Nuair nach amhlaidh an cás, déantar teagmháil leis an iarratasóir agus iarrtar orthu an cháipéisíocht nach bhfuil ann a sheoladh ar aghaidh nó aon chodanna den fhoirm nach bhfuil comhlánaithe a líonadh isteach.

Cliceáil anseo d'Fhoirm Iarratais REG-01 agus do na Nótaí Treorach

Cáilithe in Éirinn roimh an Bhliain Reatha

Ba chóir d'iarratasóirí a cháiligh in Éirinn, nach bhfuil nua-cháilithe, agus ar mian leo tús a chur le múinteoireacht nó filleadh uirthi tar éis tréímhse asláithreachta.

Príomhchoinníollacha Chun Bheith curtha leis an gClár

Cáilíochtaí

 1. Bealach 1 – Bunscolaíocht
 2. Bealach 2 – Iarbhunscolaíocht
 3. Bealach 3 – Breisoideachas
 4. Bealach 4 – Eile

Fianaise Carachtair – lena n-áirítear Grinnfhiosrúchán (éigeantach).

Próiseas Iarratais

Ba chóir do mhúinteoirí (Bealach 1– Bunscolaíocht, Bealach 2  – Iarbhunscolaíocht, Bealach 3 – Breisoideachas, Bealach 4 – Eile) iarratas ar chlárú a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais REG-01.

Ní mór iad seo a leanas a bheith in éineacht le foirmeacha iarratais comhlánaithe:

• cóipeanna deimhnithe de thras-scríbhinní

• fianaise dhoiciméadach eile (féach an fhoirm iarratais)

• táille chlárúcháin €90

Ba chóir d'iarratasóirí a chinntiú go bhfuil an fhoirm iarratais comhlánaithe go hiomlán sula ndéantar í a chur ar aghaidh, trí thagairt do na Nótaí Treorach agus don seicliosta atá ar an bhfoirm. Nuair a bheidh d'iarratas faighte againn, scrúdóidh foireann na Comhairle Múinteoireachta é lena chinntiú go bhfuil sé comhlánaithe go hiomlán agus go bhfuil gach cáipéisíocht atá de dhíth ann. Nuair nach amhlaidh an cás, déantar teagmháil leis an iarratasóir agus iarrtar orthu an cháipéisíocht nach bhfuil ann a sheoladh ar aghaidh nó aon chodanna den fhoirm nach bhfuil comhlánaithe a líonadh isteach.

Cliceáil anseo d'Fhoirm Iarratais REG-01 agus do na Nótaí Treorach

Cáilithe Lasmuigh d'Éirinn (Laistigh den AE)

Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí a cháiligh lasmuigh d’Éirinn i mBallstát eile den AE/LEE agus a mheastar atá cáilithe go hiomlán* sa Bhallstát sin. Déanfar gach iarratas a mheas as féin.

De réir Threoir 2005/36/CE ón AE, tá daoine a cháiligh mar mhúinteoirí i mBallstát amháin den AE i dteideal aitheantas a fháil ar a gcáilíochtaí i ngach ballstát eile. Féadfar an t-aitheantas sin a bhronnadh faoi réir choinníollacha, lena n-áirítear aon easpaí a réiteach. Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an t-údarás inniúil in Éirinn chun iarratais a mheas ó dhaoine a cháiligh mar mhúinteoirí i dtíortha eile san AE/LEE.

Beidh cáilíocht aitheanta san oideachas múinteoirí bainte amach ag múinteoir atá cáilithe go hiomlán chomh maith le clár ionduchtúcháin agus beidh sé nó sí in ann litir oifigiúil a sholáthar ón Údarás Inniúil nó ón Aireacht Oideachais sa Bhallstát den AE inar bronnadh an cháilíocht, ina ndearbhaítear go bhfuil sé nó sí aitheanta mar mhúinteoir iomlán-cháilithe sa Stát sin.

Fógra Tábhachtach - Nuashonrú i dtaca le measúnú ar cháilíochtaí oideachais do mhúinteoirí a fuarthas lasmuigh d’Éirinn

Mar údarás inniúil don aitheantas ar cháilíochtaí oideachais do mhúinteoirí a fuarthas i mBallstáit AE /LEE i gcomhréir le Treoir AE 2013/55/AE agus stáit lasmuigh den AE/LEE, d’fhógair an Chomhairle Mhúinteoireachta an fógra seo (béarla) sa bhliain 2013 chun béim a leagan ar an scéal go mbeadh feidhm le riachtanais nuashonraithe na Comhairle do chláir oiliúna tosaigh múinteoirí ar gach duine ag tosú ar chláir oiliúna tosaigh múinteoirí lasmuigh den Stát ón 1 Eanáir 2014.

Foilsíodh na riachtanais nuashonraithe do chláir oiliúna tosaigh múinteoirí creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta sa treoir Oideachas Tosaigh Múinteoirí Critéir agus Treoirlínte do Sholáthraithe Cláir in 2011.

Tá córas nuashonraithe do mheasúnú ar cháilíochtaí á fhorbairt ag an gComhairle, lena n-áirítear raon de roghanna trialacha inniúlachta agus tréimhsí glactha, d’fhonn na riachtanais nuashonraithe OTM a chur san áireamh. Meastar go mbeidh an córas nuashonraithe seo ar bun sa bhliain 2018/ go luath 2019. Idir an dá linn, tá a córas reatha á choinneáil ag an gComhairle le linn na hidirthréimhse.

An Riachtanas Béarla

Ón 01 Deireadh Fómhair 2018 ar aghaidh, beidh ar iarratasóirí ar chlárú a bhfuil cáilíochtaí acu ó thíortha lasmuigh d’Éirinn an Chomhairle Mhúinteoireachta a shásamh go bhfuil a ndóthain cur amach ar an mBéarla acu don chumarsáid éifeachtach. Cliceáil anseo le do thoil le haghaidh eolas faoi na riachtanais.

Bunoideachas

Tá múinteoirí atá cáilithe go hiomlán* i mballstát amháin den AE i dteideal aitheantas a fháil ar a gcáilíochtaí i ngach ballstát eile.

Féadfar an t-aitheantas sin a bhronnadh faoi réir choinníollacha, lena n-áirítear aon easpaí a réiteach (e.g. easpaí cáilíochtaí agus/nó Riachtanas na Gaeilge).

Sa chás go bhfuil cáilíocht sa bhunmhúinteoireacht a bronnadh i dtíortha an AE/LEE ag iarratasóir ar chlárú, ní mór go ndéanfaidh an Chomhairle a cháilíochtaí nó a cáilíochtaí a mheas lena chinntiú go gcomhlíonann siad na critéir atá leagtha amach i Rialachán a Dó de Rialacháin na Comhairle Múínteoireachta [Clárú] 2016(béarla) agus Rialacháin na Comhairle Múínteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016. Ina theannta sin, ní mór go mbeidh na cáilíochtaí de chaighdeán inchomparáide leis na cáilíochtaí oideachais bunmhúinteoirí atá aitheanta cheana in Éirinn.

(Féach ar an Fógra Tabhachtach (béarla) maidir le measúnú ar chailíochtaí oideachais do mhúinteoirí).

Ní féidir iarratais a phróiseáil gan bunleagan ráitis, lena ndearbhaítear go bhfuil múinteoir cáilithe, ón údarás inniúil sa bhallstát inar aithníodh an cháilíocht. 

Próiseas Iarratais 

1. Ba chóir d’iarratasóirí a cháiligh lasmuigh d’Éirinn ach laistigh den AE/LEE, agus ar mian leo clárú mar mhúinteoir bunscoile, iarratas a dhéanamh trí foirm iarratais PRQA-01  (béarla) a sheoladh isteach.

Ní mór an méid seo a leanas a sheoladh isteach in éineacht le foirmeacha iarratais:

 • bunleaganacha tras-scríbhinní agus lámhleabhair chúrsaí
 • cruthúnas aitheantais
 • fianaise dhoiciméadach eile (féach an fhoirm iarratais)
 • an táille chuí (féach an fhoirm iarratais).

Moltar d’iarratasóirí cinnte a dhéanamh go bhfuil an fhoirm comhlánaithe go hiomlán sula seolfar isteach í, trí úsáid a bhaint as an seicliosta atá san áireamh le gach foirm.

2. Déanann foireann na Comhairle Múinteoireachta an t-iarratas a scrúdú lena chinntiú go bhfuil sé comhlánaithe go hiomlán agus gur seoladh isteach na doiciméid riachtanacha go léir. Sa chás nach bhfuil sé seo déanta, déantar teagmháil leis an iarratasóir agus iarrtar air nó uirthi aon doiciméid atá fágtha ar lár a sheoladh isteach nó aon chodanna den fhoirm nach bhfuil comhlánaithe a líonadh isteach.

3. Nuair atá an t-iarratas comhlánaithe, féadfar é a chur ar aghaidh chuig measúnóir seachtrach. Is ó na Coláistí Oideachais in Éirinn a roghnaítear na measúnóirí i dtaca le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí bunmhúinteoireachta.

4. Déanfaidh Painéal na nIarratas Bunscoile moltaí an mheasúnóra a athbhreithniú.

5. Sa chás go molann an measúnóir nach n-aithneofaí na cáilíochtaí, is féidir leis an iarratasóir tuilleadh eolais a chur ar fáil chun tacú leis an iarratas. Déanfaidh an measúnóir é sin a athbhreithniú as an nua.

6. Féadfaidh Painéal na nIarratas Bunscoile:

 • tacú le moladh an mheasúnóra
 • moladh an mheasúnóra a dhiúltú
 • cinneadh a chur siar, go dtí go bhfaighfear tuilleadh eolais nó soiléiriú on measúnóir nó ón iarratasóir.

7. Sa chás go gcomhlíonann na cáilíochtaí na riachtanais chlárúcháin, leanfar ar aghaidh le próiseáil an iarratais de réir Alt 31(5) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Déanfar an t-iarratas a mheas ag féachaint dóibh seo a leanas:

8. Sa chás go gcinneann Painéal na nIarratas Bunscoile gan na cáilíochtaí a aithint, is féidir le hiarratasóirí athbhreithniú ar chinneadh a iarraidh ó Ghrúpa Athbhreithnithe Choiste Clárúcháin na Comhairle.

Sa chás go ndéanann Grúpa Athbhreithnithe Choiste Clárúcháin na Comhairle cinneadh, tar éis athbhreithniú a dhéanamh, gan cáilíochtaí an iarratasóra a aithint, is féidir leis an iarratasóir an cinneadh sin a achomharc os comhair na hArd-Chúirte laistigh de 21 lá.

Foirm Iarratais

Iar-bhunoideachas

Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí atá cáilithe go hiomlán* agus a cháiligh lasmuigh d’Éirinn i mBallstáit eile den AE/LEE**. De réir Threoir 2005/36/CE ón AE, tá múinteoirí atá cáilithe go hiomlán i mBallstát amháin den AE i dteideal aitheantas a fháil ar a gcáilíochtaí i ngach ballstát eile. D’fhéadfadh an t-aitheantas seo a bheith faoi réir choinníollacha, e.g. easpaí cáilíochtaí.

Sa chás go bhfuil cáilíochtaí a bronnadh lasmuigh d’Éirinn ach laistigh den AE ag iarratasóir ar chlárú, ní mór don Chomhairle a cháilíochtaí nó a cáilíochtaí a mheas lena chinntiú go bhfuil siad inchomparáide le critéir chlárúcháin (béarla) iar-bhunscoile in Éirinn, ina sonraítear go mbeidh seo a leanas ag iarratasóirí:

 • Céim Onórach Bhaitsiléara (Leibhéal CNC 8) nó a coibhéis, le trí bliana ar a laghad de staidéar lán-aimseartha nó a choibhéis (180 creidiúint ECTS), agus atá, i dtuairim na Comhairle Múinteoireachta, oiriúnach chun aon ábhar curaclam amháin ar a laghad a theagasc ag an leibhéal iar-bhunscoile.

AGUS

 • Cáilíocht cheadaithe san oideachas tosaigh múinteoirí atá dírithe ar an gcéad bhliain go dtí an séú bliain (mic léinn idir 12 bhliain go 18 mbliana de ghnáth), ina gcomhcheanglaítear bonnstaidéir, staidéir ghairmiúla agus socrúchán scoile. (Le héifeacht ó Mheán Fómhair 2014, déanfar cláir iarchéime d’oideachas tosaigh múinteoirí a shíneadh go dhá bhliain de staidéar lán-aimseartha nó 120 creidiúint ECTS. Éileofar ar iarratasóirí a chuireann tús le clár oideachais tosaigh múinteoirí tar éis an 1 Eanáir 2014 na riachtanais nua seo a chomhlíonadh).

 • Cáilíocht chéime chomhthráthach san oideachas tosaigh múinteoirí iar-bhunscoile (e.g. Baitsiléir Oideachais) a chomhcheanglaíonn staidéar ar aon ábhar curaclaim nó níos mó le hoideachas múinteoirí atá dírithe ar an gcéad bhliain go dtí an séú bliain (mic léinn idir 12 bhliain agus 18 mbliana de ghnáth). (Le héifeacht ó Mheán Fómhair 2014, ní mór go mbeidh creidiúintí nach lú ná coibhéis 240 creidiúint ECTS (nó 480 CATS) ag cáilíochtaí comhthráthacha san oideachas múinteoirí a cheadaíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta. Éileofar ar iarratasóirí a chuireann tús le clár comhthráthach san oideachas múinteoirí tar éis an 1 Eanáir 2014 na riachtanais nua seo a chomhlíonadh.)

Próiseas Iarratais

Ní mór go seolfar bunleagan nó cóip dheimhnithe de stádas iarratasóra, arna eisiúint ag an údarás inniúil sa bhallstát inar aithníodh an cháilíocht, in éineacht le haon iarratas a dhéanfar faoi théarmaí Threoir 2005/36/CE ón AE.

1. Ba chóir d’iarratasóirí ar chlárú a cháiligh lasmuigh d’Éirinn agus laistigh den AE/LEE, agus a chomhlíonann na riachtanais thuas,foirm iarratais PPQA-01 (béarla) a chomhlánú agus a sheoladh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta in éineacht leis an méid seo a leanas:

 • cóipeanna deimhnithe de thras-scríbhinní scrúduithe agus lámhleabhair chúrsaí
 • cruthúnas aitheantais, e.g. cóip dheimhnithe de theastas breithe nó de phas
 • fianaise dhoiciméadach eile (féach an fhoirm iarratais)
 • an táille chuí (féach an fhoirm iarratais)

2. Ba chóir iarratais a chomhlánú go hiomlán. Mura bhfuil an fhoirm comhlánaithe go hiomlán nó má tá doiciméid fágtha ar lár, déantar teagmháil leis an iarratasóir agus iarrtar air nó uirthi aon doiciméid atá fágtha ar lár a sheoladh isteach nó aon chodanna den fhoirm nach bhfuil comhlánaithe a líonadh isteach.

3. Nuair atá foirm chomhlánaithe agus gach doiciméad taca faighte, féadfar an t-iarratas a sheoladh chuig measúnóir seachtrach.

4. Déanfaidh Painéal na nIarratas Iar-bhunscoile moltaí an mheasúnóra a athbhreithniú, agus is féidir leis an bPainéal:

 • Tacú le moladh an mheasúnóra
 • Moladh an mheasúnóra a dhiúltú, nó
 • Cinneadh a chur siar, go dtí go bhfaighfear tuilleadh eolais nó soiléiriú ón mheasúnóir nó ón iarratasóir.

5. Leanfar ar aghaidh le próiseáil an iarratais de réir Alt 31(5) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Déanfar an t-iarratas a mheas ag féachaint dóibh seo a leanas:

Sa chás go bhfuil difríochtaí suntasacha idir riachtanais na Comhairle Múinteoireachta agus cáilíochtaí iarratasóra, féadfar é nó í a chlárú le coinníollacha agus éileamh air nó uirthi aghaidh a thabhairt ar aon easpaí (coinníollacha) laistigh de thréimhse shonraithe nach faide ná trí bliana. Le linn na tréimhse seo beidh sé nó sí incháilithe le glacadh le poist mhúinteoireachta agus tuarastal a fháil ó chistí an Stáit.

6. Sa chás go gcinneann Painéal na nIarratas Iar-bhunscoile gan iarratas ar chlárú a cheadú nó nuair a chuirtear coinníollacha clárúcháin i bhfeidhm, is féidir le hiarratasóirí athbhreithniú ar chinneadh a iarraidh ó Ghrúpa Athbhreithnithe Clárúcháin na Comhairle.

Sa chás go ndéanann Grúpa Athbhreithnithe Clárúcháin na Comhairle cinneadh, tar éis athbhreithniú a dhéanamh, tacú leis an gcinneadh bunaidh, is féidir leis an iarratasóir iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt an cinneadh sin a chur ar neamhní laistigh de 21 lá. 

7. Tagann an Chomhairle Mhúinteoireachta faoi scáth an Achta Ombudsman (Leasú) 2012. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

*Baineann an téarma ‘cáilithe go hiomlán lasmuigh d’Éirinn’ le hiarratasóirí a bhain cáilíocht san oideachas tosaigh múinteoirí amach lasmuigh d’Éirinn. I gcásanna áirithe d’fhéadfadh staidéar ag leibhéal fochéime a bheith déanta ag na hiarratasóirí sin in Éirinn.

**Is iad seo a leanas Ballstáit an AE/LEE: An Ríocht Aontaithe (Sasana, Albain, An Bhreatain Bheag agus Tuaisceart Éireann), an Íoslainn, an Fhionlainn, an Danmhairg, an Ísiltír, Lucsamburg, an Phortaingéil, an Fhrainc, an Ghréig, Poblacht na Seice, an Chipir, an Liotuáin, Málta, an tSlóivéin, an Bhulgáir, an Iorua, an tSualainn, an Ghearmáin, an Bheilg, an Ostair, an Spáinn, an Iodáil, Lichtinstéin, an Eastóin, an Laitvia, an Ungáir, an Pholainn, an tSlóvaic, an Rómáin, an Chróit.

Breisoideachas

Ní mór d'iarratasóirí atá ag iarraidh clárú mar mhúinteoir in earnáil an Bhreisoideachais na riachtanais mar a leagtar amach i mBealach 3 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016 a shásamh (béarla). 

Príomhchoinníollacha Chun Bheith curtha leis an gClár

Cáilíochtaí

Fianaise Carachtair – lena n-áirítear Grinnfhiosrúchán (éigeantach).

Próiseas Iarratais

Ba chóir do mhúinteoirí úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais REG-01 chun clárú.

Ní mór iad seo a leanas a bheith in éineacht le foirmeacha iarratais comhlánaithe:

• cóipeanna deimhnithe de thras-scríbhinní

• fianaise dhoiciméadach eile (féach an fhoirm iarratais)

• táille chlárúcháin €90

Ba chóir d'iarratasóirí a chinntiú go bhfuil an fhoirm iarratais comhlánaithe go hiomlán sula ndéantar í a chur ar aghaidh, trí thagairt do na Nótaí Treorach agus don seicliosta atá ar an bhfoirm. Nuair a bheidh d'iarratas faighte againn, scrúdóidh foireann na Comhairle Múinteoireachta é lena chinntiú go bhfuil sé comhlánaithe go hiomlán agus go bhfuil gach cáipéisíocht atá de dhíth ann. Nuair nach amhlaidh an cás, déantar teagmháil leis an iarratasóir agus iarrtar orthu an cháipéisíocht nach bhfuil ann a sheoladh ar aghaidh nó aon chodanna den fhoirm nach bhfuil comhlánaithe a líonadh isteach.

• Cliceáil anseo d'Fhoirm Iarratais REG-01 agus do na Nótaí Treorach

Cáilithe Lasmuigh d'Éirinn (Lasmuigh den AE)

Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí a cháiligh lasmuigh den AE/LEE agus a mheastar atá cáilithe go hiomlán* ina dtír dhúchais. Déanfar gach iarratas a mheas as féin.

Beidh cáilíocht aitheanta san oideachas múinteoirí bainte amach ag múinteoir atá cáilithe go hiomlán chomh maith le clár ionduchtúcháin agus beidh sé nó sí in ann litir oifigiúil a sholáthar ón Údarás Inniúil nó ón Aireacht Oideachais ina dtír dhúchais ina ndearbhaítear go bhfuil sé nó sí aitheanta mar mhúinteoir iomlán-cháilithe sa tír sin.

Fógra Tábhachtach - Nuashonrú i dtaca le measúnú ar cháilíochtai oideachais do mhúinteoirí a fuarthas lasmuigh d'Éirinn

Mar údárás inniúil don aitheantas ar cháilíochtaí oideachais do mhúinteoirí a fuarthas i mBallstáit AE/LEE i gcomhréir le Treoir AE 2013/55/AE agus stáit lasmuigh den AE/LEE, d'fhógair an Chomhairle Mhúinteoireachta an fógra seo (béarla) sa bhliain 2013 chun béim a leagan ar an scéal go mbeadh feidhm le riachtanais nuashonraithe na Comhairle do chláir oiliúna tosaigh múinteoirí  ar gach duine ag tosú ar chláir oiliúna tosaigh múinteoirí lasmuigh den Stát ón 1 Eanáir 2014.

Foilsíodh na riachtanais nuashonraithe do chláir oiliúna tosaigh múinteoirí creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta sa treoir Oideachas Tosaigh Múinteoirí Critéir agus Treoirlínte do Sholáthraithe Cláir in 2011.

Tá córas nuashonraithe do mheasúnú ar cháilíochtaí á fhorbairt ag an gComhairle, lena n-áirítear raon de roghanna trialacha inniúlacha agus tréimhsí glactha, d'fhonn na riachtanais nuashonraithe OTM a chur san áireamh. Meastar go mbeidh an córas nuashonraithe seo ar bun sa bhliain 2018/ go luath 2019. Idir an dá linn, tá a córas reatha a choinneáil ag an gComhairle le linn na hidirthréimhse.

An Riachtanas Béarla

Ón 01 Deireadh Fómhair 2018 ar aghaidh, beidh ar iarratasóirí ar chlárú a bhfuil cáilíochtaí acu ó thíortha lasmuigh d’Éirinn an Chomhairle Mhúinteoireachta a shásamh go bhfuil a ndóthain cur amach ar an mBéarla acu don chumarsáid éifeachtach. Cliceáil anseo le do thoil le haghaidh eolas faoi na riachtanais.

Bunoideachas

Sa chás go bhfuil cáilíocht sa bhunmhúinteoireacht a bronnadh lasmuigh den AE/LEE ag iarratasóir ar chlárú agus go meastar iad a bheith cáilithe go hiomlán* ina dtír dhúchais, ní mór go ndéanfaidh an Chomhairle a cháilíochtaí nó a cáilíochtaí a mheas lena chinntiú go gcomhlíonann siad na critéir atá leagtha amach i Rialachán a Dó de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016 (béarla). Ina theannta sin, ní mór go mbeidh na cáilíochtaí de chaighdeán inchomparáide leis na cáilíochtaí oideachais bunmhúinteoirí atá aitheanta cheana in Éirinn.

(Féach ar an Fógra Tábhachtach (béarla) maidir le measúnú ar chailíochtaí oideachais do mhúinteoirí).

Féadfar clárú a cheadú faoi réir choinníollacha, go dtí go réiteofar aon easpaí (e.g. easpa cáilíochtaí agus/nó Riachtanas na Gaeilge). 

Ní féidir iarratais a phróiseáil gan bunleagan ráiteas lena ndearbhaítear go bhfuil múinteoir cáilithe ón údarás inniúil sa bhallstát inar aithníodh an cháilíocht.

Próiseas Iarratais 

1. Ba chóir d’iarratasóirí a cháiligh lasmuigh d’Éirinn ach laistigh den AE/LEE, agus ar mian leo clárú mar mhúinteoir bunscoile, iarratas a dhéanamh trí foirm iarratais PRQA-01 (béarla) a sheoladh isteach.

Ní mór an méid seo a leanas a sheoladh isteach in éineacht le foirmeacha iarratais:

 • bunleaganacha tras-scríbhinní agus lámhleabhair chúrsaí
 • cruthúnas aitheantais
 • fianaise dhoiciméadach eile (féach an fhoirm iarratais)
 • an táille chuí (féach an fhoirm iarratais).

Moltar d’iarratasóirí cinnte a dhéanamh go bhfuil an fhoirm comhlánaithe go hiomlán sula seolfar isteach í, trí úsáid a bhaint as an seicliosta atá san áireamh le gach foirm.

2. Déanann foireann na Comhairle Múinteoireachta an t-iarratas a scrúdú lena chinntiú go bhfuil sé comhlánaithe go hiomlán agus gur seoladh isteach na doiciméid riachtanacha go léir. Sa chás nach bhfuil sé seo déanta, déantar teagmháil leis an iarratasóir agus iarrtar air nó uirthi aon doiciméid atá fágtha ar lár a sheoladh isteach nó aon chodanna den fhoirm nach bhfuil comhlánaithe a líonadh isteach.

3. Nuair atá an t-iarratas comhlánaithe, féadfar é a chur ar aghaidh chuig measúnóir seachtrach. Is ó na Coláistí Oideachais in Éirinn a roghnaítear na measúnóirí i dtaca le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí bunmhúinteoireachta.

4. Déanfaidh Painéal na nIarratas Bunscoile moltaí an mheasúnóra a athbhreithniú.

5. Sa chás go molann an measúnóir nach n-aithneofaí na cáilíochtaí, is féidir leis an iarratasóir tuilleadh eolais a chur ar fáil chun tacú leis an iarratas. Déanfaidh an measúnóir é sin a athbhreithniú as an nua.

6. Féadfaidh Painéal na nIarratas Bunscoile:

 • tacú le moladh an mheasúnóra
 • moladh an mheasúnóra a dhiúltú
 • cinneadh a chur siar, go dtí go bhfaighfear tuilleadh eolais nó soiléiriú on measúnóir nó ón iarratasóir.

7. Sa chás go gcomhlíonann na cáilíochtaí na riachtanais chlárúcháin, leanfar ar aghaidh le próiseáil an iarratais de réir Alt 31(5) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Déanfar an t-iarratas a mheas ag féachaint dóibh seo a leanas:

8. Sa chás go gcinneann Painéal na nIarratas Bunscoile gan na cáilíochtaí a aithint, is féidir le hiarratasóirí athbhreithniú ar chinneadh a iarraidh ó Ghrúpa Athbhreithnithe Choiste Clárúcháin na Comhairle.

Sa chás go ndéanann Grúpa Athbhreithnithe Choiste Clárúcháin na Comhairle cinneadh, tar éis athbhreithniú a dhéanamh, gan cáilíochtaí an iarratasóra a aithint, is féidir leis an iarratasóir an cinneadh sin a achomharc os comhair na hArd-Chúirte laistigh de 21 lá.

Foirm Iarratais

Beidh cáilíocht aitheanta san oideachas múinteoirí bainte amach ag múinteoir atá cáilithe go hiomlán chomh maith le clár ionduchtúcháin agus beidh sé nó sí in ann litir oifigiúil a sholáthar ón Údarás Inniúil nó ón Aireacht Oideachais ina dtír dhúchais ina ndearbhaítear go bhfuil sé nó sí aitheanta mar mhúinteoir iomlán-cháilithe sa tír sin.

Iar-bhunoideachas

Sa chás go bhfuil cáilíochtaí a bronnadh lasmuigh den AE/LEE ag iarratasóir ar chlárú, ní mór don Chomhairle a cháilíochtaí nó a cáilíochtaí a mheas lena chinntiú go bhfuil siad inchomparáide le critéir chlárúcháin (béarla) iar-bhunscoile in Éirinn. De réir Rialachán a Ceathair de na riachtanais sin ní mór go mbeidh seo a leanas ag iarratasóirí ar chlárú bunscoile:

 • Céim Onórach Bhaitsiléara (Leibhéal CNC 8) nó a coibhéis, le trí bliana ar a laghad de staidéar lán-aimseartha nó a choibhéis (180 creidiúint ECTS), agus atá, i dtuairim na Comhairle Múinteoireachta, oiriúnach chun aon ábhar curaclam amháin ar a laghad a theagasc ag an leibhéal iar-bhunscoile.

AGUS

 • Cáilíocht cheadaithe san oideachas tosaigh múinteoirí atá dírithe ar an gcéad bhliain go dtí an séú bliain (mic léinn idir 12 bhliain go 18 mbliana de ghnáth), ina gcomhcheanglaítear bonnstaidéir, staidéir ghairmiúla agus socrúchán scoile. (Le héifeacht ó Mheán Fómhair 2014, déanfar cláir iarchéime d’oideachas tosaigh múinteoirí a shíneadh go dhá bhliain de staidéar lán-aimseartha nó 120 creidiúint ECTS. Éileofar ar iarratasóirí a chuireann tús le clár oideachais tosaigh múinteoirí tar éis an 1 Eanáir 2014 na riachtanais nua seo a chomhlíonadh.)

 • Cáilíocht chéime chomhthráthach san oideachas múinteorí iar-bhunscoile (e.g. Baitsiléir Oideachais) a chomhcheanglaíonn staidéar ar aon ábhar curaclaim nó níos mó le hoideachas múinteoirí. (Le héifeacht ó Mheán Fómhair 2014, ní mór go mbeidh creidiúintí nach lú ná coibhéis 240 creidiúint ECTS (nó 480 CATS) ag cáilíochtaí comhthráthacha san oideachas múinteoirí a cheadaíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta. Éileofar ar iarratasóirí a chuireann tús le clár comhthráthach san oideachas múinteoirí tar éis an 1 Eanáir 2014 na riachtanais nua seo a chomhlíonadh)

Próiseas Iarratais

Ní mór go seolfar bunleagan (nó cóip dheimhnithe) de ráiteas ó údarás ainmnithe, e.g. aireacht oideachais, comhlacht clárúcháin/ceadúnaithe múinteoirí, ina ndearbhaítear gur múinteoir é nó í an t-iarratasóir atá aitheanta/cláraithe go hiomlán ina stát dhúchais, in éineacht le haon iarratas ar chlárú ó mhúinteoirí a cháiligh thar lear.

1. Ba chóir d’iarratasóirí a cháiligh lasmuigh de thíortha an AE/LEE agus a chomhlíonann na riachtanais thuas Foirm Iarratais PPR-01 a chomhlánú agus a sheoladh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta in éineacht leis an méid seo a leanas: 

 • cóipeanna deimhnithe de thras-scríbhinní scrúduithe agus lámhleabhair chúrsaí
 • cruthúnas aitheantais, e.g. cóip dheimhnithe de theastas breithe nó de phas
 • fianaise dhoiciméadach eile (féach an fhoirm iarratais)
 • an táille chuí (féach an fhoirm iarratais).

2. Ba chóir iarratais a chomhlánú go hiomlán. Mura bhfuil an fhoirm comhlánaithe go hiomlán nó má tá doiciméid fágtha ar lár, déantar teagmháil leis an iarratasóir agus iarrtar air nó uirthi aon doiciméid atá fágtha ar lár a sheoladh isteach nó aon chodanna den fhoirm nach bhfuil comhlánaithe a líonadh isteach.

3. Nuair atá foirm chomhlánaithe agus gach doiciméad taca faighte, féadfar an t-iarratas a sheoladh chuig measúnóir seachtrach.

4. Déanfaidh Painéal na nIarratas Iar-bhunscoile moltaí an mheasúnóra a athbhreithniú, agus is féidir leis an bPainéal:

 • Tacú le moladh an mheasúnóra
 • Moladh an mheasúnóra a dhiúltú, nó
 • Cinneadh a chur siar, go dtí go bhfaighfear tuilleadh eolais nó soiléiriú ón mheasúnóir nó ón iarratasóir.

5. Leanfar ar aghaidh le próiseáil an iarratais de réir Alt 31(5) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Déanfar an t-iarratas a mheas ag féachaint dóibh seo a leanas:

Sa chás go bhfuil difríochtaí suntasacha idir riachtanais na Comhairle Múinteoireachta agus cáilíochtaí iarratasóra, féadfar é nó í a chlárú le coinníollacha agus éileamh air nó uirthi aghaidh a thabhairt ar aon easpaí (coinníollacha) laistigh de thréimhse shonraithe nach faide ná trí bliana. Le linn na tréimhse seo beidh sé nó sí incháilithe le glacadh le poist mhúinteoireachta agus tuarastal a fháil ó chistí an Stáit.

6. Sa chás go gcinneann Painéal na nIarratas Iar-bhunscoile gan iarratas ar chlárú a cheadú nó nuair a chuirtear coinníollacha clárúcháin i bhfeidhm, is féidir le hiarratasóirí athbhreithniú ar chinneadh a iarraidh ó Ghrúpa Athbhreithnithe Clárúcháin na Comhairle.

Sa chás go ndéanann Grúpa Athbhreithnithe Clárúcháin na Comhairle cinneadh, tar éis athbhreithniú a dhéanamh, tacú leis an gcinneadh bunaidh, is féidir leis an iarratasóir iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt an cinneadh sin a chur ar neamhní laistigh de 21 lá.

7. Tagann an Chomhairle Mhúinteoireachta faoi scáth an Achta Ombudsman (Leasú) 2012. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

* Baineann an téarma ‘cáilithe go hiomlán lasmuigh d’Éirinn’ le hiarratasóirí a bhain cáilíocht san oideachas tosaigh múinteoirí amach lasmuigh d’Éirinn. I gcásanna áirithe d’fhéadfadh staidéar ag leibhéal fochéime a bheith déanta ag na hiarratasóirí sin in Éirinn.

Breisoideachas

Ní mór d'iarratasóirí atá ag iarraidh clárú mar mhúinteoir in earnáil an Bhreisoideachais na riachtanais mar a leagtar amach i mBealach 3 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016 a shásamh (béarla). 

Príomhchoinníollacha Chun Bheith curtha leis an gClár

Cáilíochtaí

Fianaise Carachtair – lena n-áirítear Grinnfhiosrúchán (éigeantach).

Próiseas Iarratais

Ba chóir do mhúinteoirí úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais REG-01 chun clárú.

Ní mór iad seo a leanas a bheith in éineacht le foirmeacha iarratais comhlánaithe:

• cóipeanna deimhnithe de thras-scríbhinní

• fianaise dhoiciméadach eile (féach an fhoirm iarratais)

• táille chlárúcháin €90

Ba chóir d'iarratasóirí a chinntiú go bhfuil an fhoirm iarratais comhlánaithe go hiomlán sula ndéantar í a chur ar aghaidh, trí thagairt do na Nótaí Treorach agus don seicliosta atá ar an bhfoirm. Nuair a bheidh d'iarratas faighte againn, scrúdóidh foireann na Comhairle Múinteoireachta é lena chinntiú go bhfuil sé comhlánaithe go hiomlán agus go bhfuil gach cáipéisíocht atá de dhíth ann. Nuair nach amhlaidh an cás, déantar teagmháil leis an iarratasóir agus iarrtar orthu an cháipéisíocht nach bhfuil ann a sheoladh ar aghaidh nó aon chodanna den fhoirm nach bhfuil comhlánaithe a líonadh isteach.

• Cliceáil anseo d'Fhoirm Iarratais REG-01 agus do na Nótaí Treorach

Clarú agus Treoir 2005/36/CE ón AE

Réamhrá

Baineann Treoir 2005/36/CE ón AE (béarla) le hAitheantas Frithpháirteach a thabhairt do Cháilíochtaí i mBallstáít an AE agus déantar foráíl ann do shaoirse gluaiseachta augs aitheantas do ghiarmithe atá cáilithe go hiomlán laistigh de Bhallstáit an AE.

Faoi théarmaí an Treorach, ní mheastar go bhfuil múinteoir cáilithe go hiomlán (i gcomhréir leis an Treoir) go dtí go mbeidh an clár Oideachais Tosaigh Múinteoirí curtha i gcrích aige nó aice chomh maith le haon tréímhse cleachtais iar-cháilíochta atá riachtanach sa Stát inar cháiligh sé/sí. De ghnáth tugtar an bhliain inoduchtúcháin/promhaidh ar seo nó, in earnáil Iar-bhunscoile na hÉireann, FIC (Fostaíocht Iar-cháílíochta). Mar sin de, ní mheastar múíteoir nach bhfuil cheadiathe ionduchtúcháin/promhaidh curtha i gcrích aige nó aici a bheith cáilithe go hiomlán agus níl an duine sin i dteideal tairbhe a bhaint as an Treoir.

Frithaitheantas do mhúinteoirí a cháíligh in Éirinn

Baineann na buntáistí frithaitheantais dá bhforáiltear sa Treoir le múinteoirí a cháíligh in Éirinn sa mhéíd is go n-aithenoidh (agus go gcláróidh. Comhairlí Múinteoireachta Thuaisceart Éireann, Shasana, na hAlban nó na Breataine Bige agus Bhallstáit eile an AE iad, fad is atá said cláraithe go hiomlán (i.e. gan choinníollacha) in Éirinn. Ar an taobh eile den scéal, ní féidir le múinteoir atá cláraithe le coinníollacha (e.g. FIC nó Promhadh) tairbhe a bhaint as forálacha na Treorach agus ní féidir iad a chlárú i mBallstát AE eile.

Polasaí clárúcháin na Comhairle Múinteoireachta á chur i gcomhréir go hiomlán leis an Treoir

I mí na Bealtaine 2010, d'fhoilsigh an Chomhairle Mhúinteoireachta fógra ar a suíomh gréasáín agus as leathanach logála an GTTR (Graduate Teacher Training Registry) maidir leis an athrú ar an bpolasaí i ndáil le hiarratais faoin Teoir. Déanann gach múinteoir atá ag cur isteach ar chláir oideachais múinteoirí sa RA a hiarratais faoin Treoir. Déanann gach múínteoir atá ag cur isteach ar chláir oideachais múinteoirí sa RA a iarratas nó a hiarratais a chur isteach tríd an GTTR. Tá feidhm ag an pbolasaí le gach duine a chuireann tús le cáilíocht oideachais múinteoirí i mBallstát eile den AE tar éís on 01 Eanáir, 2011. Clicéail anseo leis an bhfógra a fheiceáil.

Frithaitheantas do mhúinteoirí a cháilíonn i mBallstáit eile den AE.

Má thaistilíonn duine chuig Ballstát eile chun cáilíocht san oideachas múinteoirí  a bhaint amach (le dáta tosaigh tar éis an 01 Eanáír, 2011) agus má thagann an duine sin ar ais gan an bhliain ionduchtúcháin a chríochnú (i.e. gan a bheith measta mar mhúinteoir iomlán-cháílithe sa Ballstát sin), ní féidir leis an gComhairle an duine sin a chlárú faoi théármaí na Treorach AE mar mhúíteoir unscoile nó iar-bhunscoile mar nach meastar é nó í a behith cáilithe go hiomlán sa Bhallstát inar bronnadh an cháilíocht.

Mar sin de, molann an Chomhairle do dhaoine dá leithéíd sin an bhliain ionduchtúcháin a chríochnú  sa tír inar bronnadh an cháilíocht mhúinteoireachta sula ndéanann siad iarratas ar chlárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta in Éirinn. Beidh na daoine sin in ann tairbhe a bhaint ansin as forálacht na Treorach agus beidh siad cláraithe laistigh de na hachair ama atá leaghta amach sa Treoir.