Do chlárú a nuashonrú mar Mhúinteoir Nuacháilithe (MNC) in Éirinn

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach ndéanfar do chlárú a nuashonrú go huathoibríoch nuair a chuireann tú do cháilíocht oideachas múinteoirí i gcrích. D'fhorbair an Chomhairle Mhúinteoireachta próiseas iarratais "mear" cuíchóirithe do mhic léinn oideachas múinteoirí sa bhliain deiridh ar mian leo clárú leis an gComhairle. Beidh ort cuid den phróiseas seo a chur i gcrích chun do chlárú a nuashonrú le do Bhealach nua (Bealach 1 Bunscoil, Bealach 2 Iarbhunscoil, Bealach 4 Eile) a chur san áireamh.

Buaileann ionadaí ón gComhairle Mhúinteoireachta (go pearsanta nó ar líne) le mic léinn sa bhliain deiridh i ngach coláiste nó ollscoil ina bhfuil clár oideachas múinteoirí á chur ar fáil. Is é aidhm na gcuairteanna seo ná breac-chuntas a thabhairt ar ról agus feidhmeanna na Comhairle Múinteoireachta, chun eolas a chur ar fáil faoin bpróiseas cláraithe agus Grinnfhiosraithe, agus chun na foirmeacha a scaipeadh atá de dhíth le tús a chur leis an bpróiseas cláraithe.

Le próiseas simplí agus éasca a chinntiú chun do chlárú a nuashonrú, ní mór na céimeanna seo a leanas a chur i gcrích.

1. Foirm Toilithe le Sonraí agus Torthaí Cáilíochta Mic Léinn a Aistriú ón gColáiste/ Ollscoil go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta

Lorgaíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta sonraí mic léinn ó na coláistí agus ollscoileanna leis an bpróiseas cláraithe a éascú agus a shimpliú. Is iad na sonraí atá á lorg ná ainm, seoladh, dáta breithe, inscne, uimhir PSP, teideal na cáilíochta agus eolas faoin ngrád deiridh. Ionas go mbeidh na coláistí agus ollscoileanna in ann na sonraí seo a aistriú go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta, iarrtar ort an fhoirm toilithe a chomhlánú agus údarás a thabhairt don choláiste nó don ollscoil do shonraí teagmhála agus torthaí scrúdaithe a aistriú go dtí an Chomhairle. Ba chóir an fhoirm seo a chomhlánú agus a chur ar ais go dtí Oifig an Chláraitheora/ an duine ainmnithe i Roinn an Oideachais a choláiste nó san ollscoil.

Moltar duit a chinntiú le do choláiste/ ollscoil go bhfuil sé/ sí ar an eolas faoin áit ina mbeidh tú i do chónaí i rith an tsamhraidh (Meitheamh/Iúil/Lúnasa) mar beidh an Chomhairle ag scríobh chugat.

Ní féidir leis an gColáiste/ Ollscoil do shonraí a aistriú go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta ach amháin nuair a fhaigheann sé/sí foirm Toilithe chomhlánaithe. Ní eiseoidh an Chomhairle foirm Iarratais ar Chlárú an MNC don phróiseas mear ach amháin chucu siúd a chuir an chéim seo i gcrích. Mura gcuireann tú isteach foirm toilithe chuig an gColáiste/ Ollscoil chun cead a thabhairt leis na sonraí seo a aistriú, beidh ort iarratas a dhéanamh ar chlárú ag baint úsáid as an ngnáthfhoirm iarratais ar chlárú agus na tras-scríbhinní cáilíochta uile agus cruthúnas aitheantais a chur ar fáil.

2. Foirm Iarratais ar Chlárú an MNC

Ar an gcoinníoll go gcuireann tú Foirm Toilithe chomhlánaithe (Céim 1) isteach chuig do choláiste/ollscoil, nuair a chuireann tú do chlár oideachas múinteoirí i gcrích aistreoidh do choláiste/ollscoil do shonraí go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta.

Tá sonraí curtha isteach san fhoirm iarratais ar chlárú an MNC roimh ré agus curtha chuig do sheoladh (mar atá curtha ar fáil ag do choláiste/ollscoil). Mura ndéanfar do shonraí a aistriú ó do choláiste/ollscoil (clúdaíonn sé seo scrúduithe breise), ní bhfaighidh tú Foirm Iarratais ar chlárú an MNC agus beidh ort an ghnáthfhoirm iarratais ar chlárú a chomhlánú le do chlárú a nuashonrú.

Iarrtar ort Foirm Iarratais ar Chlárú an MNC a chomhlánú, a bheith sínithe agus stampa a chur uirithi san áit léirithe, agus b'fhéidir go mbeidh ort doiciméid bhreise (tras-scríbhinní) a chur ar fáil mar atá liostaithe ar an bhfoirm iarratais. Cuir an fhoirm chomhlánaithe ar ais go dtí an Chomhairle sa chlúdach réamhíoctha atá curtha ar fáil.

Tabhair faoi deara le do thoil: De ghnáth bronntar clárú le coinníollacha ar Mhúinteoirí Nuacháilithe go dtí go n-éiríonn leo na riachtanais cleachtaidh ghairmiúil iarchéime uile a chur i gcrích.

Nótaí Tábhachtacha:

  • Mura gcoinníonn tú do chlárú (e.g. ní íocann tú do tháille athnuachana agus dá bhrí sin imíonn do chlárú as feidhm), beidh ort an próiseas iarratais iomlán mar "MNC Bunscoile/Iarbhunscoile/Montessori - nach bhfuil cláraithe faoi láthair" - a chur i gcrích. Féach Conas a Chláraím le haghaidh sonraí iomlána.
  • Más múinteoir cláraithe tú, ní chaithfidh tú an táille chlárúcháin €90 a íoc, Teistiméireacht Charachtair a chur i gcrích, nó an próiseas Grinnfhiosraithe a chur i gcrích arís chun críche clárúcháin. B'fhéidir go n-iarrfaidh fostóir ort Grinnfhiosrú suas chun dáta a chomhlánú chun críche fostaíochta. Tá Treoir le hIarratas a dhéanamh ar Ghrinnfhiosrú ar fáil.