Fógra Tábhachtach

Fógra Tábhachtach dóibh siúd atá ag tosú Cáilíochta Oideachais Múinteoirí lasmuigh d’Éirinn ó 2011 ar aghaidh

Nósanna imeachta leasaithe um chlárú múinteoirí faoi Threoir na Comhairle 2005/36/CE (Tíortha LEE) in Éirinn

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an t-údarás ainmnithe don aitheantas ar cháilíochtaí múinteoireachta faoi Threoir na Comhairle 2005/36/CE[1] in Éirinn. Lena chinntiú go gcomhlíontar Rialacháin Clárúcháin[2] agus Treoir na Comhairle a foilsíodh le déanaí, is mian leis an gComhairle na nósanna imeachta a chur in iúl maidir leis an measúnú ar cháilíochtaí múinteoireachta atá ag teacht le téarmaí na Treorach.

Caithfidh daoine ar mian leo cur isteach ar chlárú faoi théarmaí na Treorach a bheith aitheanta/cláraithe go hiomlán mar mhúinteoirí i mBallstát LEE eile[3] agus teastas dá réir a sholáthar nuair a bhíonn siad ag clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta in Éirinn.

Ciallaíonn sé seo, i gcleachtas, go gcaithfidh daoine a bheidh ag tosú ar cháilíocht oideachais i mBallstát eile den LEE ó 01/01/2011 ar aghaidh aon tréimhse iarcháilíochta sa chleachtas gairmiúil (e.g. M.N.C. nó bliain Ionduchtúcháin) a chomhlíonadh agus a bheith aitheanta/cáilithe go hiomlán faoi théarmaí Threoir 2005/36/CE ag údarás ainmnithe an Bhallstáit sin sula lorgaítear clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta in Éirinn. 

Ní dhéanann an t-uasdhátú seo aon athrú ar na socruithe atá ann cheana dóibh siúd a chuir tús le cáilíocht mhúinteoireachta lasmuigh d’Éireann roimh 31/12/2010.

[1] Cuidíonn an Treoir Eorpach 2005/36/CE le gluaiseacht trí éileamh ar Bhaillstát breithniú a dhéanamh ar na cáilíochtaí atá faighte in áiteanna eile sa Chomhphobal chun rochtain a cheadú chuig gairm rialaithe ina limistéir. Tá fáil ar an Treoir ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ag http://ec.europa.eu/

[2] Tá na Rialacháin [Clárúchán] 2009 ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle Múinteoireachta ag www.teachingcouncil.ie

 [3] Seiceáil, le do thoil, leis an údarás ainmnithe de Bhallstát an LEE ina bhfuil an cháiliocht oideachais múinteoirí á soláthar, maidir leis na riachtanais don chlárúchan a shásaíonn na tearmaí i dTreoir na Comhairle 2005/36/CE. De ghnáth, is é an t-údarás ainmnithe ná an Chomhairle Mhúinteoireachta Ginearálta nó an Aireacht Oideachais sa Bhallstát.