Múinteoirí Nua-cháilithe (MNCanna) in Éirinn

D'fhorbair an Chomhairle Mhúinteoireachta próiseas iarratais "mear" cuíchóirithe do mhic léinn oideachas múinteoirí sa bhliain deiridh ar mian leo clárú leis an gComhairle. Feidhmíonn sé mar seo a leanas:

Buaileann ionadaí ón gComhairle Mhúinteoireachta (go pearsanta nó ar line) le mic léinn sa bhliain deiridh I ngach coláiste nó ollscoil ina bhfuil clár oideachas múinteoirí á chur ar fáil. Is é aidhm na gcuairteanna seo ná breac-chuntas a thabhairt ar ról agus feidhmeanna na Comhairle Múinteoireachta, chun eolas a chur ar fáil faoin bpróiseas cláraithe agus Grinnfhiosraithe, agus chun na foirmeacha a scaipeadh atá de dhíth le tús a chur leis an bpróiseas cláraithe.

Sular féidir leat tús a chur le múineadh a dhéanamh i scoil aitheanta, nó tuarastal a fháil ó chistí an Stáit, ní mór duit bheith cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Do mhic léinn sa bhliain deiridh, tosaíonn an próiseas sula gcríochnaíonn tú do scrúdaithe sa bhliain deiridh. Le próiseas simplí agus éasca a chinntiú chun do chlárú a nuashonrú, ní mór na céimeanna seo a leanas a chur i gcrích.

1. Foirm Toilithe le Sonraí agus Torthaí Cáilíochta Mic Léinn a Aistriú ón gColáiste/ Ollscoil go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta

Lorgaíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta sonraí mic léinn ó na coláistí agus ollscoileanna leis an bpróiseas cláraithe a éascú agus a shimpliú. Is iad na sonraí atá á lorg ná ainm, seoladh, dáta breithe, inscne, uimhir PSP, teideal na cáilíochta agus eolas faoin ngrád deiridh. Ionas go mbeidh na coláistí agus ollscoileanna in ann na sonraí seo a aistriú go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta, ollscoileanna in ann na sonraí seo a aistriú go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta, iarrtar ort an fhoirm toilithe a chomhlánú agus údarás a thabhairt don choláiste nó don ollscoil do shonraí teagmhála agus torthaí scrúdaithe a aistriú go dtí an Chomhairle. Ba chóir an fhoirm seo a chomhlánú agus a chur ar ais go dtí Oifig an Chláraitheora/ an duine ainmnithe i Roinn an Oideachais sa choláiste nó san ollscoil.

Moltar duit a chinntiú le do choláiste/ ollscoil go bhfuil sé/sí ar an eolas faoin áit ina mbeidh tú i do chónaí i rith an tsamhraidh (Meitheamh/Iúil/Lúnasa) mar beidh an Chomhairle ag scríobh chugat maidir leis an bpróiseas cláraithe.

Ní féidir leis an gColáiste/ Ollscoil do shonraí a aistriú go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta ach amháin nuair a fhaigheann sé/sí foirm Toilithe chomhlánaithe. Ní eiseoidh an Chomhairle foirm Iarratais ar Chlárú an MNC don phróiseas mear ach amháin chucu siúd a chuir an chéim seo i gcrích. Mura gcuireann tú isteach foirm toilithe chuig an gColáiste/ Ollscoil chun cead a thabhairt leis na sonraí seo a aistriú, beidh ort iarratas a dhéanamh ar chlárú ag baint úsáid as an ngnáthfhoirm iarratais ar chlárú agus na tras-scríbhinní cáilíochta uile agus cruthúnas aitheantais a chur ar fáil.

 2. Iarrtas ar Ghrinnfhiosrú

Is riachtanas é faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 (Acht BNG) go gcaithfidh an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (BNG) grinnfhiosrú a dhéanamh ar gach duine a bhíonn ag obair le leanaí agus le daoine soghonta. Is comhlacht údaraithe í an Chomhairle Mhúinteoireachta leis an ngrinnfhiosrú a riar do mhúinteoirí in Éirinn agus caithfidh sí measúnú a dhéanamh ar nochtadh grinnfhiosrúcháin chun críche cláraithe. Cliceáil anseo le haghaidh treorach chun iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrú.

Moltar duit an próiseas Grinnfhiosrúcháin a chur i gcrích nuair atá tú sa bhliain deiridh de do chuid staidéar, tamall maith roimh do scrúdaithe deiridh. Moltar é seo a dhéanamh chun aon mhoill neamhriachtanach le d'iarratas a sheachaint.

3. Foirm um Theistiméireacht Charachtair

Faoi na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2015, ceann amháin de na riachtanais le bheith curtha ar Chlár na Múinteoirí ná teistiméireacht charachtair shásúil. Lorgaíonn an Chomhairle teistiméireacht charachtair tríd an bpróiseas Grinnfhiosrúcháin (mar a bhfuil cur síos déanta air sa chuid roimhe seo) agus tríd an bhFoirm um Theistiméireacht Charachtair a chur i gcrích.

Ní mór an Fhoirm um Theistiméireacht Charachtair a bheith comhlánaithe ag duine a bhfuil freagracht scoile/acadúil air/uirthi, a bhfuil aithne aige/aici ort ar feadh bliain acadúil amháin ar a laghad sna cúig bliana seo a chuaigh thart agus a cheapann go bhfuil carachtar oiriúnach agat do ghairm na múinteoireachta.

Sna blianta a chuaigh thart, bhí deacrachtaí ag MNCanna duine oiriúnach a fháil leis an gcuid seo den fhoirm a chomhlánú agus múinteoirí cláraithe, príomhoidí agus foireann coláiste ar shaoire an tsamhraidh. Chun an fhadhb seo a réiteach, moltar go ndéantar iad seo a leanas leis an bhFoirm um Theistiméireacht Charachtair:

  • go ndéantar í a chur i gcrích sula ndéanann tú do scrúdaithe deiridh agus,
  • go ndéantar é a choinneáil agus a chur isteach in éineacht le d'iarratas ar chlárú a eisítear chugat i míonna an tsamhraidh.

4. Foirm Iarratais ar Chlárú an MNC

Ar an gcoinníoll go gcuireann tú Foirm Toilithe chomhlánaithe (Céim 1) isteach chuig do choláiste/ scoil, nuair a chuireann tú do chlár oideachas múinteoirí i gcrích aistreoidh do choláiste/ ollscoil do shonraí go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta.

Tá sonraí curtha isteach san fhoirm iarratais ar chlárú an MNC roimh ré agus curtha chuig do sheoladh (mar atá curtha ar fáil ag do choláiste/ ollscoil). Mura ndéantar do shonraí a aistriú ó do choláiste/ ollscoil (clúdaíonn sé seo scrúdaithe breise), ní bhfaighidh tú Foirm Iarratais ar chlárú an MNC agus beidh ort ghnáthfhoirm iarratais ar chlárú a chomhlánú.

Iarrtar ort Foirm Iarratais ar Chlárú an MNC a chomhlánú, a bheith sínithe agus stampa a chur uirthi san áit léirithe, agus b'fhéidir go mbeidh ort doiciméid bhreise (tras-scríbhinní) a chur ar fáil mar atá liostaithe ar an bhfoirm iarratais. Cuir isteach d'Fhoirm um Theistiméireacht Charachtair chomhlánaithe (Céim 2) agus cuir iad ar ais go dtí an Chomhairle sa chlúdach réamhíoctha atá curtha ar fáil in éineacht leis an táille chlárúcháin €90.

I bhForim Iarratais an MNC lorgaítear eolas Grinnfhiosrúcháin freisin. Tá sé riachtanach dá bhrí sin a chinntiú go bhfuil an Grinnfhiosrúchán curtha i gcrích nó go bhfuil iarratas déanta ar Ghrinnfhiosrú (Céim 2).

Moltar go mór do mhic léinn sa bhliain deiridh freastal ar sheisiúin eolais agus na céimeanna atá liostaithe thuas a chur i gcrích lena chinntiú go gcuirtear an próiseas clárúcháin i gcrích sula dtosaíonn an scoilbhliain.

Moltar Bileog Eolais um Chlárú an MNC a léamh go hiomlán a phléann go mion gach céim i dtreo clárúcháin agus tá freagraí ar chuid mhór Ceisteanna Coitianta san áireamh ann.

Tabhair faoi deara le do thoil: De ghnáth bronntar clárú le coinníollacha ar Mhúinteoirí Nuacháilithe go dtí go n-éiríonn leo na riachtanais cleachtaidh ghairmiúil uile a chur i gcrích.