Múinteoirí Iar-bhunscoile atá ag déanamh iarratas ar Chlárú ar nó roimh an 31 Nollaig 2016

Riachtanais cháilíochta

Ní mór dóibh siúd a dhéanann iarratas ar chlárú ar nó roimh an 31 Nollaig 2016 an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

  • Céim Onórach Bhaitsiléara (Leibhéal CNC 8) a chomhlíonann na riachtanais le haghaidh aon ábhar curaclam amháin ar a laghad. Is féidir na riachtanais le haghaidh gach ábhar curaclaim aitheanta iar-bhunscoile a fheiceáil sa doiciméad Riachtanais na nÁbhar Curaclaim. Tá liosta táscach na gcéimeanna a d’fhéadfadh a aithint chun críche clárúcháin san áireamh leis an doiciméad sin freisin. Ó tharla, áfach, gur féidir le hábhar chéimeanna agus modúil chéimeanna athrú thar am, tá sé an-tábhachtach go léifidh iarratasóirí an liosta seo in éineacht leis na Critéir Shainábhair. I gcásanna gur Gnáthchéim Bhaitsiléara (Leibhéal CNC 7) iad na céimeanna atá ar an liosta, beidh ag iarratasóirí é sin a thabhairt go Leibhéal CNC 8 trí staidéar breise a dhéanamh e.g. bliain fhorlíontach Leibhéal 8, Máistreacht, Ard-Dioplóma nó Dioplóma Iarchéime. Íoslódáil Riachtanais na nÁbhar Curaclaim dóibh siúd atá ag déanamh iarratas ar chlárú ar nó roimh an 31 Nollaig 2016 (Béarla). 

AGUS

Próiseas Iarratais

  1. Ba chóir d’iarratasóirí a chomhlíonann na riachtanais thuas Foirm Iarratais PPR-01 a chomhlánú agus a sheoladh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta in éineacht leis an méid seo a leanas:
  • cóipeanna deimhnithe de thras-scríbhinní scrúduithe
  • cruthúnas aitheantais, e.g. cóip dheimhnithe de theastas breithe nó de phas
  • fianaise dhoiciméadach eile (féach an fhoirm iarratais)
  • an táille chuí (féach an fhoirm iarratais)
  1.  Ba chóir iarratais a chomhlánú go hiomlán. Mura bhfuil an fhoirm comhlánaithe go hiomlán nó má tá doiciméid fágtha ar lár, déantar teagmháil leis an iarratasóir agus iarrtar air nó uirthi aon doiciméid atá fágtha ar lár a sheoladh isteach nó aon chodanna den fhoirm nach bhfuil comhlánaithe a líonadh isteach.
  2.  Déanfar iarratais chomhlánaithe a mheas ag féachaint dóibh seo a leanas:
  1. Sa chás nach gcomhlíonann iarratasóir na riachtanais cháilíochta leagtha amach thuas le haghaidh clárúcháin faoi Rialachán a Ceathair: Iar-bhunoideachas de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2009 (Béarla), beidh sé de rogha aige nó aici iarratas a dhéanamh ar Mheasúnú Cáilíochta agus/nó clárúcháin faoi Rialachán a Cúig: Breisoideachas.
  2. Sa chás go gcinneann an Chomhairle gan iarratas ar chlárú a cheadú nó nuair a chuirtear coinníollacha clárúcháin i bhfeidhm, is féidir le hiarratasóirí Athbhreithniú ar Chinneadh a iarraidh ó Ghrúpa Athbhreithnithe Clárúcháin na Comhairle.

Sa chás go ndéanann Grúpa Athbhreithnithe Clárúcháin na Comhairle cinneadh, tar éis athbhreithniú a dhéanamh, tacú leis an gcinneadh bunaidh, is féidir leis an iarratasóir iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt an cinneadh sin a chur ar neamhní laistigh de 21 lá.

Tagann an Chomhairle Mhúinteoireachta faoi scáth an Achta Ombudsman (Leasú) 2012.