Folláine do Mhúinteoirí

Tá folláine na múinteoirí agus na bhfoghlaimeoirí uile an-tábhachtach don Chomhairle Mhúinteoireachta. Féach thíos, le do thoil, do liosta de roinnt tacaíochtaí atá ar fáil do mhúinteoirí.

Tionóladh Wellbeing for Teachers and Learners conference (Comhdháil Folláine do Mhúinteoirí agus Foghlaimeoirí), 18ú Samhain 2017. Is féidir breathnú ar fhíseán faoin gcomhdháil, thíos. 

Inspire   Inspire (Carecall, mar a bhí)                                  

Tugann an tseirbhís cláir folláine agus cúnaimh d’fhostaithe seo rochtain do mhúinteoirí agus dá neasteaghlaigh ar chomhairleoireacht faoi rún (comhairleoireacht tacaíochta agus comhairleoireacht dírithe ar réiteach). D’fhéadfadh sí cuidiú le múinteoirí agus iad ag déileáil le drochiarmhairtí ceisteanna pearsanta agus ceisteanna a bhaineann le cúrsaí oibre. Seirbhís saor in aisce atá ann, í faoi rún agus ar fáil do mhúinteoirí 24 uair an chloig sa lá, 365 lá sa bhliain.

Is iad Inspire (Carecall mar a bhíodh) a chuireann an tseirbhís ar fáil. Saorghlao: 1800 411 057

Ceardchumainn na Múinteoirí

Cuireann na trí cheardchumann tacaíocht ar fáil dá gcuid ball. Féadann baill eolas, comhairle agus ionadaíocht a lorg óna gceardchumann féin, atá liostaithe thíos.

INTO   Cumann Múinteoirí Éireann (INTO)                       

35 Cearnóg Pharnell,

Baile Átha Cliath 1, D01 ET35

Teil: 01 8047700/1850 708 708

Rphost: info@into.ie

Gréasán: www.into.ie

ASTI   Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire                    

Thomas MacDonagh House,

Sráid an Fhíona,

Baile Átha Cliath 8.

D08 P9V6

Teil: 01-6040160 / 1850 - 418400

Rphost: info@asti.ie

Gréasán: www.asti.ie

Web: www.asti.ie

TUI   Aontas Múinteoirí Éireann                   

73 Bóthar Orwell, Ráth Garbh, Baile Átha Cliath 6 

Teil: + 353 1 492 2588 

Rphost: tui@tui.ie

Gréasán:www.tui.ie

Líonraí Príomhoidí, Leas-Phríomhoidí agus Tuismitheoirí

Tá tacaíochtaí ann do Phríomhoidí, do Leas-Phríomhoidí agus do thuismitheoirí trí bhíthin na líonraí earnála éagsúla atá bunaithe. Bíonn rochtain ag na baill ar thacaíochtaí agus ar phiarchomhairleoireacht i gcás raon leathan ceisteanna.

IPPN   Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann

An Gleanntán, Co. Chorcaí, Éire

Teileafón: 0214824070

Gréasán: www.ippn.ie

Rphost: info@ippn.ie

NAPD   Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí

Bailtíní Eblana, Sráid na Canálach Móire Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

Teileafón: 01 662 7025

Gréasán: www.napd.ie

Rphost: info@napd.ie

NPC   Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí  

12 Cúirt Mhaoilbhríde, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1

Teileafón: 01 887 4034

Gréasán: www.npc.ie

Rphost: info@npc.ie

NPCPP   An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí Iarbhunoideachais 

Foirgneamh 125, Ionad Siopadóireachta Omni, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9

Teileafón: 01 8302740

Gréasán: www.npcpp.ie

Email: npcpp@eircom.net

Línte Cabhrach

Má tá cabhair phráinneach uait, déan teagmháil le ceann de na línte cabhrach thíos, le do thoil.

Samaritans

Pietahousefinal

Awarefinal

Your mental health

Reachoutparents

Childline

Tá roinnt alt faoin dúlagar scríofa ag Dr Clare Hayes, Aware, ábhar inspéise b’fhéidir. Chun iad a léamh, cliceáil ar na naisc thíos.

Foghlaim Ghairmiúil agus Eolas Breise

Cliceáil thíos chun teacht ar roinnt eagraíochtaí a sholáthraíonn eolas agus foghlaim ghairmiúil i réimsí na folláine agus na sábháilteachta.

PDSTATECI        NIPT            ALUSTForLIFE