Forbhreathnú

Tá sé de cheanglas faoi na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 (Acht NVB) go ndéanfaidh an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (an Biúró) grinnfhiosrúchán ar dhaoine a oibríonn le leanaí agus daoine soghonta.

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht údaraithe le riar a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán do mhúinteoirí in Éirinn agus ní mór di measúnú a dhéanamh ar an nochtadh grinnfhiosrúcháin i dtaca le hoiriúnacht do chlárúchán. Tá sé de cheanglas ar scoil an nochtadh grinnfhiosrúcháin a fháil agus a mheas do chúiseanna fostaíochta.

Má tá tú ag obair i scoil nó má tá baint agat le scoil, agus más rud é nach múinteoir tú, ba chóir duit dul i dteagmháil le príomhoide na scoile, a fhéadfaidh caidreamh a dhéanamh leis an údarás cuí ar do shon e.g., oifig na deoise, comhlacht bainistíochta, etc.

Cuireann grinnfhiosrúchán an gharda a dhéanann an Biúró nochtadh grinnfhiosrúcháin ar fáil a thugann cur síos ar thaifead coiriúil (más ann dó) a bhaineann leis an duine atá faoi ghrinnfhiosrúchán. Féadfaidh sé freisin ráiteas ar fhaisnéis shonraithe (más ann dó) a sholáthar, a bhfuil cinneadh déanta ag Príomhoifigeach Biúró an Bhiúró gur chóir a nochtadh.

Ciallaíonn faisnéis shonraithe faisnéis i dtaca le cinneadh nó líomhain dochair do dhuine eile, atá taifeadta ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin i ndiaidh imscrúdaithe ag an nGarda Síochána, TUSLA (an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach), Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó eagraíocht sonraithe eile. Ní mór don Phríomhoifigeach Biúró a bheith sásta go bhfuil nochtadh riachtanach, comhréireach agus réasúnach sna cúinsí d’fhonn leanaí agus daoine soghonta a chosaint. Tugann an Biúró fógra don iarrthóir ar ghrinnfhiosrúchán go bhfuil sé ar intinn aige fhaisnéis shonraithe a nochtadh agus tá sé de cheart aige/aici an nochtadh a achomharc leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin i gcomhréir le nósanna imeachta reachtaíochta.