Ath-ghrinnfhiosrú

Ó cuireadh an grinnfhiosrú cúlghabhálach i gcrích go sásúil ar na múinteoirí cláraithe nár grinnfhiosraíodh tríd an gComhairle roimhe sin, tá an Chomhairle anois ag tabhairt faoin bpróiseas ath-ghrinnfhiosrúcháin.

Múinteoirí a grinnfhiosraíodh idir Eanáir 2006 agus 29 Aibreán 2016 agus a bhfuil an sean-nochtadh grinnfhiosrúcháin páipéir acu ó Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (LGGS), beidh orthu iarratas a dhéanamh ar Nochtadh BNG.

Ceanglófar an próiseas Ath-ghrinnfhiosrúcháin leis an athnuachan ar chlárú (Alt 33 d’Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 2001-2015 agus Rialachán 4 de Rialacháin Chlárúcháin na Comhairle Múinteoireachta (SI557)).

Beidh ar gach múinteoir ath-ghrinnfhiosrú a dhéanamh de réir sceidil as seo amach.

Moltar do mhúinteoirí a fhaigheann iarrataidh ath-ghrinnfhiosrúcháin, an dá chéim den phróiseas iarratais ar ghrinnfhiosrú a chur i gcrích laistigh den fhógra 42 lá a thugtar.

Múinteoirí a dhéanann de réir na hiarratas ar ath-ghrinnfhiosrú, féadfaidh siad a dtáille athnuachana a íoc nuair atá sí dlite chun fanacht ar Chlár na Múinteoirí, ach má tá ionchúiseamh nó ciontú ar feitheamh áfach, ní dhearbhófar an clárú a bheith athnuaite go dtí go mbeidh an nochtadh breithnithe ag an gComhairle.

Mura ndéanann múinteoir de réir iarraidh ghrinnfhiosrúcháin, ní féidir an clárú a athnuachan. Múinteoirí nach bhfuil cláraithe leis an gComhairle, ní féidir leo tuarastal státchistithe a fháil, agus bheadh orthu an próiseas iarratais iomlán a chur i gcrích chun filleadh ar an gClár. Ghlacfadh sé tamall, b’fhéidir, an próiseas a chur i gcrích: bíonn foirm iarratais mhionsonraithe le seoladh isteach, mar aon le fianaise a sholáthar faoi cháilíochtaí, agus dul faoi phróiseas grinnfhiosrúcháin an BNG. Ní cheadaítear faoin dlí siardhátú clárúcháin a dhéanamh a chlúdódh tréimhse neamhchlárúcháin.

Féadfaidh múinteoirí cláraithe a stádas grinnfhiosrúcháin a sheiceáil trí logáil isteach sa rannóg  Mo Chlárú ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta www.teachingcouncil.ie.

Tugann Ciorclán 0016/2017 ón Roinn Oideachais agus Scileanna na riachtanais reachtúla maidir le grinnfhiosrú cúlghabhálach na foirne múinteoireachta.

Leanfaidh na riachtanais ghrinnfhiosrúcháin faoi Chiorclán 0031/2016 i bhfeidhm do gach múinteoir atá i mbun fostaíocht a athrú.

Féach, le do thoil, rannóg na gCeisteanna Coitianta den suíomh gréasáin le haghaidh breis eolais faoin bpróiseas ath-ghrinnfhiosrúcháin