Reachtaíocht agus Ciorcláin

Bíonn grinnfhiosrú de dhíth ar mhúinteoirí don chlárú tosaigh, d'athnuachan chlárúcháin (ath-ghrinnfhiosrú) agus chun críche fostaíochta.

Clárú

Múinteoirí a dhéanann iarratas ar chlárú, caithfear iad a ghrinnfhiosrú tríd an gComhairle Mhúinteoireachta mar go gceanglaítear orthu

fianaise dhoiciméadach agus eile a chur ar fáil ionas go mbeidh an Chomhairle in ann í féin a shásamh gur duine cuí oiriúnach duine a nglactar leis/léi ar an gclár, de réir mar a leagtar amach in Alt 31(5)(b) d’Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 2001 go 2012 agus in Alt 10(1)(b) de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016.

Clárú a Athnuachan (Ath-ghrinnfhiosrú)

Múinteoirí cláraithe nach bhfuil nochtadh ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin acu mar gur grinnfhiosraíodh iad sular bunaíodh an BNG, an 29 Aibreán 2016, beidh orthu ath-ghrinnfhiosrú a dhéanamh. Eiseofar iarrataí ath-ghrinnfhiosrúcháin do mhúinteoirí de réir sceidil. Chun a bheith incháilithe a gclárú a athnuachan, caithfidh múinteoirí iarratas a dhéanamh ar ath-ghrinnfhiosrú.

Leagtar amach na riachtanais ath-ghrinnfhiosrúcháin in

 Alt 33(5) (a) de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 go 2012 agus i

Rialachán 4 (SI557) de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Clárú) (Leasú) 2016

Féadfaidh múinteoirí cláraithe a stádas grinnfhiosrúcháin a sheiceáil trí logáil isteach sa rannóg  Mo Chlárú ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta www.teachingcouncil.ie.

Fostaíocht

Leagtar amach i gCiorcláin na Roinne Oideachais agus Scileanna na riachtanais ghrinnfhiosrúcháin i gcás múinteoirí a dhéanann iarratas grinnfhiosrúcháin chun críche fostaíochta.

  • Leagtar amach i gCiorclán 0031/2016 na riachtanais maidir le nósanna imeachta i leith grinnfhiosrúháin chun críche fostaíochta nó athrú fostaíochta
  • Is ceadmhach don Chomhairle, ag féachaint don eolas i nochtadh múinteora chláraithe a d'iarr grinnfhiosrú chun críche fostaíochta, an t-eolas sin a mheasúnú agus a bhreithniú faoi Chuid 5 de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 go 2012.