Stádas Grinnfhiosrúcháin a Sheiceáil

Iarratasóirí ar Ghrinnfhiosrú an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin BNG (NVB)  

Nuair atá Céim a Dó de d'iarratas ar ghrinnfhiosrúcháin curtha i gcrích agat is féidir leat a stádas a sheiceáil leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin ach logáil isteach ar an suíomh gréasáin den Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin.

Tá d'uimhir iarratais/ID d'iarratas ar ghrinnfhiosrúcháin mar a eisíonn an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin ar ríomhphost nuair a éiríonn leat iarratas ar ghrinnfhiosrúchán a chur i gcrích,  ag teastáil.  

Múinteoirí a grinnfhiosraíodh cheana agus ar gá dóibh a chruthú gur grinnfhiosraíodh iad chun críocha Grinnfhiosrú Cúlghabhálach

Thig le múinteoirí cláraithe an cruthúnas ar a ngrinnfhiosrú cúlghabhálach a rochtain ach dul go dtí Mo Chlárúchán ar an suíomh gréasáin. Agus an logáil isteach déanta, téigh go dtí an rogha ‘Sonraí Grinnfhiosrúcháin’ ar an taobh clé den scáileán.

D’fhéadfadh an stádas seo a leanas a bheith ag múinteoirí:

  • Faofa
  • Daingnithe ag an bpainéal Fianaise ar Charachtar
  • Faofa ag an bPainéal EOCP (An Painéal Fianaise ar Charachtar - APFAC)
  • Faofa ag APFAC (EOPC) le Coinníollacha.

Ag Aistriú idir Scoileanna

Tá grinnfhiosrú BNG (NVB) de dhíth ar gach múinteoir a chuireann isteach ar fhostaíocht nua i scoil nua.

Tugann Ciorclán 0031/2016  na riachtanais grinnfhiosrúcháin sa chur chuige earcaíochta.

http://www.teachingcouncil.ie/en/Publications/Garda-Vetting/Circular-0031-2016.pdf

Foráiltear de réir dlí don riachtanas dul faoi ghrinnfhiosrú, chun críocha fostaíochta agus clárúcháin araon, leis an Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012-2016 agus leis an Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015.