Oideachas Múinteoirí

Seisiúin Ghrúpchomhairliúcháin

Tionchar na gclár athchoincheaptha Oideachais Tosaigh Múinteoirí in Éirinn

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta i mbun measúnú ar thionchar athruithe ar na cláir Oideachais Tosaigh Múinteoirí in Éirinn, mar a bhraitear iad ag leibhéal an duine aonair, na scoile agus an chórais.

Tugann na torthaí ar an mBeart Comhairliúcháin Tionchair (ICE) le fios go bhfuil líon eochair-réimsí nár mhiste a phlé a thuilleadh:

  • Struchtúr an Chláir/ Réimsí Éigeantacha
  • Socrúchán Scoile & Seal sa Ghaeltacht
  • Taighde & Punanna

Tionólfaidh an Chomhairle Seisiúin Ghrúpchomhairliúcháin i bhFómhar 2018 chun na príomhréimsí thuas a phlé.

Fáiltíonn an Chomhairle ach go háirithe roimh thuairimí ó mhúinteoirí faoi oiliúint, ó mhúinteoirí nua-cháilithe (MNC/NQT) agus ón bhfoireann tacaíochta sna hollscoileanna agus sna scoileanna.  

Úsáidfear na torthaí ón tuarascáil BCT/ICE, do chuidse aiseolais, mar aon le taighde gaolmhar faoi shocrúcháin scoile agus foilseacháin de chuid na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (DES) in athdhréachtú doiciméid faoi na caighdeáin don Oideachas Tosaigh Múinteoirí

Eagrófar ceithre sheisiún chomhairliúcháin (tráthnóna) faoi mar atá leagtha amach thíos, agus dearbhófar na hionaid ar leith níos gaire don am:

Seisiúin Ghrúpchomhairliúcháin

Dé Máirt,    4 Meán Fómhair 2018           (réigiún Bhaile Átha Cliath)

Déardaoin,    6 Meán Fómhair 2018           (réigiún Bhaile Átha Cliath)

Dé Máirt,    11 Meán Fómhair 2018           (réigiún an Deiscirt)

Déardaoin,    13 Meán Fómhair 2018           (réigiún an Iarthair)

 

Dá mba mhaith leat freastal ar aon cheann de na seisiúin ar an liosta thuas, ar mhiste leat ríomhphost léiriú spéise, ina luaitear do rogha réigiún agus do phróifíl ghairmiúil, a sheoladh chuig ITE@teachingcouncil.ie le do thoil, roimh an Aoine, 24 Lúnasa 2018.

Leanúntas in Oideachas Múinteoirí

Mar an comhlacht gairmiúil don mhúinteoireacht in Éirinn, tá raon feidhmeanna ag an gComhairle Mhúinteoireachta a bhaineann le hoideachas múinteoirí. Baineann na feidhmeanna seo le gach céim de ghairm na múinteoireachta ó chláir oideachais tosaigh mhúinteoirí, creidiúnú na gclár sin, múinteoirí nuacháilithe a ionduchtú sa ghairm, mar aon le forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí le linn na gairme.

Tar éis tréimhse comhairliúcháin, d’fhoilsigh an Chomhairle a Páipéar Polasaí ar an Leanúntas in Oideachas Múinteoirí chomh maith le sraith doiciméad coimhdeach. Cuireann sé seo creat ar fáil d’fheidhmeanna na Comhairle maidir le hoideachas múinteoirí.