Droichead: An Chreatlach Ionduchtúcháin Ghairmiúil Chomhtháite

Droichead is ea creatlach ionduchtúcháin  ghairmiúil chomhtháite do mhúinteoirí nuacháílithe.Droichead Logo

Rinneadh Droichead a dhearadh i gcomhar leis an ngairm chun tábhacht an ionduchtúcháin do mhúinteoirí nua a léiriú nuair a chuirtear fáilte rompu go foirmiúil isteach sa ghairm is tábhachtaí sa tsochaí. Tá sé bunaithe ar an bprionsabal gurb é an dream is fearr le tabhairt faoin bhfáilte ghiarmiúil seona comhghleacaihe a bhfuil eolas ábhartha agus mion den teagasc agus foghlaim acu ina scoileanna faoiseach.

In Droichead, aithnítear éifeachtacht na gclár athchoincheaptha den oideachas tosaigh múinteoirí agus go háirithe an socrúchán scoile breisithe, agus na múinteoirí faoi oiliúint á n-ullmhú go gairmiúil. Tógann sé ar an gcéim sin, mar an pointe tosaigh sna réimsí don fhoghlaim bhreise a d’aithin an MNC i gcomhar leis an Institiúid Ardoideachais mar chuid den taithí socrúcháin scoile. Ag an am céanna, aithnítear ann gur céim ar leith é an t-ionduchtú den leanúntas oideachas múinteoirí, próiseas um shóisialú in gairm na múinteoireachta. San áireamh sa chreatlach chomhtháite seo tá gníomhaíochtaí scoil bhunaithe agus foghlama gairmiúla breise chun tabhairt faoi riachtanais na múinteoirí agus iad ag tosú ina ngairmeacha.

Cad í Droichead?

Féach ar an físeán gearr seo le fáil amach.

.

 Ráiteas maidir le Beartas agus Feidhmiú Droichead

Rinneadh forbairt ar chreat Droichead trí chomhairliúchán forleathan a dhéanamh leis an ngairm. Ó bunaíodh Droichead, tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag éisteacht go cúramach le glór na múinteoirí aonair agus na scoileanna atá i gceist. Chuidigh comhráite gairmiúla den chineál seo le Droichead a mhúnlú sa chreat maidir le hionduchtúcháin gairme atá ann inniu.Taisce Cover

Cliceáil anseo le do thoil chunbeartas Droichead a léamh

Tar éis soiléiriú ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le hacmhainní a chur ar fáil do Droichead, an creat slánchóirithe ionduchtúcháin do mhúinteoirí nuacháilithe (NQT’nna), chin an Chomhairle Mhúinteoireachta dul ar aghaidh agus an beartas athbhreithnithe de chuid Droichead a chur i bhfeidhm ón 11 Bealtaine 2017.

Cliceáil anseo le do thoil chun ráiteas na Comhairle Múinteoireachta a léamh ina iomláine (béarla). 

GA - Droichead Key Points Príomhphointí Eolais maidir le Droichead

Príomhathruithe ar Droichead

 • Sa pholasaí athbhreithnithe léirítear go soiléir a bhfuil i gceist le Droichead mar phróiseas ionduchtúcháin ghairmiúil nach ndéantar meastóireacht air. Ciallaíonn sé seonachmbeidhbaint ag príomhoidí, comhghleacaithescoilecomhghleacaithelasmuigh den scoil leis an meastóireacht a dhéantar ar MNCanna chun críche clárúcháin. Ag deireadhan phróisistugann an MNC agusan Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla dearbhú go raibh said rannpháirteach i bpróiseas teagaiscagusfoghlama ardchaighdeáin
 • Tá solúbthacht shuntasachsa pholasaí athbhreithnithemaidir le ról na bpríomhoidí, an bealachinar féidir leis an samhail feidhmiú iscoileanna éagsúla, méid nafoirne tacaíochta gairmiúla (FTG), an úsáid a bhaintear as ball seachtrach de chuid an FTG chun gníomhú mar mheantóir nuair is gá
 • Aithnítear ann na cláir bhreisithe den Oideachas Tosaigh Múinteoirí
 • Próiseas athbhreithnitheagustreisithe um dhearbhú cáilíochta
 • Déantar foráil ann nach féidir JobBridge ná aon scéimeanna intéirneachta eiel den chineál céanna a úsáid chun fáil ar chlár Droichead
 • Céim fáis bhrieithe ina mbeidhDroichead mar an bealach ionduchtúcháin do gach MNC faoinscoilbhliain 2020/2021.

Ag glacadh leis an bpolasaíathbhreithnithe, aithníonn an Chomhairle go mbeidhionchursuntasach ó ghairmna múinteoireachta agus ón gClár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí (CNIM) igceist le Droichead a chur ibhfeidhm. Sa chomhthéacs sin, is cúis áthais dom a chur in iúl gurdheimhnighan Roinnna hachainní chun tacú le fás Droichead,aguslenainmharthanachtagus rath a chinntiú. San áireamh anseonanithesoe a leanas:

   • Tréimhse ama scaoilteceithreagus ionadú íoctha chunligean do bhaill den Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla chunfreastal ar oiliúint CNIM
   • Tréimhse ama scaoilteceithre lá ar a laghadchunfreastal ar oiliúint CNIM
   • Tréimhse ama scaoiltebhreise do scoileanna a bhfuililiomad MNCanna acu
   • Deiseanna forbartha gairmiúla ina dhiaidh
   • Acmhainní breisechunligean don CNIM tacú le scoileanna ar mianleobheith rannpháirteach sa phróiseas.

Táimid ag súil le leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth le scoileannaagus leis na páirtithe leasmhara, d’fhonn a chinntiú go leanannDroichead ar aghaidh ag fás chomh héasca aguschomh héifeachtach agus is féidir. 

Le haghaidhtuilleadheolaismaidir le polasaí Droichead atá suaschun data, féach ar:

Táimid ag súil le leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth le scoileannaagus leis na páirtithe leasmhara, d’fhonn a chinntiú go leanann Droichead ar aghaidh ag fás chomh héasca aguschomh héifeachtach agus is féidir. 

Seimineár Gréasáin agus Físeáin Droichead

Óstálann an Chomhairle Mhúinteoireachta na seimineáir ghréasáin Droichead le deis a thabhairt do mhúinteoirí cloisteáil ó dhaoine a bhfuil taithí acu ar an bpróiseasDroicheadaguscaidreamh a dhéanamh leo.

Cliceáil anseo do na Seimineáir Ghréasáin agus Físeáin Droichead ar fad