Droichead: An Chreatlach Ionduchtúcháin Ghairmiúil Chomhtháite

Droichead is ea creatlachionduchtúcháin  ghairmiúil chomhtháite do mhúinteoirí nuacháílithe.Droichead Logo

Rinneadh Droichead a dhearadhigcomhar leis an ngairmchun tábhacht an ionduchtúcháin do mhúinteoirí nua a léiriú nuair a chuirtear fáilte rompu go foirmiúil isteachsaghairm is tábhachtaí sa tsochaí. Tá sé bunaithe ar an bprionsabalgurb é an dream is fearr le tabhairtfaoin bhfáilte ghiarmiúil seonacomhghleacaihe a bhfuileolas ábhartha agusmion den teagascagusfoghlaimacu ina scoileannafaoiseach.

In Droichead, aithnítear éifeachtacht na gclár athchoincheaptha den oideachastosaigh múinteoirí agus go háirithe an socrúchánscoilebreisithe, agusna múinteoirí faoi oiliúint á n-ullmhú go gairmiúil. Tógann sé ar an gcéim sin, mar an pointetosaighsna réimsí don fhoghlaimbhreise a d’aithin an MNC igcomhar leis an Institiúid Ardoideachais mar chuid den taithí socrúcháin scoile. Ag an am céanna, aithnítear ann gur céim ar leith é an t-ionduchtú den leanúntas oideachas múinteoirí, próiseas um shóisialú ingairmna múinteoireachta. San áireamh sachreatlach chomhtháite seo tá gníomhaíochtaí scoilbhunaitheagusfoghlama gairmiúla breisechuntabhairtfaoiriachtanaisna múinteoirí agusiad ag tosú ina ngairmeacha.

Cad í Droichead?

Féach ar an físeán gearr seo le fáil amach.

.

 Ráiteas maidir le Beartas agus Feidhmiú Droichead

Rinneadh forbairt ar chreat Droichead trí chomhairliúchán forleathan a dhéanamh leis an ngairm. Ó bunaíodh Droichead, tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag éisteacht go cúramach le glór na múinteoirí aonairagusnascoileanna atá igceist. Chuidigh comhráite gairmiúla den chineál seo le Droichead a mhúnlú sachreatmaidir le hionduchtúcháin gairme atá ann inniu.Taisce Cover

Cliceáil anseo le do thoil chunbeartas Droichead a léamh

Tar éis soiléiriú ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le hacmhainní a chur ar fáil do Droichead, an creat slánchóirithe ionduchtúcháin do mhúinteoirí nuacháilithe (NQT’nna), chinnan Chomhairle Mhúinteoireachta dul ar aghaidhagusan beartasathbhreithnithe de chuid Droichead a chur ibhfeidhm ón 11 Bealtaine 2017.

Cliceáil anseo le do thoil chun ráiteas na Comhairle Múinteoireachta a léamh ina iomláine (béarla). 

GA - Droichead Key Points Príomhphointí Eolais maidir le Droichead

Príomhathruithe ar Droichead

 • Sa pholasaí athbhreithnithe léirítear go soiléir a bhfuil i gceist le Droichead mar phróiseas ionduchtúcháin ghairmiúil nach ndéantar meastóireacht air. Ciallaíonn sé seonachmbeidhbaint ag príomhoidí, comhghleacaithescoilecomhghleacaithelasmuigh den scoil leis an meastóireacht a dhéantar ar MNCanna chun críche clárúcháin. Ag deireadhan phróisistugann an MNC agusan Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla dearbhú go raibh said rannpháirteach i bpróiseas teagaiscagusfoghlama ardchaighdeáin
 • Tá solúbthacht shuntasachsa pholasaí athbhreithnithemaidir le ról na bpríomhoidí, an bealachinar féidir leis an samhail feidhmiú iscoileanna éagsúla, méid nafoirne tacaíochta gairmiúla (FTG), an úsáid a bhaintear as ball seachtrach de chuid an FTG chun gníomhú mar mheantóir nuair is gá
 • Aithnítear ann na cláir bhreisithe den Oideachas Tosaigh Múinteoirí
 • Próiseas athbhreithnitheagustreisithe um dhearbhú cáilíochta
 • Déantar foráil ann nach féidir JobBridge ná aon scéimeanna intéirneachta eiel den chineál céanna a úsáid chun fáil ar chlár Droichead
 • Céim fáis bhrieithe ina mbeidhDroichead mar an bealach ionduchtúcháin do gach MNC faoinscoilbhliain 2020/2021.

Ag glacadh leis an bpolasaíathbhreithnithe, aithníonn an Chomhairle go mbeidhionchursuntasach ó ghairmna múinteoireachta agus ón gClár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí (CNIM) igceist le Droichead a chur ibhfeidhm. Sa chomhthéacs sin, is cúis áthais dom a chur in iúl gurdheimhnighan Roinnna hachainní chun tacú le fás Droichead,aguslenainmharthanachtagus rath a chinntiú. San áireamh anseonanithesoe a leanas:

   • Tréimhse ama scaoilteceithreagus ionadú íoctha chunligean do bhaill den Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla chunfreastal ar oiliúint CNIM
   • Tréimhse ama scaoilteceithre lá ar a laghadchunfreastal ar oiliúint CNIM
   • Tréimhse ama scaoiltebhreise do scoileanna a bhfuililiomad MNCanna acu
   • Deiseanna forbartha gairmiúla ina dhiaidh
   • Acmhainní breisechunligean don CNIM tacú le scoileanna ar mianleobheith rannpháirteach sa phróiseas.

Táimid ag súil le leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth le scoileannaagus leis na páirtithe leasmhara, d’fhonn a chinntiú go leanannDroichead ar aghaidh ag fás chomh héasca aguschomh héifeachtach agus is féidir. 

Le haghaidhtuilleadheolaismaidir le polasaí Droichead atá suaschun data, féach ar:

Táimid ag súil le leanúint ar aghaidh ag obair go dlúth le scoileannaagus leis na páirtithe leasmhara, d’fhonn a chinntiú go leanann Droichead ar aghaidh ag fás chomh héasca aguschomh héifeachtach agus is féidir. 

Seimineár Gréasáin agus Físeáin Droichead

Óstálann an Chomhairle Mhúinteoireachta na seimineáir ghréasáin Droichead le deis a thabhairt do mhúinteoirí cloisteáil ó dhaoine a bhfuil taithí acu ar an bpróiseasDroicheadaguscaidreamh a dhéanamh leo.

Cliceáil anseo do na Seimineáir Ghréasáin agus Físeáin Droichead ar fad