Sparánacht Foghlama Comhroinnte Droichead

Tabhair faoi deara: níl an Sparánacht Foghlama Comhroinnte Droichead ar fáil don scoil bhliain 2018/2019. 

Bunaíodh Sparánacht Foghlama Comhroinnte in 2016/2017 chun scoileanna a spreagadh agus tacú leo chun teacht le chéile mar Líonraí Foghlama Comhroinnte Droichead agus le haitheantas a thabhairt d’fhoghlaim comhroinnte na scoileanna a stiúrann, a chomhoibríonn agus a bhíonn rannpháirteach le daoine eile maidir lena dtaithí ar Droichead.

Cuireann an sparánacht €2,000 ar fáil le haitheantas a thabhairt do chomhoibriú gach aon Líonra Foghlama Comhroinnte de chuid Droichead, faoi réir ag uasmhéid de €500 ina aghaidh na scoile a bhíonn rannpháirteach.

Ní leagann an Chomhairle Mhúinteoireachta síos na gníomhaíochtaí nach mór do scoil a bheith rannpháirteach iontu ar mhaithe lena bheith incháilithe. Tugann an Chomhairle Mhúinteoireachta le tuiscint gur dóigh go mbeidh cruinnithe idir phríomhoidí agus foireann an líonra scoileanna, acmhainní agus teimpléid á gcomhroinnt agus tuairimí ó mhúinteoirí nuacháilithe maidir le múinteoirí i líonra scoileanna eile, srl., i gceist leis na líonraí

Líonraí Foghlama Comhroinnte:

  • Beidh dhá scoil ar a laghad i gceist
  • Earnála nó trasearnála, lena mbeidh baint ag bunscoileanna agus iarbhunscoileanna an be sectoral or cross-sectoral, involving primary and post-primary schools 
  • Ní mór go mbeidh scoil amháin ar a laghad de chuid Droichead sa líonra. Is ionann scoil Droichead agus scoil: 

(a) a bhfuil oiliúint d’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúil tugtha chun críche acu, agus as completed Professional Support Team training, and 

(b) a bhfuil múinteoir nuacháilithe amháin ar a laghad rannpháirteach i bpróiseas Droichead agus go mbeifear in ann, dá bhrí sin, an taithí maidir le Droichead a chomhroinnt le scoileanna eile.

Ní féidir le scoil iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ach amháin mar chuid den Líonra Foghlama Comhroinnte amháin.

Tá na foirmeacha iarratais ábhartha le fáil anois agus is féidir iad a íoslódáil anseo (béarla).