Foghlaim múinteoirí (FGL)

Déantar foráil i bhfeidhmeanna na Comhairle maidir le forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) go gcuirfidh an Chomhairle comhairle ar an Aire i dtaca le FGL múinteoirí, go gcuirfidh sí an rannpháirtíocht san FGL chun cinn, go ndéanfaidh sí taighde air agus go músclóidh sí feasacht ar bhuntáistí FGL, i measc an phobail agus ghairm na múinteoireachta araon.

Cosán: An Chreatlach Náisiúnta um Fhoghlaim Múinteoirí 

Tá Cosán, an chreatlach náisiúnta um Fhoghlaim Múinteoirí, tar éis teacht amach as próiseas comhairliúcháin cuimsitheach a thosaigh i mí Dheireadh Fómhair 2014 le baill ghairm na múinteoireachta. I gcur chuige ar leith i dtreo an chomhairliúcháin, níor ullmhaigh an Chomhairle Mhúinteoireachta dréachtdhoiciméad don chomhairliúchán. In ionad é sin, lorg an Chomhairle tuairimí na gairme le bonn eolais a chur faoi ábhar, teanga agus struchtúr an chéad dréachta. Foilsíodh an chéad dréacht seo i mí na Bealtaine 2015 agus ansin thosaigh an Chomhairle Mhúinteoireachta an dara céim den chomhairliúchán le páirtithe leasmhara, múinteoirí agus soláthraithe clár. Tá mionchuntas den phróiseas forbartha agus comhairliúcháin ar fáil anseo (béarla). Rinneadh leasuithe agus athruithe ar an gcéad dréachtchreatlach de bharr an dara céim seo agus ghlac an Chomhairle Mhúinteoireachta leis an doiciméad creatlaí deiridh agus lainseáladh é ar an 15 Márta 2016.

Cosán leagtha amach faoi phríomhcheannteidil éagsúla, lena n-áirítear luachanna agus prionsabail, gnéithe d’fhoghlaim múinteoirí, próisis foghlama, réimsí foghlama, caighdeáin leis an bhfoghlaim agus machnamh a threorú. Chomh maith leis sin, leagtar amach na critéir a d’fhéadfadh a bheith ann don dearbhú cáilíochta agus creidiúnú um fhoghlaim múinteoirí. Is féidir teacht ar an doiciméad creatlaí deiridh anseo (béarla)

Forbairt leanúnach ar Cosán

Is é a bheidh sa chéad chéim eile de Cosán próiseas forbartha ina mbeidh spás agus am i gceist le cur chuigí éagsúla a fhiosrú, a thriail agus a chur in oiriúint i gcomhthéacsanna éagsúla. Beidh cúig aidhm uileghabhálacha ag an gcéim seo:

  • Iniúchadh a dhéanamh ar úsáid na gcaighdeán le foghlaim múinteoirí a threorú
  • Meicníochtaí oiriúnacha agus inbhuanaithe a aithint le taifeadadh agus machnamh a dhéanamh ar fhoghlaim múinteoirí
  • Meicníochtaí agus critéir a fhiosrú agus a aithint don chreidiúnú um fhoghlaim múinteoirí
  • Iniúchadh a dhéanamh ar an bhforbairt ar nasc oiriúnach agus inbhuanaithe leis an gclárú
  • Triail a bhaint as gach gné den chreatlach, agus béim ar leith ar iniúchadh a dhéanamh ar cheisteanna inscálaitheachta, lena n-áirítear na deiseanna agus dúshláin atá ann ag bogadh ón bhforbairt go dtí an cur i bhfeidhm.

Tosóidh an próiseas forbartha i mí Aibreáin 2016 agus críochnóidh sé in 2019 roimh an gcur i bhfeidhm in 2020. Is féidir le scoileanna agus daoine aonair a bhfuil spéis acu a bheith rannpháirteach sa phróiseas forbartha teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle Mhúinteoireachta ag cosan@teachingcouncil.ie.