Forbhreathnú ar Sholáthar Oideachais Mhúinteoirí in Éirinn

Liosta na nInstitiúidí Ardoideachais (IAOanna)

Cliceáil anseo le haghaidh liosta na nInstitiúidí Ardoideachais (IAOanna) a chuireann cláir d’oideachas tosaigh múinteoirí ar fáil agus na sonraí i dtaca le conas iarratas a dhéanamh (cláir bhunscoile, iar-bhunscoile agus bhreisoideachais).

Critéir agus treoirlínte do sholáthraithe clár

Tá na critéir agus treoirlínte seo a leanas foilsithe ag an gComhairle le haghaidh IAOanna a chuireann cláir oideachais tosaigh mhúinteoirí ar fáil lena chinntiú go gcomhlíonann a gcláir riachtanais chreidiúnaithe na Comhairle:

Ba chóir iad a léamh i gcomhar leis na Treoracha um Shocrúcháin Scoile, atá faofa mar aguisín leis na critéir agus, i gcás na gclár do bhunmhúinteoirí, An Tuairisc ar Shocrúchán sa Ghaeltacht.

Critéir ábhair iar-bhunscoile

Le linn 2012, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta athbhreithniú ar na riachtanais a bhaineann le gach ábhar curaclaim iar-bhunscoile agus ar na nósanna imeachta a úsáidtear chun oiriúnacht cháilíochtaí céime a chinneadh sula dtugtar faoi chlár d'oideachas tosaigh múinteoirí. Tar éis comhairliúchán cuimsitheach le páirtithe leasmhara ábhartha san oideachas, cuireadh sraith leasaithe riachtanas i dtoll a chéile. Rinne an Chomhairle iad a dhaingniú i mí na Nollag 2012 agus seoladh ar aghaidh chuig an Aire Oideachais agus Scileanna iad, a d’aontaigh le tuairimí na Comhairle maidir leo.

Rinneadh na riachtanais leasaithe (béarla), a bheidh in éifeacht dóibh siúd atá ag déanamh iarratas ar chlárú tar éis an 1 Eanáir 2017(agus dóibh siúd atá ag tabhairt faoin gclár Máistir Gairmiúil san Oideachas, a mhairfidh dhá bhliain, in 2015) a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Comhairle i mí Dheireadh Fómhair 2013 agus a scaipeadh ar gach Institiúid Ardoideachais agus na páirtithe leasmhara oideachais uile. 

Beidh na riachtanais leasaithe níos soiléire do mhic léinn, do ghairmithe gairmthreorach, d’iarratasóirí ar chlárú agus do IAOnna. Leagtar amach iontu, den chéad uair, na riachtanais ábhair i dtéarmaí Creidiúintí ón gCóras Eorpach um Aistriú Creidmheasanna (ECTS). De réir mar is cuí, liostaítear iontu freisin réimsí éigeantacha staidéir agus íosriachtanais maidir le creidiúintí ECTS i réimsí áirithe, e.g. 15 ECTS sa Gheoghrafaíocht Dhaonna i gcás daoine a dteastaíonn uathu Tíreolaíocht a mhúineadh agus riachtanais chónaitheachta i gcás daoine ar bhreá leo teangacha a mhúineadh.