Forbhreathnú ar Sholáthar Oideachais Mhúinteoirí in Éirinn

Liosta na nInstitiúidí Ardoideachais (IAOanna)

Cliceáil anseo le haghaidh liosta na nInstitiúidí Ardoideachais (IAOanna) a chuireann cláir d’oideachas tosaigh múinteoirí ar fáil agus na sonraí i dtaca le conas iarratas a dhéanamh (cláir bhunscoile, iar-bhunscoile agus bhreisoideachais).

Critéir agus treoirlínte do sholáthraithe clár

Tá na critéir agus treoirlínte seo a leanas foilsithe ag an gComhairle le haghaidh IAOanna a chuireann cláir oideachais tosaigh mhúinteoirí ar fáil lena chinntiú go gcomhlíonann a gcláir riachtanais chreidiúnaithe na Comhairle:

Ba chóir iad a léamh i gcomhar leis na Treoracha um Shocrúcháin Scoile, atá faofa mar aguisín leis na critéir agus, i gcás na gclár do bhunmhúinteoirí, An Tuairisc ar Shocrúchán sa Ghaeltacht.

Critéir ábhair iar-bhunscoile

Le linn 2012, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta athbhreithniú ar na riachtanais a bhaineann le gach ábhar curaclaim iar-bhunscoile agus ar na nósanna imeachta a úsáidtear chun oiriúnacht cháilíochtaí céime a chinneadh sula dtugtar faoi chlár d'oideachas tosaigh múinteoirí. Tar éis comhairliúchán cuimsitheach le páirtithe leasmhara ábhartha san oideachas, cuireadh sraith leasaithe riachtanas i dtoll a chéile. Rinne an Chomhairle iad a dhaingniú i mí na Nollag 2012 agus seoladh ar aghaidh chuig an Aire Oideachais agus Scileanna iad, a d’aontaigh le tuairimí na Comhairle maidir leo.

Rinneadh na riachtanais leasaithe (béarla), a bheidh in éifeacht dóibh siúd atá ag déanamh iarratas ar chlárú tar éis an 1 Eanáir 2017(agus dóibh siúd atá ag tabhairt faoin gclár Máistir Gairmiúil san Oideachas, a mhairfidh dhá bhliain, in 2015) a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Comhairle i mí Dheireadh Fómhair 2013 agus a scaipeadh ar gach Institiúid Ardoideachais agus na páirtithe leasmhara oideachais uile. 

Tá próiseas athbhreithnithe ar na Critéir Ábhar Curaclaim Iarbhunscoile, i gcomhthéacs an réimse gnéithe lena n-áirítear forbairtí leanúnacha sa leanúntas oideachas múinteoirí, saincheisteanna maidir le soláthar múinteoirí agus leasú na sraithe sóisearaí.

Beidh seisiúin Chomhairliúcháin um Chritéir Ábhar á reáchtáil ag an gComhairle in 2018 agus 2019, mar seo a leanas:

Seisiúin Chomhairliúcháin um Chritéir Ábhar Iarbhunscoile

 

4 Iúil 2018         11-1pm    Polaitíocht & Sochaí

                               2- 4pm Nua-Theangacha Iasachta

23 Iúil 2018        11-1 pm  Gnó, Eacnamaíocht, Cuntasaíocht

                                 2-4 pm   Na hEolaíochtaí

14 Samhain 2018  10-12.30pm Matamaitic & Matamaitic Fheidhmeach

                                     2-4pm Ceol

15 Samhain 2018  10-11.30pm  Oideachas Reiligiúnach

                                11.45-1pm Oideachas Eabhrias

                                         2-3.30pm  Stair

                               3.45-5pm Tír Eolaíocht

Dé Céadaoin 9 Eanáir 2019:        10- 2pm  Corpoideachas

                                                       3-5pm Béarla

Deardaoin 10 Eanáir 2019:           10-5pm Staidéar Foirgníochta

                                                               Innealtóireacht

                                                               Grafaic Dheartha agus Chumarsáide

                                                              Teicneolaíocht

Dé hAoine 11 Eanáir 2019:             10-2pm Ealaín

                                                     3-5pm Staidéar Ríomhaireacht

Dé Máirt 15 Eanáir 2019:            10-2pm Eacnmaíocht Bhaile

                                                 3-5pm Gaeilge

Más mian leat freastal ar aon cheann de na seisiúin atá ar an liosta thuas, cuir ríomhphost chuig ite@teachingcouncil.ie chun do spéis a léiriú agus bíodh an líne Ábhair seo a leanas agat: Seisiún Comhairliúcháin um Chritéir Ábhar.