An Taighde a Úsáid sa Scoil

Croí logo 1

Tá rún ag an gComhairle Mhúinteoireachta cultúr taighde a chothú sna scoileanna trína sraith Taighde CROÍ.  Baineann CROÍ leis an Taighde i gCroílár an Teagaisc agus na Foghlama, agus ar ndóigh tugann bunbhrí an fhocail féin léiriú ar a lárnaí atá an taighde sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim.

Féachann an Chomhairle le cultúr taighde a chur chun cinn lena leithéidí seo, mar shampla:

  • ríomhirisí taighde a eisiúint agus scaipeadh, leana n-áirítear achoimrí taighde arna scríobh ag múinteoirí le haghaidh múinteoirí
  • seimineáir ghréasain a óstáil ar thopaicí ábhartha do chleachtadh na múinteoireachta.
  • rochtain saor in aisce ar leabharlann taighde ar líne a chur ar fáil do gach múinteoir cláraithe.
     

Rinneamar cuid de na hacmhainní sin a ghrúpáil ar bhonn téamúil, chun cuidiú leis na múinteoirí iad a úsáid ar scoil. B’fhéidir go mba mhaith leat téama a roghnú agus a bheith ag póirseáil sna hacmhainní thíos, le do chomhghleacaithe, mar chuid de chruinniú foirne.  Beimid ag cur leis an gcuid sin dár suíomh gréasáin de réir a chéile, ionas go mbeidh sé ina acmhainn chuimsitheach fhiúntach a chuideoidh le múinteoirí an taighde a úsáid sa seomra ranga.

An Machnamh

Seo ríomhiris duit, mar aon le seimineár gréasáin, agus sraith alt ar an Machnamh

Múinteoireacht Mhachnamhach, Foghlaim Mhachnamhach: Ag Leanúint den Chomhrá: Ríomhiris

Is í an tOllamh Ruth Leitch a chuir réamhrá leis an ríomhiris seo, a thugann rochtain ar raon acmhainní agus tacaíochtaí do mhúinteoirí a bheidh ag plé leis an machnamh. Gheofar rochtain ar an ríomhiris anseo.

Seimineár gréasáin ar an Machnamh

Seimineár gréasáin, a mhaireann breis bheag is uair an chloig agus a craoladh i dtosach in Eanáir 2019 nuair a bhí sé á óstáil ag an gComhairle Mhúinteoireachta agus ag an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT) i gcomhar. B’iad an mhúinteoireacht mhachnamhach agus an fhoghlaim mhachnamhach na téamaí a bhí á bplé ag na comhaltaí painéil thíos. Is é Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, a bhí sa chathaoir. Gheofar rochtain ar thaifeadadh den seimineár gréasán anseo.

Comhaltaí Painéil

Dr Padraig Kirk, Stiúrthóir, an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí

An tOllamh (Emerita) Ruth Leitch, Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta, Oideachais agus Obair Shóisialta, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

Bernie Tobin, Leas-Phríomhoide, Bunscoil Naomh Eoin Soiscéalaí, Leamhcán Co. Bhaile Átha Cliath

Dr Conor Mellon, Múinteoir ar iasacht agus é ag obair sa rannóg Foghlaim Múinteoirí agus Taighde den Chomhairle Mhúinteoireachta

Anita McDonald, Múinteoir Iar Bhunscoile i gColáiste Pobail Bhéal Átha Bheithe, Co. Mhuineacháin

Amanna na Ríomhsheimineár Gréasáin ar leith

00:00 – 00:03 Tús Plé

00:03 – 00:10 A bhfuil i gceist leis an Machnamh agus an tábhacht atá leis

00:10 - 00:21 Spás a chur i leataobh don Mhachnamh faoi dhálaí an tsaoil mar atá

00:21 - 00:28 Céard ba cheart a bheith á dhéanamh ag lucht polasaí chun an Machnamh a leabú sa chóras?

00:28 - 00:38 An Machnamh comhoibriteach

00:38 - 00:43 Guth an dalta i gcomhthéacs lionsaí Brookfield

00:43 - 00:46 Cén chaoi a gcruthóimid spás cothaitheach don Mhachnamh?

00:46 – 00:54 Cultúir scoile

00:54 -00:57 An mbíonn drogall ar lucht polasaithe athrú a dhéanamh?

00:57 – 01:01 Gníomh amháin a bheimis in ann a dhéanamh chun an Machnamh a leabú inár gcleachtadh/mar chuid dár gcleachtadh

01:01 - 01:02 Focal scoir

Ailt ar an Machnamh

Ar fáil gan stró ag gach múinteoir cláraithe trí leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta.

Ag Machnamh ar an bhFoghlaim Ghairmiúil

Ag éirí as aiseolas a fuarthas ó mhúinteoirí le linn cheardlanna Cosán, dealraíonn sé go bhfuil éileamh ar fhaisnéis inrochtana ar thopaic an mhachnaimh. Gheofar físean anseo ar shamhlacha an machnamh ar an bhfoghlaim ghairmiúil.

Anois agus rochtain faighte agat ar acmhainní ar an machnamh, b'fhéidir go mba mhaith leat súil a chaitheamh ar throeir do cheardlanna, treoir a ceapadh mar éascaíocht do cheardlann scoilbhunaithe ar an machnamh, augs béim ar leith inti ar a bheith ag machnamh ar an bhfoghlaim ghairimiúil i gcomthéacs Cosán.