Príomhréimsí Taighde

Agus a feidhm taighde á comhlíonadh aici, aithneoidh an Chomhairle réimsí atá spéisiúil ach go háirithe ó thaobh taighde de, ag féachaint do:

(a) spriocanna na Comhairle mar atá leagtha amach san Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001

(b) na haidhmeanna agus spriocanna atá sonraithe i bPlean Straitéiseach na Comhairle.

Féach thíos liosta de réimsí taighde a bhfuil baint faoi leith acu le clár oibre reatha na Comhairle.

Déanfar an liosta seo a athbhreithniú ó am go ham agus a nuashonrú de réir mar is cuí.

1. An Leanúntas in Oideachas Múinteoirí

Seo a leanas samplaí d’ábhair taighde féideartha faoin mírcheann seo:

Oideachas tosaigh múinteoirí; Réimse na gairme; An tréimhse ag tús na gairme, lena n-áirítear ionduchtú agus promhadh; Forbairt ghairmiúil leanúnach, lena n-áirítear riachtanais reatha (aonair, scoile, córais), soláthar reatha, etc.; Pobail foghlama gairmiúil a fhorbairt; Caighdeáin teagaisc, eolais, scileanna agus inniúlachta ar fud an chontanaim.

2. Múinteoireacht i Sochaí atá ag Athrú

Seo a leanas samplaí d’ábhair taighde féideartha faoin mírcheann seo:

Teagasc le haghaidh ilchineálachta, uileghabhálachais agus riachtanais speisialta oideachais; Teagasc le haghaidh caipitil shóisialta – Teagasc le haghaidh saoránachta agus forbartha morálta; Foghlaimeoirí cruthaitheacha ar feadh an tsaoil a chruthú; TCF a úsáid le haghaidh teagaisc, foghlama agus measúnaithe; Áiteanna agus spásanna foghlama, lena n-áirítear timpeallachtaí fíorúla foghlama agus téacsanna ilmhódacha.

3. Oideolaíocht

Seo a leanas samplaí d’ábhair taighde féideartha faoin mírcheann seo:

Litearthacht agus uimhearthacht a theagasc go héifeachtach; Téamaí a chomhtháthú agus obair thraschuraclaim; Polasaí curaclaim uile-scoile a fhorbairt agus a mheas; Measúnú le haghaidh foghlama/measúnú múnlaitheach; Cuir chuige oideolaíochta agus dearcthaí maidir le foghlaim

4. An Mhúinteoireacht mar Ghairm

Seo a leanas samplaí d’ábhair taighde féideartha faoin mírcheann seo:

Tuairimí faoin gComhairle Mhúinteoireachta; Straitéisí éifeachtacha le haghaidh comhpháirtíocht idir an Chomhairle agus a páirtithe leasmhara; Tuairimí faoi ghairmiúlacht mhúinteoirí; Tuairimí faoi ról an mhúinteora; Féinrialúchán i ngairm na múinteoireachta; Comhghleacaíocht sa mhúinteoireacht; Critéir iontrála; Forbairt na múinteoireachta mar ghairm (treochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta); Conairí forchéimnithe sa mhúinteoireacht (treochtaí náisiúnta/idirnáisiúnta).

5. Prionsabail Lárnacha an Oideachais agus Saincheisteanna Polasaí

Seo a leanas samplaí d’ábhair taighde féideartha faoin mírcheann seo:

Comhthéacs athraitheach na pátrúnachta/an éitis; Soláthar múinteoirí agus éileamh ar mhúinteoirí; Comhpháirtíocht san oideachas; An fhéidearthacht a bhaineann le athchoincheapú an chórais oideachais i dtreo eispéireas feabhsaithe teagaisc agus foghlama.