Croí: Taighde i gcroílár teagaisc agus foghlama

Cuspóir tábhachtach don Chomhairle Mhúinteoireachta cultúr foghlamacomhroinnte a chur chuncinnfaoina ndéantar an taighdeagusan treoirchleachtas a spreagadhagus a fheidhmiú saseomra ranga. Tugann Sraith Taighde CROÍ sraithtionscnamh le chéile trína mbeadhigceist ag an gComhairlean sprioc sin a bhaintamach. Trí bhíthin CROÍ, tá an Chomhairle ag iarraidh plé fóinteach a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara ar fad lena chinntiú maidir leis an taighde ardcháilíochta ar fad a dhéanann múinteoirí, go mbraithfear a thionchar san áit is mó a theastaíonn sé – in eispéiris teagaiscagusfoghlama ár gcuid páistí, daoine óga agus foghlaimeoirí aosacha.

Gheofar na sonraí maidir le CROÍ sa bhileog seo.

I bhfíseán gearr thíos (béarla), labhraíonn An tOllamh Pasi Sahlberg faoin taighde agus faoin gceangal atá idir an taighde, polasaí agus an cleachtadh. Rinne An tOllamh Sahlberg staidéar ar na córais oideachais, rinne sé anailís ar pholasaithe oideachais agus chuir sé comhairle ar lucht déanta polasaithe maidir le leasuithe oideachais ar fud an domhain.


Seimineáir Ghréasáin

Chun an ceangalidiran taighdeagusan cleachtas a fhorbairttuilleadh, óstálann an Chomhairle Mhúinteoireachta seimineáir ghréasáin do mhúinteoirí ar thopaicí atá ábharthach dá ngairm, ar nós, mar shampla, foghlaim ghairmiúil, teagasctraschuraclaimagusan t-aistriú ón mbunscoil go dtí an iarbhunscoil.  Labhair an tOll. Michael Fullan, a bhuil clú agus cáil idirnáisiúnta air, ag an gcéad seimineár gréasáin i Sraith Taighde CROÍ. Beidh seimineáir ghréasain eilefaoin bhfolláine agusfaoinbhfoghlaim ar bhonnfiosraithe ar siúl sna míonna romhainn.

Ríomhirisí

Eisíonn an Chomhairle ríomhirisí taighde go rialta chuig breis agus 96,000 múinteoir. Is gnách go mbíonn baint ag gach ríomhiris le téama an chéad seimineáir ghréasáin eile, rud a thugann deis do mhúinteoirí léamh faoin topaic roimh ré.  Bíonn tóir ar na ríomhirisí sin, agus meánráta oscailte 75% acu.

Is iomaí múinteoir faoi oiliúint a théann i mbun taighde mar chuid dá n-eispéireas socrúcháin scoile, rud a luíonn le caighdeáin na Comhairle i leith oiliúint tosaigh múinteoirí. Ar mhaithe le torthaí an taighde sin ar fad a chur ar fáil a fhorleithne agus ab fhéidir, d’eisigh an Chomhairle ríomhiris níos luaithe i mbliana ina raibh achoimrí ar an taighde atá déanta ag na múinteoirí faoi oiliúint. Meastar go leanfar den nós.

Pacáiste Foinse Oideachais EBSCO

Bíonn rochtain saor in aisce ag gach múinteoir cláraithe ar phacáiste Foinse Oideachais EBSCO, agus ar bhailiúchán ríomhleabhar. Is acmhainn iontach í a thugann tacaíocht phraiticiúil do gach múinteoir atá ag iarraidh a bheith i dteagmháil leis an smaointeoireacht is úire agus leis an bhfianaise is déanaí faoi raon leathan saincheisteanna oideachasúla. Is ar iarratas ó mhúinteoirí a bhí ag lorg rochtain níos éasca ar thaighde agus deiseanna plé chriticiúil le taighde a cuireadh ar fáil é.

Research Alive! Obair i bpáirt

Comhoibríonn an grúpa Research Alive! ar mhaithe le húsáid an taighde sa chleachtas oideachais a chur chun cinn, agus le múinteoirí a chur ag comhroinnt a gcuid taithí ar fheidhmiú an taighde ina gcuid oibre. Rinne an grúpa Research Alive! comhóstáil ar Lá Foghlama Comhroinnte, i Márta 2017.

Comhfhiontar atá in Research Alive! idir an Chomhairle Mhúinteoireachta, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA/CNCM) agus an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha Centre for Effective Services (CES).

Researchmeet

Mar chuid den cheiliúradh náisiúnta múinteoireachta, FÉILTE, eagraítear Researchmeet, cruinniú taighde a thugann deis do mhúinteoirí cuiri láthair ghearra a dhéanamh i bhformáid chairdiúil inrochtana, faoithaighde atá ar siúl acucurthai gcrích. Léiríonn nacuiri láthair sin tioncharagus ábharthacht an taighde do mhúinteoirí, do mhic léinn agus do thuismitheoirí.

An Creat Tacaíochta Taighde

Cuireann Creat Tacaíochta Taighde na Comhairle €100,000 ar fáil gachbliainchun tacú le foghlaim ghairmiúil leanúnach múinteoirí. ag éirí as a gcuid gníomhaíochtaí taighdeagus as a gcuid plé le taighde.  Tá trí snáithe ag an gComhairle a thacaíonn le comhroinnttaighdereatha.

Taighde Coimisiúnaithe

Déanann an Chomhairletaighde a choimisiúnú mar thaca don fhorbairtbeartais. Go dtí seo bhí taighde ar nariachtanais iontrála d’oiliúint tosaigh múinteoirí san áireamh ansin, mar aon le Droichead. Tá mórphíosa taighdefadaimseartha ar eispéireas na múinteoirí nuacháilithe i dtús pleanála faoi láthair.

Leathanaigh Taighde ar Shuíomh Gréasáin na Comhairle Múinteoireachta

Cuireann suíomh gréasáin na Comhairle nearteolais ar fáil do mhúinteoirí agus do thaighdeoirí oideachais, comhairlemaidir le comhroinnttaighdeaguseolasfaoi fhoinsí maoinithetaighde, mar shampla.