Ríomhiris Taighde

Cliceáil ar na naisc thíos chun na ríomhirisí taighde is deireanaí atá foilsithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta a léigh.

Ríomhiris Taighde CROÍ

Anseo, sa chéad eagrán dár ríomhiris sa tSraith Taighde CROÍ in 2018, tá eolas faoin seimineár gréasáin a bheidh againn go luath leis an Ollamh iomráiteach Andy Hargreaves! Tá dátaí na seimineár gréasáin uilig atá beartaithe don bhliain 2018  leagtha amach freisin (agus ceann in 2019 fiú!), a chlúdóidh réimse ábhar lena n-áirítear Rannpháirtíocht Mac Léinn, Dátheangachas le linn na hÓige agus Cleachtas Ionchuimsitheach.

Ríomhiris Taighde ar an bhFolláine

Sa ríomhiris tá deich n-achoimre d'ailt taighde a phléann an fholláine ó pheirspictíochtaí éagsúla, lena n-áirítear: an fholláine agus an fheidhmíocht acadúil; folláine na múinteoirí; an fholláine agus an tsláinte i gcoitinne; an fholláine agus an éirim mhothúchánach; an acmhainneacht; an fhlláine shuibiachtúil; an fholláine agus mothú d'fhiúntas pearsanta; agus an fholláine de dhéagóirí. Is féidir rochtain a dhéanamh ar na hailt ar fad a ndéantar achoimre orthu sa ríomhiris seo. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh

Aistriú san Oideachas

Agus muid ag druidim le téarma deiridh na scoilbhliana seo, is iondúil nach dtugaimid mórán aird ar thús na scoilbhliana seo chugainn. Tá sé seo intuighte go maith. Ach de réir mar a dhruidimid le deireadh mí na Bealtaine nó mí an Mheithimh, bíonn roinnt smaoineamh ann faoin aistriú atá romhainn - leabharliostaí a scaipeadh do Mheán Fómhair, mar shampla. Agus maidir lenár ndaltaí agus scoláirí atá chun dul thar an tairseach suntasach ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil, is féidir leis an am seo a bheith ina chúis imní. Is chuige sin ataimid ag gabháil do thopaic na n-aistrithe oideachais don ríomhiris taighde seo. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh.

Ríomhiris Taighde Ábhair Oide

Léigh achoimrí ar thaighde ó chéimithe OTM

Tá an taighde a dhéanann múinteoirí agus a dhéantar do mhúinteoirí riachtanach chun tacú lena bhfoghlaim agus cleachtadh mar dhaoine gairmiúla. Tá gach iarracht déanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta múinteoirí a chur ag plé leis an taighde cuí trí sheimineáir ghréasáin ar leith a dhíríonn ar thaighde agus trí ríomhirisí taighde a fhoilsiú a chuirtear ar fáil do gach múinteoir cláraithe. Agus í ar an eolas faoi méid agus caighdeán an taighde nua atá ar siúl ag mic léinn OTM mar chuid dá gcláir, d'imigh an Chomhairle Mhúinteoireachta i dteagmháil leis na hInstitiúidí Ardoideachais uile in 2016 d'fhonn an ríomhiris taighde seo a fhoilsiú, ina bhfuil achoimrí ar thaighde a rinne mic léinn ó na cláir Oideachais Tosaigh Múinteoirí ar fud na tíre. Sna hachoimrí léirítear iad siúd atá comhreathach agus leantach, agus fiú iad siúd ó na cláir bunscoile agus iarbhunscoile. Cé go ndéantar iniúchadh ar réimse d'ábhair taighde éagsúla, tá na hachoimrí curtha i ngrúpa, rud atá úsáideach, faoi roinnt de Príomhréimsí Taighde na Comhairle - An Oideolaíocht, Ag Teagasc i Sochaí atá ag Athrú, agus Leanúntas Oideachas Múinteoirí. Clicéail anseo chun tuilleadh a léamh.

Teagasc agus Foghlaim Thras-Churaclaim

San eagrán seo tá achoimrí d'ailt taighde atá ar fáil saor in aisce a bhaineann leis an teagasc agus foghlaim thras-churaclaim. Go bunúsach, is é atá i gceist leis seo leas a bhaint as an taighde chun tacú le comhtháthú níos fearr de na réimsí curaclaim a dhéanann múinteoirí ar leith, chomh maith le comhoibriú níos doimhne agus níos úsáidí idir na múinteoirí thar líon disciplíní nó thar réimsí curaclaim éagsúla. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh.

Guskey: Ag Tabhairt faoin Turas Foghlama Gairmiúla

Cur chuige idirghníomhach a bhí i gceist leis an seimineár seo a bhí ar siúl ar i mí Eanáir 2017 leis an Oll. Thomas Guskey. Bhí deis ag an lucht freastal éisteacht le tuairimíocht an Oll. Guskey maidir le foghlaim múinteoirí. Spreag an tOll. Guskey múinteoirí le machnamh a dhéanamh ar fhoghlaim ghairmiúil, agus ar a dtuiscint féin ar an gcoincheap. Bhreathnaigh sé ar bhealaí éagsúla le tairbhe an taithí foghlama a mheas. Cliceáil anseo chun tuilleadh alt a léamh.

Cliceáil anseo chun an taifeadadh ar an seimineár gréasáin a fheiceáil

Ríomhiris Taighde

San eagrán seo tá achoimrí d'ailt taighde a scríobh múinteoirí do mhúinteoirí.

San áireamh sna hábhair a chlúdaítear tá Cuimsiú, Ceannaireacht, Measúnú chun Foghlama (McF), Achóiriú Curaclaim agus Taighde Feidhmeach. Is sampla amháin d'obair na Comhairle é an ríomhiris chun múinteoirí a chumasú le tacaíocht a thabhairt dá chéile agus iad ag machnamh ar a gcleachtas gairmiúil agus ag cur leis. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh.