Aiseolas

Ó bunaíodh Scéim Sparáachtaí Taighde na Comhairle don chéad uair i 2007, rinne a lán dóibh siúd ar bronnadh sparánacht orthu tagairt don bhuntáiste a bhí aige seo dóibh féin mar dhaoine aonair. Baineann sé seo lena bhforbairt ghairmiúil féin agus le réimse níós leithne freisin, sé sin an buntáiste a bhí aige dá gcomhghleacaithe agus dá mic léinn.

Seo a leanas roinnt den aiseolas atá faighte againn thar na mblianta.

Cuideoidh an sparánacht le m'fhorbairt ghairmiúil ar bhealaí éagsúla. Mar thoradh ar an taighde seo a dhéanamh tá tionchar dearfact taghta ar m'eolas féin ar an ábhar agus ar an mbealach ina gcuirfidh mé é i láthair, agus níl aon amhras ach go rachaidh sé seo i bhfeidhm go dearfach ar na daltaí atá faoi mo chúram"

Maria Sheehan, Pobalscoil Naomh Caimin, an tSionainn, Contae an Chláir ag déanamh taighde ar chumas cognaíoch agus ar scileanna smaointeoireachta dhaltaí eolaíochta agus Ceimice sa Teastas Sóisearch agus san Ardtéistiméireacht (2009/2010).

"Is céim mhór chun tosaigh go pearsanta agus go gairmiúil gur bronnadh an sparántacht seo orm. Rachaidh sí i bhfeidhm go díreach ar mo chuid múinteoireachta toisc gur taigdhe áitiúil atá ar bun agam."

Máiread Minnock, Scoil Shinsearach Náisiúnta Mhuire gan Smál, Darndale, ag déanamh taighde ar an aistriú ó bhuscoil go meánscoil (2009/2010).

"Tá mé thar a bheith buíoch don Chomhairle Mhúinteoireachta as ucht a gcuid tacaíochta. Tuagann a tacaíocht, a misniú agus a gríosadh i bhfoirm sparánachta spreagadh breise do mhúinteoirí dul i ngleic mar ghairmithe leis an taighde oideachasúil chun feabhas a chur ar pholasaí agus ar chleachtas i dtimpeallacht an teagaisc/na foghlama".

Una Ní Sheanin, Scoil Iognáid, Bóithrín na Sliogáin, Gaillimh, i mbun taighde ar an idirchultúrachas sa Ghaelscoil (2009/2010).

Cuideoidh an sparánacht seo leis an taighde atá ar bun agam agus tá sé tar éis deis a chruthú dom ar bhealaí éagsúla mo scileanna mar chleachtóir machnamhach a shaibhriú." 

Sinéad Corrigan, Institiúid Bhreisoideachais agus Oiliúna Mhuineachán atá i mbun taighde ar dhearchaidh i leith an oideachais i rannóg an Bhreisoideachais, le fócas ar mheasúnú (2009/2010).

Tugann sparánacht seo na Comhairle Múinteoireachta aitheantas don tábhacht a bhaineann le múinteoirí a bheith i mbun taighde chun saibhriú a dhéanamh ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama sa seomra ranga. Mar thoradh air sin, tabharfar spreagadh dom leanúint leis an taighde agus é a chríochnú toisc go mbraithim go mbeidh sé buntáisteach do mhúinteoirí teanga eile in Éirinn."

Eileen Butler, Coláiste De La Salle, Maigh Chromtha, i mbun taighde ar úsáid na foghlama comhoibrithí chun líofacht labhartha mac léinn a fheabhsú (2008/2009).

Éacht mór pearsanta é an bronnadh sparánachta taighde seo agus dearbhaíonn sé fiúntas agus bailíocht mo chuid taighde a chuirfidh leis an bhfeasachta, agus a dhéanfaidh proifílíú ar mhic léinn le siondróm Asperger i scoileanna na hÉireann, agus a léireoidh an fadhbanna a bheidh acu agus iad ag aistriú ó bhunscoil go meánscoil".

Colin McElroy, Scoil Náisiúnta Baile Bacaille, Contae Átha Cliath, ag déanamh taighde ar an aistriú ó bhunscoil go meánscoil do mhic léinn le siondróm Asperger (2008/2009).

Is cúis mhór áthais dom bronnadh sparánachta na Comhairle Múinteoireachta. Táimse den tuairim gur mór an suntas i leith ardú agus cothú ardchaighdeán go spreagann agus go gcothaíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta forbairt leanúnach ghairmiúil múinteoirí."

Máire Regan-Walsh, Scoil Iósaif Naofa, Orán Mór, i mbun taighde ar thionchar TEC ar an dearcadh a bhíonn ag buachaillí i rang a cúig i scoil a bhíonn ag teagasc trí mheán an Bhéarla ar theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge (2008/2009).

"Ciallaíonn sé, toisc go bhfuaireas an sparánacht ón gComhairle Mhúinteoireachta, gur féidir liom cláir idirbheartaíochta éagsúla a chur i bhfeidhm i Scoil Náisiúnta Firies".

Geraldine Shanahan, Scoil Náisiúnta Firies, Cill Áirne, Contae Chiarraí ag déanamh taighde ar an tábhacht a bhaineann leis an mbeathú folláin sa bhunscoil (2007/2008).