Taighde Coimisiúnaithe

Taighde ar an Leanúntas in Oideachas Múinteoirí

In 2007, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta taighde a choimisiúnú ar an leanúntas in oideachas múinteoirí in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. San áireamh leis bhí oideachas tosaigh múinteoirí, ionduchtú agus forbairt ghairmiúil leanúnach. Rinneadh an taighde in dhá chuid - páipéar cúlra leis an Uasal John Coolahan, an tOllamh Emeritus le hOideachas ag Ollscoil Éireann Mhá Nuad, agus ansin dianstaidéar a rine an Dr. Paul Conway, an Dr. Rosaleen Murphy, an Dr. Anne Rath agus an tOllamh Kathy Hall as Coláiste na hOllscoile, Corcaigh thar ceann na Comhairle Múinteoireachta. Chuir an taighde sin bonn agus taca faoi obair na Comhairle ar dhréachtú a Straitéis Athbhreithnithe agus Creidiúnaithe, a Páipéar Polasaí ar an Leanúntas in Oideachas Múinteoirí agus a Critéir agus Treoirlínte do Sholáthraithe Chlár Oideachais Tosaigh Múinteoirí.

Suirbhé Dearcaidh

Mar chuid dá ról i dtaobh an mhúinteoireacht a chur chun cinn mar ghairm, tá torthaí shuirbhé ar thuairimí faoi ghairm na múinteoirí foilsithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta. Rinne comhlacht neamhspléach taighde mhargaidh, iReach Market Research, an suirbhé ar 1,000 duine fásta, agus léiríodh ann go bhfuil dearcthaí dearfacha, den mhórchuid, ag daoine ar ghairm na múinteoireachta. Tá an chuid is mó de na freagróirí sásta leis an mbealach ina ndéanann múinteoirí a gcuid oibre agus tá leibhéal ard muiníne acu as múinteoirí. Deimhníodh go láidir freisin an ról luachmhár atá ag múinteoirí sa tsochaí agus léiríodh tuiscint mhaith ar chastacht an róil agus ar an leibhéal scile atá de dhíth.

Taighde ar Shásamh as an Obair agus Strus Ceirde sa Mhúinteoireacht

I mí Iúil 2010, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta an ESRI a choimisiúnú chun tuairisc a chur le chéile thar a ceann ar an sásamh as an obair agus leibhéil struis i measc bhunmhúinteoirí.

Bunaíodh an staidéar ar shonraí a fuarthas tríd an taighde fadama, Growing Up in Ireland, a rinneadh ar pháistí naoi mbliana d'aois. Chomh maith le díriú ar pháistí agus a dtuismitheoirí, bhailigh an staidéar sin mioneolas faoina múinteoirí agus faoi chomhthéacs na scoile thar 2007/2008. Le haghaidh gach duine den 8,000+ páiste a bhí páiteach sa suirbhé, rinne an múinteoir ranga agus príomhoide na scoile na ceistneoirí a chomhlánú dóibh.

Cheadaigh an Chomhairle tuairisc an ESRI ag a cruinniú ar an 13 Meitheamh 2011.

Taighde ar Fhorbairt Ghairmiúil Múinteoirí

I mí Iúil 2010, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta an ESRI a choimisiúnú chun tuairisc a chur le chéile thar a ceann ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach i measc mhúinteoirí bunscoile.

Bunaíodh an staidéár ar shonraí a fuarthas tríd an taighde fadama, Growing Up in Ireland, a rinneadh ar pháistí naoi mbliana d'aois. Chomh maith le díriú ar pháistí agus a dtuismitheoirí, bhailigh an staidéar sin mioneolas faoina múinteoirí agus faoi chomhthéacs na scoile thar 2007/2008. Le haghaidh gach duine den 8,000+ páiste a bhí páirteach sa suirbhé, rinne an múinteoir ranga agus príomhoide na scoile na ceistneoirí a chomhlánú dóibh.

Cheadaigh an Chomhairle tuairisc an ESRI ag a cruinniú ar an 13 Meitheamh 2011.

Taighde bunaithe ar Chleachtadh

I mí Iúil 2010, fuair foireann de cheathrar múinteoirí iar-dhochtúireachta, i gcomhar leis an Ollamh Mark Morgan as Coláiste Phádraig, Droim Chonrach, maoiniú ón gComhairle chun taighde a dhéanamh dar teideal "Practice-based Research Encompassing Professional Development". Tá na ceathrar taighdeoirí lánchinnte go bhfuil an mode seo FGL inmharthanach do chleachtóirí gnóthacha ar mian leo feabhas a chur ar a gcleachtadh. Bhí an taighde bunaithe i scoileanna agus ar féinmheastóireacht mhúinteoirí ina dtug múinteoirí aitheantas do na príomhluachanna atá mar bhonn agus taca lena glceachtadh agus rinneadh tástáil ar an mbealach ina bhfuil luachanna seo fit fuaite ina gcleachtadh gairmiúil laethúil sa rang.

Taighde ar Riachtanais Iontrála d'Oiliúint Tosaigh Múinteoirí

I ndiaidh próisis chomhairliúcháin (2012-2013) ar riachtanais iontrála d'oiliúint tosaigh múinteoirí, chinn an Chomhairle Mhúinteoireachta, mar thoradh ar chastacht na saincheisteanna a ardaíodh, go raibh gale tuilleadh taighde. Mar sin, d'fhostaigh sí an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) leis an taighde seo a dhéanamh. Tugann na tátail uaidh sin (foilsithe 10 Samhain 2016) léargas tábhachtach ar riachtanais iontrála agus nósanna imeachta iarratais d'Oiliúint Tosaigh Múinteoirí, ar phróifíl na n-iarratasóirí, agus ar na himleachtaí a bheadh ann le hathrú ar chritéir iontrála. Cuireann an tuarascáíl na tátail seo laistigh den chomhthéacs idirnáisiúnta, agus baineadh úsáid aisti ina dhiaidh sin mar bhonn le plé agus comhairle na Comhairle. Tá an chomhairle seo curtha faoi bhráid na Roinne Oideachais augs Scileanna, a dhéanfaidh an cinneadh deiridh ar an ábhar.