Stair agus Struchtúr

1. Cén chaoi a gcuirfidh mé áit in áirithe don triail inniúlachta?

Chun áit a chur in áirithe don triail inniúlachta, seol ríomhphost le do thoil chuig historyandstructure@teachingcouncil.ie agus tabhair d’ainm, do sheoladh agus d’Uimhir Measúnaithe Cáilíochtaí (e.g. RS1234), nó do Chláruimhir Chomhairle Mhúinteoireachta.

2. Cá féidir liom teacht ar ábhar chun cabhrú liom ullmhú don triail?

Tá liosta de na hacmhainní staidéir molta  i nóta mínitheach (Béarla) ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta.

3. An bhfuil páipéir trialach shamplacha ar fáil?

Tá. Tá páipéir trialach shamplacha ceangailte leis an nóta mínitheach.

4. Cá háit agus cén uair a mbeidh an chéad triail eile ar siúl?

Más rud é go bhfuil clár oideachais le haghaidh múinteoirí déanta lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ag iarratasóir ar chlárú mar mhúinteoir Iar-Bhunscoile, ceanglaítear air/uirthi eolas agus tuiscint a fháil ar stair agus struchtúr chóras oideachais na hÉireann. Beidh an méid sin déanta ag iarratasóir a n-éiríonn leis/léi sa Triail Inniúlachta (arna héascú ag an gComhairle Mhúinteoireachta) nó a n‑éiríonn leis/léi Tréimhse oiriúnaithe a chur i gcrích i Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann. Gheofar breis eolais anseo.

Triail Inniúlachta Ar Líne – Dé Sathairn 28 Samhain 2020:

Tá an spriocdháta faoina nglacfaí le háirithintí i gcomhair mheasúnú ar líne Shamhain 2020 thart anois.

Trialacha Inniúlachta ar líne – 2021

Reáchtáiltear an Scrúdú Stair agus Struchtúr trí huaire i gcaitheamh na bliana féilire. Beidh faisnéis faoi dhátaí 2021 ann in am trátha.

Dá mba mhaith leat spéis a chlárú sa mheasúnú ar líne in 2021, seol ríomhphost le do thoil chuig historyandstructure@teachingcouncil.ie agus luaigh d’ainm agus do Chláruimhir Chomhairle Mhúinteoireachta.  Cuirfear scéala ar líne chugat ansin nuair a bheidh na socruithe déanta.

5. Cad is gá dom a thabhairt liom ar lá na trialach?

Beidh ort do litir cuiridh a thabhairt leat agus aitheantas grianghraif bailí ar nós pas, ceadúnas tiomána, cárta aitheantais oibre etc.

6. An féidir na ceisteanna a fhreagairt as Gaeilge?

Is féidir. Tá an leagan Gaeilge den triail priontáilte ar chúl an leathanaigh.

7. Cé chomh fada agus atá agam leis an triail a chríochnú?

Tá dhá uair an chloig ar a mhéad ag iarrthóirí chun an triail a chríochnú.

8. An bhfuil cead agam fágáil go luath má chríochnaím an triail sula mbíonn an dá uair an chloig thart?

Is féidir leat a fhágáil nuair atá an triail críochnaithe agat ach ní mór duit a chinntiú do dtugann tú do pháipéar scrúdaithe d'fheitheoir sula bhfágann tú an seomra. Ar mhaith le bheith cothrom, ní bheidh cead ag iarrthóirí an halla a fhágáil le linn an 10 nóiméad deiridh den triail.

9. Cad a tharlaíonn mura féidir liom freastal ar an triail?

Mura féidir leat freastal ar an triail cuir é sin in iúl don Chomhairle a luaithe agus is féidir trí ríomhphost a chur chuig historyandstructure@teachingcouncil.ie nó trí teagmháil a dhéanamh linn ar 01 651 7900.

10. Cathain a gheobhaidh mé torthaí mo thrialach?

Beidh torthaí na trialach ar fáil laistigh de 5 seachtaine ar a mhéad ó dháta na trialach.

11. Má theipeann orm an féidir liom an triail a dhéanamh arís?

Is féidir. Is féidir leat an triail a dhéanamh arís ar dháta amach anseo. Ach, má tá do chlárú coinníollach le dul in éag, téigh i dteagmháil leis an gcuid maidir le Clárú ag conditions@teachingcouncil.ie

12. Cé chomh minic agus a bhíonn an triail ar siúl?

Bíonn an scrúdú Staire agus Struchtúir ar siúl i mí Aibreáin agus i mí na Samhna gach bliain. Foilseofar dáta na chéad trialach eile go luath ar shuíomh gréasáin na Comhairle www.teachingcouncil.ie.