Ceanglais maidir le Doiciméid ó Dhlínsí Thar Lear

Níl feidhm leis an riachtanas le doiciméid ó thar lear a chur isteach le múinteoirí a bhfuil clárúchán reatha acu.

Caithfidh gach iarratasóir ar chlárúchán iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán is cuma an raibh conaí orthu in Éirinn nó i dTuaisceart na hÉireann. Ní mór d'iarratasóir ar chlárúchán a chónaigh thar lear do thréimhse charnach trí bliana (36 mí) nó níos mó i ndiaidh aois 18 fótachóipeanna a sholáthar d'imréiteach póilíní do gach tír ina raibh cónaí orthu. Ní mór do na deimhnithe imréitigh seo tréimhse iomlán an chónaí i ngach tír a chlúdach.

Níor chóir ach cóipeanna deimhnithe amháin de dhoiciméid imréitigh póilíní a chur isteach. Ba chóir d'iarratasóirí a nótáil nach nglacfar le doiciméid agus fótachóipeanna neamhdheimhnithe.

Tá liosta de thíortha agus eagraíochtaí ullmhaithe chun cuidiú leat imréiteach póilíní a fháil.

Cúinsí eisceachtúla

Forchoimeádann an Chomhairle an ceart aici féin dearbhú faoi mhionn a lorg sa chás nach bhfuil nochtadh sásúil um thaifid póilíní/choiriúla ar fáil. Nótáil, le do thoil, nach n-eisíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta an Fhoirm Dhearbhaithe seo ach amháin sna cúinsí eisceachtúla seo:-

  • is eol don Chomhairle Mhúinteoireachta nach bhfuil imréiteach póilíní infhaighte ach ag cónaitheoirí na tíre atá i gceist
  • chónaigh an t-iarratasóir sa tír ar feadh tréimhse níos lú ná sé mhí
  • bhí an t-iarratasóir ag taisteal tríd an tír agus ní raibh aon seoladh seasta aige/aici
  • chónaigh an t-iarratasóir sa tír breis agus 10 mbliana ó shin
  • tá an tír ag cogadh nó ag dul faoi shuaitheadh suntasach polaitiúil nó
  • tá comhfhreagras curtha ar fáil ag an iarratasóir a léiríonn nach féidir imréiteach póilíní a fháil.