Grinnfhiosrúchán Cúlghabhálach

Gné mhór den fhreagracht ghairmiúil atá ar mhúinteoirí is ea folláine leanaí agus daoine soghonta. Sin é an fáth a bhfuil gá le grinnfhiosrúchán mar chuid den phróiseas clárúcháin atá an Chomhairle Mhúinteoireachta a éileamh ón bhliain 2007.

Go dtí seo tá grinnfhiosrúchán déanta ar 98.5% den 98,000 múinteoir atá ar an gClár. Le linn 2017 rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta éascú ar ghrinnfhiosrúchán do bhreis agus 30,500 den 32,000 múinteoir a bhí cláraithe nach raibh grinnfhiosrúchán déanta orthu cheana tríd an Chomhairle.

Tá fógraí tugtha ag an gComhairle do gach múinteoir atá cláraithe agus a gcaithfear grinnfhiosrúchán a dhéanamh orthu mar chuid den phróiseas Grinnfhiosrúcháin Chúlghabhálaigh. Iarrtar ar mhúinteoirí nach bhfuil sin déanta acu fós an dá chuid den phróiseas iarratais ar ghrinnfhiosrúchán a chomhlánú láithreach sa chaoi is go mbeidh siad i dteideal a gclárúchán a athnuachan ar an dáta athnuachana.

De réir dlí, faoin Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012-2016 agus Acht na Comhairle Múinteoireachta 2001-2015, ní mór, chun críocha fostaíochta agus clárúcháin, grinnfhiosrúchán a dhéanamh ar dhuine. D'fhéadfadh nach ndéanfaí do chlárúchán a athnuachan mura gcloífear leis an iarratas ar ghrinnfhiosrúchán. Ní íocfar tuarastal stáit le múinteoirí nach mbeidh cláraithe leis an gComhairle.

Tá múinteoirí a ndearnadh grinnfhiosrúchán orthu tríd an gComhairle cheana díolmhaithe ó cheanglais an Ghrinnfhiosrúcháin Chúlghabhálaigh. Is féidir le múinteoirí cláraithe a stádas grinnfhiosrúcháin a sheiceáil trí logáil isteach ar an rannóg Mo Chlárú de láithreán gréasáin na Comhairle Múinteoireachta www.teachingcouncil.ie.

Leagtar amach i gCiorclán 0016/2017 DES na ceanglais reachtúla do ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach a dhéanamh ar an bhfoireann múinteoireachta.

Meabhrúchán a bhí i gCiorclán 0072/2017 do scoileanna maidir leis an spriocdháta an 31 Nollaig 2017 do ghrinnfhiosrúchán cúlghabhálach na foirne múinteoireachta. Ó foilsíodh an Ciorclán seo tá síneadh curtha ag an Aire Dlí agus Cirt leis an spriocdháta go dtí an 30 Aibreán 2018.