An fhoghlaim a dhéanann Múinteoirí (FGL/CPD)

Maidir le feidhmeanna na Comhairle i ndáil leis an bhforbairt ghairmiúil leanúnach de, foráiltear go ndéanfaidh an Chomhairle an tAire a chomhairliú i ndáil le FGL na múinteoirí, go gcuirfidh an Chomhairle rannpháirtíocht san FGL chun cinn, go ndéanfaidh sí taighde ar an FGL agus go gcuirfidh sí an pobal i gcoitinne agus gairm na múinteoireachta araon ar an eolas faoi na buntáistí a bhaineann le múinteoirí a bheith ag gabháil don fhoghlaim.

Dá bhrí sin, d'fhorbair an Chomhairle Cosán, an Chreatlach Náisiúnta um Fhoghlaim Múinteoirí. Tá Cosán ina chuid den mhórchreat caighdeán a bhaineann le gach céim den fhoghlaim a dhéanann múinteoirí, lena n-áirítear oideachas tosaigh múinteoirí agus ionduchtú (Droichead). Dearadh na caighdeáin sin chun an ghairm agus an pobal i gcoitinne araon a chur ar a suaimhneas faoin bhfoghlaim a dhéanann múinteoirí, gur foghlaim ardcháilíochta í ar féidir í a athchóiriú agus a chur in oiriúint do riachtanais na múínteoirí de réir mar a bhíonn siad sin ag athrú. Forbraíodh é ag éirí as próiseas cuimsitheach comhairliúcháin agus dréachtaithe, agus aithníonn sé na slite iomadúla atá luaite ag múinteoirí linn ina ndéanann siad a gcuid foghlama. Is é sin, feidhmíonn sé mar chreat follasach inrochtana chun an fhoghlaim ghairmiúil leanúnach sin a aithint, i gcomthéacs stádas múinteoirí mar ghairmithe cláraithe. Agus feidhmíonn sé freisin mar chomhthéacs follasach do chomhráite nua amach anseo faoin múinteoireacht agus faoin bhfoghlaim: comhráite idir múinteoirí, tuismitheoirí, daltaí/ mic léinn agus páirtithe leasmhara.

Tá próiseas forbartha ar bun faoi láthair maidir le Cosán. Faigh breis eolais faoin bpróiseas forbartha sin, nó faigh eolas anseo faoin stlí is féidir leat a bheith páirteach.

Click to access full editorial

Rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta fiseán gearr chun eolas ginearálta a thabhairt faoi Cosán agus faoin bPróiseas Forbartha. Cliceáil thíos chun an fiseán a bhreathnú.